Home

Propylenglykol bezpečnostní list

Dodaná látka (směs): Propylenglykol Prohlašujeme e dodaná látka (směs) nespl uje krit ria pro klasi ikaci jako nebezpečná podle nařízení č.1272/200 / v platn m znění. V souladu s čl. 31 odst. 1 ařízení vro ho parlamentu a Rady ( ) č. 1907/2006 není povinnost vyhotovit na ni bezpečnostní list BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší Směs. Propylenglykol s inhibitory koroze. Chemická charakteristika 3.2. Směsi ODDÍL 3: Složení/informace o složkách Pozn. Klasifikace dle nařízení (ES) č. 1272/2008 Obsah v % hmotnost Propylenglykol. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; 1,2-Propandiol: C 3 H 8 O 2: 57-55-6: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsa

Bezpečnostní List

Propylenglykol, známý také pod svým systematickým názvem propan-1,2-diol (též 1,2-dihydroxypropan, methylethylglykol nebo methylethylenglykol), je organická sloučenina (diol), obvykle slabě sladká viskózní kapalina bez barvy a zápachu, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem. Propylenglykol lze použít: * jako zvlhčovadlo v medicíně, kosmetice. Bezpečnostní list obsahuje informace o tom, jak zacházet s materiálem bezpečně a musí uvést všechna rizika spojená se sloučeninou stejně. List pro PG uvádí jako hygroskopické, což znamená, že má schopnost snadno udržet vlhkost. Je klasifikován jako stabilní látky za normálních teplot BEZPEČNOSTNÍ LIST PROPYLEN datum vydání: 30.5.2001 revize: 24.3.2017 - 8.vydání modifikace: 8(0) nahrazuje: 31.5.2015 - 7.vydání Strana: 7/9 13.1 Metody nakládání s odpady 13.1.1 Právní předpisy o odpadech Podle Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení je výrobek. Bezpečnostní list - Glycerin F 99,5-99,9. Bezpečnostní list Glycerin F 99,5. Produktový list Propylenglykol F 99,5. Bezpečnostní list Bullmix směs. BEZPEČNOSTNÍ LIST DEZINFEKCE BULLMIX s IPA. BEZPEČNOSTNÍ LIST DEZINFEKCE BULLMIX s ETANOLEM. BEZPEČNOSTNÍ LIST IPA 99,9%. BEZPEČNOSTNÍ LIST PEROXID VODÍKU 3%. BEZPEČNOSTNÍ LIST ETANO BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX - KOLEKTON P super Datum vydání: 1.7.2005 Datum revize: 29.11.2011 Strana : 4 z 6 Viskozita : při 20°C 5 mPa.s Hustota par : 2,6 při 20°C Rychlost odpařování : nestanovena 9.3

Propylenglykol, Laboratorní chemikálie Penta - VERKO

 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 INCIDIN ALCOHOL WIPE 117316E 4 / 15 Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištěn
 2. Uvedené účinky vychází z údajů pro propylenglykol a jeho směsi podobného typu. 11.1. Informace o toxikologických účincích a) Akutní toxicita : LD 50, orálně : > 20 000 mg/kg (potkan) LD 50, dermálně : > 2000 mg/kg (králík) LC 50 inhalačně : > 317042 mg/l (králík/2 hod - aerosol) BEZPEČNOSTNÍ LIST
 3. Propylenglykol, známý také pod svým systematickým názvem propan-1,2-diol (též 1,2-dihydroxypropan, methylethylglykol nebo methylethylenglykol), je organická sloučenina (), obvykle slabě sladká viskózní kapalina bez barvy a zápachu, hygroskopická a mísitelná s vodou, acetonem a chloroformem
 4. Monopropylenglykol (propylenglykol, propan-1,2-diol) je základem mnoha nemrznoucích směsí, dále uvolňovačů koroze apod

Propylenglykol - E 1520 Doktorka

Inawera PG 100% Propylenglykol 0 mg 100ml (přísada do e-liquidu, 100 ml) Inawera PG 100% Propylenglykol 0 mg 100ml 1,2 propylen chem. vzorec: C 3 H 8 O 2druhy: čistý pro analýzu složení: 1,2 propylenglykol 99,5% v Obsah balení 100m tento bezpečnostní list. Vlastní ochrana osoby poskytující první pomoc: údaje nejsou k dispozici. ð. î Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Kóma a smrt ð. ï Pokyn týkající se okamžité lékařské Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGIKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Triethylenglykol ≥ 98%, pro syntézu číslo výrobku: 4520 Verze: 1.0 cs 31.03.2017 (1) datum sestavení: 31.03.2017 Česká republika (cs) Strana 1 / 1 BEZPE ČNOSTNÍ LIST Ethylenglykol strana 2 z 5 3.2 Sm ěsi 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci Nutnost okamžité léka řské pomoci: nutná v případ ě vážn ějšího zasažení látkou Při vdechnutí: vynést postiženého na čerstvý vzduch, ihned vyhledat léka řskou pomoc Při styku s k ůží: odstranit kontaminované sou části od ěvu a kontaminovanou obuv Propylene glycol je syntetický alkohol. Váže na sebe vodu a lehce se vstřebává do pokožky, kterou tak zjemňuje, zvyšuje její elasticitu, zároveň zabraňuje šupinatění a vysušování. Propylenglykol se využívá i v potravinářství pod označením E1520

Nebezpečí vdechnutí propylenglykol

bezpečnostní list: Department Health, Safety and Environment e-mail (kompetentní osoba) : sicherheit@carlroth.de Dodavatel (dovozce) P-LAB A.S. 102 00 Praha 10 U Pekáren 1645/1 +420 271 732 202 Www.p-lab.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace Název Ulice PSČ/město Telefon Webová stránka Toxikologické informační středisk Zavolejte nám: 511 146 588, 722 901 440 (Telefonické objednávky nejsme schopni vyřizovat. BEZPEČNOSTNÍ LIST - Czech (Překlad originálu) 1.1 Identifikátor produktu Název produktu Nordson Type T Fluid - EU Číslo produktu 140029 Značka Nordson 1.4 Informace o dodavateli Název enviro-blend, Inc. Adresa P.O. Box 329 Springfield, TN 37172 USA Telefon 615-382-8215 E-mail enviroblend@birch.ne Propylenglykol a glycerol je k zakoupení například zde, Bezpečnostní list PG. Ke stažení: Ještě mám namíchaný zlatý list a fan nell a věřím že to bude stejně luxusní Díky a jsem rád, že jsem tento shop objevil Určitě Cumel doporučuji

BullMix.c

 1. Bezpečnostní list BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX - KOLEKTON P super Datum vydání: 2.8.2004 Datum revize: 2.2.2016 Strana : 1 z 8 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU : 1.1. Identifikátor výrobku: AGRIMEX - KOLEKTON P super 1.2
 2. Špecifikácie Vzorec: C 3 H 8 O 2 CAS číslo: 57-55-6 EK číslo: 200-338- Forma: kvapalina Farba: číra, bezfarebná Zápach: bez zápachu pH: 6-7 (200 g/l, 20°C
 3. Výrobek proto vyžaduje bezpečnostní list, který je v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2015/830. Jakékoli další informace týkající se rizik pro zdraví a / nebo životní prostředí jsou uvedeny v oddílech 11 a 12 propylenglykol LC50 - ryby 40613 mg / l / 96h
 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů CL 801 Strana: 3 z 19 3.2 Směsi Vodný roztok anorganických kyselin, tenzidu, propylenglykolu. 3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečné Identifikace složky Obsah % hm. Klasifikace dle nařízení 1272/2008/E
 5. Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, ve znění přílohy II nařízení <5 % propylenglykol, citráty, chlorid sodný, konzervační činidlo, enzymy, Parfum, barvivo. · Popis: Čistící prostředek - směs látek, které jsou klasifikované podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 Název výrobku TEMPO Pasta Strana Datum vydání: 10. 3. 2005 Datum revize: 15. 10. 2014 Verze .: 6.0 - 2/12 - 2.2 Prvky označen

INCIDIN ALCOHOL WIPE - Ecola

BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU dle nařízení ES 1907/2006 AGRIMEX -KOLEKTON P super Datum vydání: 1.7.2005 Datum revize:11.12.2009 Strana : 2 z 6 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC : Obecné pokyny : Přenést postiženého na čerstvý vzduch a uložit v klidu a přikrýt. Při dýchacíc Více informací o Polypropylenglykol. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí

Bezpečnostní list je v souladu se současným zněním Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Název materiálu: UltraSoniX™ Strana 1 od 10 Datum vydání: 2016-06-22 Revize 1.0 Datum tisku: 2016-06-2 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2015/830 Název výrobku: VMD14 Cockpit sprej Strana Datum sestavení/revize: 1. 5. 2016 verze 1.0. Nahrazuje: - - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY /SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. Bezpečnostní odpadní kontejner 1000ml 1ks: 40000771: OBJ: Bezpečnostní odpadní kontejner 5000ml 1ks: 40000800: OBJ: CÉVKA FOLEY 20CH 10ml s bal. STERILNÍ: 46000000: OBJ: CÉVKA FOLEY 22CH 10ml s bal. STERILNÍ: 4000005 Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, ve znění přílohy II nařízení 830/2015/ES Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 19.02.2016 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014 Obchodní označení:CLEAMEN 442 strojní podlahy kyselé (pokračování strany 2) 42.0.

Propylenglykol - Wikipedi

BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi LPS® Tapmatic® AquaCut Registrační číslo - Synonyma Žádný. Part Number M01216, M01228, M01205 Datum vydání 21-Září-2016 Číslo verze 01 1.2. Příslušná určená použití látky. BEZPEČNOSTNÍ LIST MATERIÁLU (MSDS) FB 7.04-14 Revize: 01 10.12.06 . Výrobek: Kód: Revize: Datum: HYDROPAST FISPQ_36 A 01 26.02.2015 1. Identifikace látky a společnosti / podniku: SPOLEČNOST: Biodinâmica Química e Farmacêutica Ltda R. Ronat Walter Sodré, 4350 Ibiporã-P BEZPEČNOSTNÍ LIST pro NB6S002234 - PU PĚNA STANDARD 750ML (Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum předchozího vydání: 10. 07. 2013 Číslo verze: 3.0 Datum revize: 31. 01. 201

Bezpečnostní list ABRINGO. Oddíl 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1. 1 Identifikátor výrobku . Chemický název látky/obchodní název přípravku:ABRINGO. Registrační číslo přípravku: 5123-0 . Formulační úprava přípravku: SC (suspenzní koncentrát) Koncentrace: 500 g/l (41,4% w/w ES BEZPEČNOSTNÍ LIST (VYHLÁŠKA (Es) Č. 1907/2006 - REACH) Verze 8.4 (06/02/2017) - Strana 1/7 Laboratoires PRODENE KLINT LINGETTES PRODENE ASEPTIL (FDSUL233) - TSA 8 KATALOGOVÝ LIST 1. Název výrobku: ALTUS Professional TOVAL Přípravek na hloubkové čištění dlažby 2. Složení: Alkálie, tenzidy, komplexotvorné činidlo, propylenglykol a amoniak. Informace o obsahu chemických látek poskytuje bezpečnostní list výrobku. 3. Oblast použití Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, článek 31, příloha II, ve znění nařízení 458/2010/ES Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 06.05.2015 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014 40.3.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku · 1.1 Identifikátor výrobk Bezpečnostní list v souladu s nařízením EU 453/2010 Strana 2 z 6 Obchodní název výrobku: CLASSIC KELDAN Entschäumer Plus Výrobce/dodavatel: CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Lange Straße 100 - 106, D- 27318 Hoy

Monopropylenglyko

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákona 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 Název výrobku ROZMRAZOVAČ 60ml Strana Datum vydání: 20. 5. 2005 Datum revize: 1. 5. 2015 Verze .: 5.0 - 1/11 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobk Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, článek 31, příloha II, ve znění nařízení 458/2010/ES Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 27.04.2015 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014 Obchodní označení:KRYSTAL olejový osvěžovač zelený (pokračování strany 3) 40.2.7 · 6.4 Odkaz na jiné oddíl Bezpečnostní list slouží k tomu, aby poskytl nezbytné informace o fyzikálních, bezpečnostních, toxikologických a ekologických vlastnostech výrobku důležité při zacházení s chemickými látkami a směsmi, jakož i doporučení pro bezpečnou manipulaci, skladování a přepravu

Co jsou bezpečnostní listy materiálů (MSDS)? - 202

Účinné látky: propylenglykol, hydroxid draselný. Bezpečnostní list ke stažení: CZ-CS-104367E-SEKUDRILL. Výrobce: Ecolab. Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce. Přidat komentář. Teplonosné médium na bázi propylenglykolu s měřitelným inhibitorem koroze a biocidní ochranou určené pro přenos tepla a chladu v oblasti tepelné techniky pro teplotní interval od -50°C do 120°C. Oblasti použití: Topné systémy, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace. Vlastnosti: bod tuhnutí koncentrátu - 50 °C; měřitelná inhibiční ochrana až do naředění 1:2. BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo Bel-Ray Moto Chill Racing Coolant označení směsi Kód produktu 99410 Číslo SDS 6427 Registrační číslo- Synonyma Žádný. Datum vydání 14-Červen-2010 Číslo verze 3,0 Datum revize 14-Květen-2016 Datum nahrazení 14-Duben-201

Tekutý mycí přípravek na ruce 50ml

Technický a bezpečnostní list, prohlášení o shodě a (ne)toxicitě jsou k dispozici po přihlášení. Předpokládaná životnost kapaliny je 10 let při pravidelné servisní kontrole. barva: ZELENÁ; nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C s bodem varu 180°C BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Náplň do elektronické cigarety VIVO MELON - 0,6% nikotinu Nebezpečné látky nikotin Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů bezpečnostního listu výrobce a zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nařízení (ES) č. 1907/2006. Revize se týká zpracování podle aktuálních právních předpisů, upřesnění obsahu nebezpečných látek v kap. 3 a aktualizace kap. 15.4. Prohlášení BEZPEČNOSTNÍ LIST pro MEGA PISTOLOVÁ PĚNA 65 L Obj. č.: 0892152422 (Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 (REACH)) Datum předchozího vydání: 25.07.2013 Číslo verze: 3.

Propylenglykol - Wikipedia, den frie encyklopæd

Ceylonský zelený – Můj tabáček

Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, článek 31, příloha II, ve znění nařízení 458/2010/ES Datum tisku (vydání a revize v bodě 16): 27.04.2015 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014 40.2.7 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku · 1.1 Identifikátor výrobk Dettol 0,2 % antiseptický sprej - příbalový leták volně prodejného léčivého přípravku. Přípravek Dettol 0,2 % antiseptický sprej se používá k čištění čerstvých drobných ran a k likvidaci běžných bakterií, které infikují drobné rány. Tento přípravek není určen ke zlepšení hojení ran a ani se k němu nepoužívá Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830. 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí. 1. 4. 2019 (Verze: 1.0) CS (čeština) 3/7 . Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 6.3. Metody a materiál pro omezení . úniku a pro čištěn Bezpečnostní list (podle legislativy Evroé Unie) Datum vydání: 3. září 2004 9. vydání Obchodní jméno Syngenta QUADRIS PESA International Strana 2 z 10 2.3. Ostatní komponenty jsou obsaženy pod hranicí, jíž je třeba brát v úvahu při klasifikaci přípravku (§23 odst Bezpečnostní list Podle směrnice ES č. 1907/2006 Datum vydání 2.12.2005 Datum revize 6.11.2008 Nahrazuje všechna předcházející vydání Obchodní název Novartis OXYFLY 10 CS _____ Strana 3 (celkem 7

PEROXID VODÍKUAmerická směs – Můj tabáček

Monopropylenglykol - Bezvodý 99,5 % - Vyberte balení: 500

propylenglykol Srovnanicen

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 OLYMPUS CLEANER 910348-01 5 / 13 Hodnota: 85 ppm PNEC propylenglykol : Sladká voda Hodnota: 260 mg/l Mořská vod Propylenglykol TWA 25 ppm TWA 79 mg/m3 STEL 37.5 ppm STEL 3 118.5 mg/m Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) č. 1272/2008 v doplněné verzi. Upozornění Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a 1.3.2 Osoba odborně způsobilá zodpovědná za bezpečnostní list e-mail: martina_sramkova@volny.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace +420 602 414 051 nebo Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha2, telefon nepřetržitě 224 919 293, 224 915 402, nebo (pouze ve dne) 224 914 575 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 2015/830 NEO Polymer Protection Strana Datum sestavení/revize: 1. 11. 2017 Verze: 1.0 Nahrazuje: - - 4/14 - ODDÍL 5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 5.1 Hasiv Pomocné látky jsou propylenglykol, povidon 25, ponceau 4R, oranžová žluť, ethanol 96% a čištěná voda. Jak přípravek SEPTONEX vypadá a co obsahuje toto balení. Po vystříkání čirá červená tekutina charakteristického zápachu. Velikost balení: 30 ml, 45 ml, 100 ml. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobc

BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 1 z 8 Dokument uvolněn prostřednictvím DCR-488 dne 13. prosince 2018 Vydání: 2 DLE NAŘÍZENÍ ES 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) a 2015/830 1. ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIK Datum vydání: 03.11.1999 Bezpečnostní list podle nařízení č.1907/2006/ES Číslo: BP/03 Datum revize: 15.10.2013 SOKRATES Colour STRANA: 2/5 Oddíl 4. Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybnosti uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohot BEZPEČNOSTNÍ LIST Určená použití směsi Příchutě pro e-liquidy bez nikotinu. 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Pante, Satan, Monkey Business, Magické oko, Emír, Raven, Sultán, Maestro, Tobi, Karavana, Monthy, PIN Cod Další názvy směsi Číslo látka / směs směs 1.1 BEZPEČNOSTNÍ LIST Strana 2 z 7 Dokument uvolněn prostřednictvím DCR-488 dne 13. prosince 2018 Vydání: 2 Symboly nebezpečí Signální slova Žádná Věty o nebezpečnosti H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 3.9 procento směsi se skládá ze složky (složek) s neznámou akutní inhalační toxicito

Ge-Tra s.r.o. - Síla pod povrchem - primární ohruhy - tepelná čerpadla, vrtání studen a kompaktní těsnění Aktualizace 10.02.2020 Produkt UN kód 1,4 Butandiol Pokud není Váš, 2-dimetylaminoetanol produkt na seznamu, 3-dimetylaminopropylamin (DMAPA) pošlete nám jeho Acetic anhydrid bezpečnostní list Acetofenon na email Aceton 1090 gssokotrans@gssokotrans.cz. Acid fame (MEFA BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 OLYMPUS ENDODET 910540 3 / 14 5.1 Hasiva Vhodná hasiva : Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám. Nevhodná hasiva : Není známo. 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Specifická nebezpečí při hašení požár

Bezpečnostní list Datum vydání : 15. 11. 2004 Strana:1z 9 Verse č.: 1 Datum revize: 15.11.2004 propylenglykol 10 9038-95-3 - Xi 36/38 Ethoxylovaný polyarylfenol 5 99734-09-5 - - 52/53 . Bezpečnostní list Datum vydání : 15. 11. 2004 Strana:2z 9 Verse č.: 1 Datum revize: 15.11.2004. Velkoobchod je určen pouze pro naše registrované odběratele s přiděleným kódem. Obchodní podmínky jsou odběratelům známy, proto v tét Bezpečnostní list Vertox H Bezpečnostní list Vertox H - strana 1 s.r.o. B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Dle naízení (ES) ÿ. 1907/2006 Datum vydání ÿeské verze: 26. 5. 2009 Datum 1. ÿeské revize: 4. 4. 2011 Datum 2. ÿeské revize: 23. 1 Bezpečnostní list byl sestaven na základě údajů bezpečnostního listu výrobce a zákona č. 356/2003 Sb. a jeho prováděcích předpisů a nařízení (ES) č. 1907/2006. Revize se týká změny sídla prvního distributora v kap. 1, zpracování podle aktuálních právních předpisů a jejich aktualizace v kap. 15.4 BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Sirafan Speed 110660E 4 / 16 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami

Vyhláška č. 250/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek - zrušeno k 01.08.2004(426/2004 Sb. TECHNICKÝ LIST 1/6 TL_GEL.LL_SF_30_02/2019 IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9-Podhořany, 277 51 Nelahozeves www.ivarcs.cz. 1) Výrobek: ČISTICÍ ČERPADLA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ USAZENIN 2) Typ: GEL.LONG LIFE SUPER FLUSH 3 Fyzikální a chemické vlastnosti. Glycerol je bezbarvá viskózní kapalina bez zápachu, sladké chuti. Jedná se o trojsytný alkohol. Díky přítomnosti hydroxylových skupin je molekula glycerolu polární a proto se neomezeně mísí s vodou a jednoduchými alkoholy (např. methanolem a ethanolem).V nepolárních rozpouštědlech (např

BiOOO.cz - Složky kosmetiky - Propylene glyco

Složení: Propylenglykol 58%, glycerol 40%. Obsah nikotinu 2% Vyrobeno v ČR. Směs není klasifikována jako nebezpečná ve smyslu nařízení (ES) č. 1272/2008 Popis první pomoci: Ihned odstraňte oblečení znečištění produktem. V případě nepravidelného dýchání nebo zástavě dechu poskytnout umělé dýchání Bezpečnostní list Strana 1 / 8 1907/2006/EC, 1272/2008/EC Datum vydání 06.07.2011 Revize: 04.07.201 bezpečnostní list. 2.3 Dal. ší. nebezpečnost Požadovaná informace je obsažena v tomto materiálovém bezpečnostním datovém listu. ODDÍL 3: Složení/informace o složkách. 3.1 . L. á. tky Nevztahuje se. 3.2 . Sm. ěsi Chemická podstata : Čistící prostředek obsahující propylenglykol butylether a neklasifikované příměsi.

Otopné soustavy, soustavy solární, primární okruhy tepelných čerpadel aj. mohou být instalovány v prostředí, nebo případně mohou být vystaveny provozním podmínkám, kdy musí být zaručena jejich funkce i při teplotně podnulových podmínkách. V takovém případě nelze k přenosu tepelné energie použít. Každá namíchaná příchuť má svůj bezpečnostní list, který si můžete vyžádat k nahlédnutí. V rámci Catch´a Bana shopu je ke každé příchuti možnost zakoupit potřebné množství báze a boosterů pro namíchání plnohodnotného liquidu Přeprava Bezpečnostní značení Vozíky Zabezpečení nákladu Dílenské vybavení Bezpečnost dílny Dílenské lisy Dílenské vozíky Napájecí zdroje Organizace dílny Pracovní stoly Stoly, skládací stoly a pojízdná lehátka Svěráky Úložné skříně na nářadí Žebříky Zobrazit vš

Propylenglykol, Monopropylenglykol 1 kg, farmaceutický MPG

 1. Jelikož si zatím sami nemůžeme v lékárnách pořídit léčebné konopné produkty obsahující THC, které mají daleko větší efekt při léčení, musíme si tyto léky a mastě vyrábět a obstarávat sami. Níže Vám představím nejčastější léčebné a ozdravné produkty z konopí i s návody, které si zvládnete sami vytvořit
 2. ol Amix TE Amonium sulfát Amonium zirkonium ca Amphotensid B 5 Anglamol 99 ** Anhydrid kyseliny octové 1715 Antibak Antifreez Antifrogen N Apretan.
 3. Imperia Bios' s.r.o. a její CATCH'a BANA bar vám nyní přináší možnost vytvořit si svojí vlastní příchuť. Vámi vysněnou příchuť si můžete sestavit z padesáti různých příchutí, které můžete kombinovat dle libosti. V naší nabídce máte možnost objednat pouze samotnou příchuť, nebo využít zvýhodněné ceny za ZERO bázi (26,
 4. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nemohou být v našich systémech vypnuty. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na akce, které jste vynaložili, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvolby ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 INCIDIN LIQUID SPRAY 104231E 4 / 17 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí Opatření na ochranu životního prostředí : Zabraňte styku s půdou, povrchovými nebo spodními vodami. 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištěn 1,2-propylenglykol 99,5%-ní, C3H8O2. 1000 ml. 163,-169208. pufr amoniakální pH 10. jeden lapač kapek a 1 bezpečnostní baňka 2x NZ 29/32 a jeden lapač kapek přestupník s. Bezpečnostní opatření. Zabraňte zasažení očí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm a horkými povrchy. Nekuřte. Nevhodné pro děti do 3 let věku. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Opakovaná expozice může způsobit vysušení kůže Bezpečnostní list Vertox Pellet Bait 9 Prohlášení: Tento bezpečnostní list je aplikovatelný jen pro doporučená užití přípravku, kdy musí být dbáno dostupných návodů. Nelze jej aplikovat na neobvyklá nebo nestandardní použití přípravku v situacích, kde by šlo o nedodržení příslušných instrukcí a doporučení. Přečtěte si o tématu Locoid 0,1% Cena. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Locoid 0,1% cena, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Locoid 0,1% Cena. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Locoid 0,1% Cena

 • Jídelní lístek na svatbu.
 • Chaplin vevey.
 • Zlaty prstynek damsky.
 • Výzbroj templářů.
 • Kdy předběžné opatření.
 • Velur koberec.
 • Ibišek americký.
 • Www kosmonautix.
 • Co je to finanční gramotnost.
 • Nova pec.
 • Vypnutí malířského plátna.
 • Odstranění strií olomouc.
 • 6 krční obratel.
 • Plasti dip cena.
 • Katastrální úřad litoměřice.
 • Kácení stromů vyškov.
 • Odense.
 • U staré pošty frýdek místek.
 • Licencovaná pásma.
 • Prelude flng.
 • Poliklinika karlovo náměstí odběry.
 • Run club app.
 • Konstrukce střihu pánské košile.
 • Bílá kočka s modrýma očima.
 • Vtipne obrazy.
 • Bolest hrudníku od páteře.
 • Chipotle koreni.
 • Ryba s nohama chorvatsko.
 • Airsoft zbraně levně.
 • Dorypteryx longipennis.
 • Xv 1100.
 • Konferenční hovor xiaomi.
 • Hlavní migrační proudy ve světě.
 • Grace mugabe net worth.
 • Domácí slupovací maska.
 • Odstředivá čerpadla sps.
 • Home staging olomouc.
 • Anatomie hmyzu.
 • Cs go cheap knife.
 • Výkup hudebních nástrojů brno.
 • Internetové bankovnictví čsob ceb.