Home

Svatý václav zázraky

Svatý Václav OSOBNOSTI

 1. Svatý Václav (907 - 28. září 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované)
 2. Václav se tak stal prvním svatořečeným Čechem. Václav začal být záhy uctíván jako svatý pro svou, v legendách mu připisovanou, zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní) a také pro jemu připisované posmrtné zázraky
 3. Zázraky svatého Václava. Svatému Václavovi byly připisovány různé zázraky a záhady. Většinou se odehrávaly po Václavově smrti, ale dva se odehrály už před ní. Jedním z nich je vidění odbojného kouřimského knížete Radslava, který údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže se dvěma anděly kolem něho, a proto se mu v bitvě vzdal
 4. Svatý Václav se narodil knížeti Vratislavovi I. (mladší syn sv. Ludmily) a kněžně Drahomíře patrně v roce 907. Podle pověsti to bylo na hradišti Stochově poblíž Kladna. Vychovávala ho jeho babička svatá Ludmila na hradě Budči a uvádí se, že byla vždy mírná, laskavá a spravedlivá. Své děti, a kromě Václava ještě vnuka Boleslava, které jí svěřili velmoži.

Svatý Václav jako patron českých zemí

 1. Svatý Václav (907-935) je patronem České země, ale také náboženskou postavou. Ačkoliv jeho zázraky nejsou příliš známé, dochovaly se nám o nich záznamy. Václav je za svého života mimořádně mírumilovným a bohabojným panovníkem. Vedla jeho víra až k daru zvláštní moci? Zdá se totiž, že Václava cosi chránilo
 2. A se zázraky je to jako se všemi zázraky - kdo chce, uvěří. Svatý Václav se narodil asi roku 907 v Praze a zemřel asi 28. září 935 nebo 929 ve Staré Boleslavi, nebo na Levém Hradci, nebo někde úplně jinde. Nebo vůbec nežil, neboť pozdější legendisté rozdělili jednoho přemyslovského knížete na Boleslava a Václava.
 3. Svatý Václav byl kníže velmi vzdělaný. Četl a psal latinsky, a to tehdy uměl málokdo. svého bratra a že zabitý kníže byl zvlášť zbožný a kníže křesťanský a že se o něm vypravují jakési zázraky, konstatuje Kubín, podle kterého se kult svatého Václava rozšířil ještě v desátém století..
 4. Český kníže svatý Václav, jehož svátek si připomínáme 28. září, se dostal až do oblíbené vánoční koledy. Lidé ji zpívají v Anglii 26. prosince při příležitosti svatého Štěpána. Anglická koleda poprvé vyšla v roce 1853. Její hudba vychází z jarní písně Tempus adest floridum ze 13. století
 5. Václav byl tajně varován a ponoukán k útěku, leč zůstal. Druhý den v pondělí 28. září (r. 929 nebo spíše 935) ráno se vydal kníže Václav do chrámu na jitřní bohoslužbu. Po cestě na něho čekali spiklenci. Když Boleslav svého bratra dohonil, řekl mu Václav: Dobrým jsi nám byl včera hostitelem
 6. Václav prý vykonal řadu zázraků, mnohé až po smrti, například pomohl těm, kteří se k němu modlili. Podle legendy však provedl i dva zázraky během života. Prvním bylo, když odbojný vládce Kouřimi Radslav uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže a dva anděly nad jeho rameny a raději se místo bitvy vzdal
Socha sv

Týdeník SPIRIT - Zázraky svatého Václav

Sv. Václav v čele blanických rytířů (Historie českého národa v obrazech, Jos. Mathauser) Svatý Václav (kolem roku 907 - 28. září 935) - kníže z rodu Přemyslovců, mučedník a hlavní patron české země, symbol české státnosti.. Datum narození legendárního knížete není známo a s jistotou nelze určit ani rok jeho úmrtí Svatý Václav Pravděpodobně v roce 907 se narodil svatý Václav, budoucí český kníže a světec. Podle pověsti ho vychovala babička Ludmila, která byla stejně jako on po smrti prohlášena za svatou. Václav se stal jedním z nejoblíbenějších českých panovníků. Je mu mimo jiné připisováno založení chrámu sv Svatý Václav odpočívá od roku 938 na stejném místě - dříve v rotundě svatého Víta, kterou sám nechal vystavět po dobytí Pražského hradu spojenými sasko-bavorskými vojsky, dnes ve Svatováclavské kapli katedrály svatého Víta. Pouze jeho lebka putuje jednou ročně na oslavy do Staré Boleslavi. Boleslav I. Ukrutný byl pohřben neznámo kde

Svatý Václav Encyklopedie Prahy

 1. Přemyslovský kníže Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi (28. září r. 935) svými odpůrci na příkaz vlastního bratra Boleslava, který si tak uvolnil cestu k vládě. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu
 2. Svatý Václav je jediným českým světcem, jehož svátek je součástí celosvětového kalendáře římskokatolické církve. Za věčného vládce české země byl pak Václav prohlášen ve 12. století. Zázraky svatého Václava. Svatému Václavovi byly připisovány různé zázraky, které měly dosvědčovat jeho svatost
 3. Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap. a posmrtné zázraky

Zázraky českých středověkých světců [rukopis]: bakalářská práce/Petr Slavíček; vedoucí práce: Doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. -- Praha, 2015. -- 72 s. Anotace Práce se zaměřuje na zázraky českých světců z období raného středověku. V úvodn Svatý Václav (asi 907 - 28. z Svatému Václavovi byly připisovány různé zázraky, většinou se odehrávaly po Václavově smrti, ale dva se odehrály už před ní. Jedním z nich je vidění odbojného kouřimského knížete Radslava, který údajně uviděl na Václavově čele zářící znamení kříže, a proto se mu v bitvě. Svatý Pavel z Tarsu, apoštol Pavel, hebrejsky שָׁאוּל מִטַּרְסוֹס (Ša'ul mi-Tarsos), česky také Saul či Šavel, je jedna z nejdůležitějších biblických postav, o jejíchž osudech vypráví Nový zákon.Je řazen mezi apoštoly, přestože mezi původních dvanáct nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal, kromě zázraku obrácení na cestě do Damašku Svatý Václav - Utajené příběhy českých dějin III | foto: Prima Zoom Právě kníže, světec a patron Václav v portrétu, který připravili Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková, totiž shrnuje důvody, proč jejich cyklus patří k divácky nejúspěšnějším pořadům stanice

Zázrak! Tělo Svaté Bernadetty vypadá stále jako živé

Kníže Václav žil zřejmě v letech 907 až 929 nebo 935, jenže o jeho skutečné politice a životních osudech se v historických pramenech téměř nic nedochovalo. Světce známe jen z legend, v nichž se dějí zázraky, fakta nicméně scházejí. Václava v tomto ohledu zachraňuje jediný reálný kronikář Dne 28. září svatý Václav, kníže český, byl lstí bratrovou na hradě Boleslavi umučen. Kosmas, náš první kronikář. Uvedl datum, které po něm opakovali v různých kronikách a spisech Přibík Pulkava z Radenína, Martin Kuthen, Václav Hájek z Libočan, Daniel Adam z Veleslavína a mnozí další Definitions of Svatý_Václav, synonyms, antonyms, derivatives of Svatý_Václav, analogical dictionary of Svatý_Václav (Czech Posmrtné zázraky sv. Ludmily Ostatky světice později nechává její vnuk svatý Václav vyzvednout a přenést je do baziliky sv. Jiří v Praze. Při exhumaci se ukáže, že její nebalzamované tělo je zcela neporušené a nepodléhá rozkladu. V den prvního výročí přenesení svatých ostatků pak dochází k další.

Video: Pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi - Horydoly

Svatý Václav. Svatý Václav patří mezi nejoblíbenější české svaté. Je považován za patrona české země a za mučedníka. Dne 28. září slavíme státní svátek Den české státnosti - Svatý Václav, oficiálně ale až od roku 2000. Do roku 2000 nebyl tento den oficiálním státním svátkem Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, nemocné, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap. a posmrtné zázraky Svatý Václav je jedním z nejoblíbenějších českých svatých, patron české země, mučedník, postava, jejíž tradice sehrála velmi důležitou úlohu v emancipaci českého státu a přemyslovské dynastie v rámci křesťanské Evropy. Zázraky. Jedním z připisovaných zázraků je vidění odbojného kouřimského knížete. Teď jsem Svatý Václav. 00:04:29-Tak to je výborné. 00:04:31 Takže dneska si budeme povídat o lidech z počátku našeho státu, 00:04:36 kteří byli trochu zvláštní. 00:04:39 Teda takhle zvláštní, jo? 00:04:42 Oni byli totiž svatí. 00:04:43 Ale co to přesně znamená být svatý ? 00:04:46 Znáte někoho svatého? 00:04:48. Svatý Jan Nepomucký 16.5. Odkaz na životopis z časopisu Naše rodina Žil ve 14. století. Je patronem : Čech, kněží a zpovědníků, uchování zpovědního tajemství, cestování, poutníků, šťastného návratu (proto jsou jeho sochy umístěny většinou na rozcestích a na mostech), lodníků, vorařů, mlynářů, proti pomluvám, za mlčenlivost, proti nebezpečím z vody.

Václav začal uctíván pro svou zbožnost, kterou za života projevoval mimo jiné pěstováním vína a obilí pro svaté přijímání, péčí o chudé, otroky a vězně i budováním církevních staveb. Později se svatý Václav stal symbolem českých zemí Až bude v Čechách nejhůře, zjeví se na Karlově mostě svatý Václav s družinou blanických rytířů, jeho kůň vyrýpne kopytem skrytý kouzelný Bruncvíkův meč, který je ukryt v pilíři. Tím mečem Václav seseká všem nepřátelům hlavy a zavládne trvalý mír. Mnoho se vypravuje i o tajemném vrchu Oškrobrhu u Poděbrad

Václav Vokolek: Utajený zázrak. Takže vysvětlením slova zázrak musíme naše jabkenické vyprávění začít. Podle dnešních měřítek je zázrak označení mimořádného jevu, který není vysvětlitelný vědecky známými přírodními zákony, považuje se za projev nadpřirozených sil Svatý mučedníku, kníže Václave, národa slovanského nebeský ochránce, pros milostivého Boha, aby chránil nás a spasil duše naše. Tropar z Gorazdova sborníku (v původní starobylé službě sedálen z jitřní; 4. hlas): Dnes andělé s lidmi spolu se radují, nebe i země oslavují památku tvou, svatý Václave Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou v legendách mu připisovanou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic, ničení pohanských svatyní ap.) a posmrtné zázraky

Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země a symbol české státnosti.. Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se v Písmu (svatém) a v písmu (psaném) na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu českého státu a. Téma Jan Nepomucký, legenda a skutečnost, jsem si ze zadaných vybral, protože já sám v současné době bydlím nedaleko Nepomuku, lépe řečeno v osm kilometrů vzdálené vesničce. Ale nejen proto. Faktem je, že jsem nejednou vedl spor s rodačkou z Nepomuku o tom do jaké míry je nebo není kanonizace Jana z Pomuku založená na legendě Svatý Václav - patron naší země, patří k naší české kultuře. Každá země má svého patrona. Co znamená slovo patron? Slovník cizích slov uvádí, že patron je ochránce. Jde tedy o člověka, který se svým životem zasadil o dobro země a po jeho smrti se mu tak lidé svěřují s ochranou své země Svatý Václav nebyl vůbec svatý, ba právě naopak. Divím se, že se kardinál Duka každý rok tahá s jeho lebkou do Staré Boleslavi i já dovedu konat zázraky, protože, kde je Duch svatý, tam musí být i zázraky, a v kom jiném by už měl být Duch svatý, když ne ve mně, pravicově orientované katoličce!?. Svatý Václav - jiný příběh 2019, M. Houška. Čechy, rok 935. Mezi družinou knížete Václava a bojovníky jeho bratra narůstá napětí, neboť Boleslav již nechce platit daň východofranskému králi

Svatý Václav. 23. - 25. 9. odpoledne. Víte, kdo to byl svatý Václav? Jaké zázraky se pojí s jeho jménem? Kde spí svatováclavské vojsko? Vše se dozvíte během odpoledního programu v knihovně Když ji kdysi posuzoval církevní historik farář Vacek, napsal, že podle této legendy by žádný papež nemohl uznat, že Václav byl svatý. Není zde důkaz o tom, že byl svatý. To se pokusili napravit lidé z pražského presbytariátu, kteří legendu rozšířili o zázraky a zbožné skutky

Novinky e-mailem Váš e-mail. Opište ověřovací kód: Knihovna manželů Tomanových. Rezervace, ubytován Zázraky. z knihy Bůh na lavici obžalovaných, vydal(o): Návrat domů. Za svůj život jsem poznal jen jediného člověka, který tvrdil, že viděl ducha. Byla to žena; a zajímavé na tom je, že nevěřila v nesmrtelnost duše před tímto viděním a nevěří v ni ani po něm. Domnívá se, že šlo o halucinaci Svatý Václav (907-935) je patronem České země, ale také náboženskou postavou. Ačkoliv jeho zázraky nejsou příliš známé, dochovaly se nám o nich záznamy. Václav je za svého života.. Svatý Severin přišel bůhví odkud. Které zázraky tento patron vykonal? Václav Pavlík. 8.1.2019 . Další fotky. Odkud pocházel sv. Severin, který dnes slaví svátek, není známo. Snad přišel z Orientu pochází z Orientu, ale z podle jeho výřečnosti mnozí usuzovali, že bude z nějaké římské oblasti v severní Africe Svatý Václav (asi 907 - 28. září 929 nebo 935) byl českým knížetem a světcem, který je považován za hlavního patrona české země. Původ Český kníže Václav I. byl synem knížete Vratislava a jeho manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované)

Sv.VÁCLAV I. (907-28.9.935) vládl (925-935) Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) byl český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země.. Původ. Kníže Václav byl synem knížete Vratislava a zřejmě jeho jediné manželky Drahomíry, která byla dcerou knížete Havolanů (polabští Slované) Václav, tak jako všichni světci, svou mučednickou smrt dopředu tuší a nebrání se jí. Na hostině dokonce připijí sv. Michaelovi, průvodci zemřelých do ráje. Legendisté zkrátka popisují ideální bratrovraždu světce. Navíc potřebují zázraky. Bez nich by nemohl být Václav prohlášen za svatého Sv. Václav 907 †28. září 93

Svatý Mikuláš z Turecka. opuštěná hrobka tam stojí dodnes. A dodnes také o žijí legendy o něm. Proslul štědrostí a kromě toho konal zázraky téměř na počkání. Křesťané mu říkají Mikuláš Divotvůrce a pravoslavní ho vzývají jako druhého nejvýznamnějšího svatého po Panně Marii. 100x Václav Havel. Svatý Václav, patron českého státu, je symbolem dobrého a zbožného panovníka. Pečoval o chudé, zakládal kostely, konal zázraky, zemřel v 28 letech rukou vlastního bratra. Vztahují se k němu pojmy jako svatováclavská koruna, svatováclavská zbroj, Kristiánova legenda a mnoho dalších

Po smrti začal být Václav uctíván jako svatý pro svou zbožnost (vlastnoruční pěstování vína a obilí pro svaté přijímání, péči o chudé, otroky a vězně, stavění kostelů, kácení šibenic a model ap.) a posmrtné zázraky. Později se stal symbolem českého státu Jsou tedy vymýšleny zázraky, které kníže údajně prováděl, jsou svěceny jeho ostatky, smyšlené či silně pozměněné reálie jeho života jsou vyprávěny v kostelích věřícím a Václav začíná být vydáván za to, čím nikdy nebyl - za patrona české země, za jejího ochránce, za pravého státotvorce

Kdo byl svatý Václav? Život zemského patrona znají Češi

Angličané zpívají o dobrém králi Václavovi na Vánoce

Václav, svatý Václav Napsal vh dne 24. leden 2018.V kategorii Osobnosti středověku. Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935 (?929), byl český kníže a světec, který je hlavním patronem Čech a Moravy a symbol české státnosti Svatý Václav je patronem Junáků, vinařů, sládků, naší země a míru. 14 ANO NE Další zázraky se udály po jeho smrti, přenesení vozu přes rozvodněnou řeku, vysvobození ze žaláře, hojení ran a uzdravování těch, kteří se k němu modlili a prosili ho o přímluvu

Václav a Ludmila - orthodoxia

Někdy mezi léty 972 - 975 při příležitosti založení pražského biskupství - byl Václav ověnčen mučednickou svatozáří neboť církev potřebovala domácího světce konajícího zázraky. Koncem 10. či začátkem 11.století bylo Václavovo jméno pojato do seznamu svatých řezenské diecéze Byl vychováván svou babičkou svatou Ludmilou a vzdělával se na Budči. Jako kníže, po porážce saským králem Jindřichem Ptáčníkem, dokázal zachovat suverenitu. Svatý Václav je důležitý nejen pro naši zemi, říká Jan Royt, ředitel Ústavu pro dějiny umění filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svatý Václav patří v evroém prostředí k nejraněji uctívaným dynastickým světcům. Od jedenáctého století byl uctíván jako věčný kníže, věčný vládce země Svatý Václav patří bezesporu mezi naše nejvýznamnější národní hrdiny. Pod jeho sochou se lidé shromažďují v přelomových okamžicích dějin a s nadějí k němu vzhlížejí. Svatý Václav se stal pro náš národ symbolem

První staroslověnská legenda o sv. Václavu. Překlad ze staroslověnštiny Hle, nyní se naplnilo prorocké slovo, které řekl sám náš Pán Ježíš Kristus: Přihodí se zajisté v posledních dnech, a ty, jak se domníváme, jsou právě nyní, povstane bratr proti bratru svému a syn proti otci svému, a člověku budou jeho domácí nepřáteli Svatý Václav možná vůbec nežil. Neznámé okolnosti nejslavnější české vraždy Historikové se stoprocentně neshodli ani na tom, zda svatý Václav skutečně existoval. Například podle Záviše Kalandry se žádná vražda nemohla odehrát, protože Václav a Boleslav byli jednou a toutéž osobou. Obě jména znamenají totéž Svatý Václav (asi 907 - 935, německy Wenzel von Böhmen) je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti. Používám vědomě formu slovesa být - je a jméno v němčině z důvodu dvojitosti původu, života a významu Václava pro dnešek. Ten se dnes nabízí jako zrcadlo a spojení dvojitosti s mýty minulosti a přítomnosti Václav I., na kterého odkazujete, byl český král toho jména první. Svatý Václav byl český kníž toho jména první. Pak je zde ještě Václav II., kníže toho jména druhý. Tedy jsou Václav I. a Václav II. knížata a Václav I., Václav II. a Václav III. králové. --213.155.255.148 12. 12. 2012, 12:37 (UTC

Další takovou knihou mi bylo vydání F. M. Bartoše Kníže Václav svatý v dějinách a v legendě, kde se historik snaží objasnit otázku skonu mladičkého knížete spolu s povstáním slovanských kmenů v sousedství. S povstáním slovanských kmenů v sousedství Svatý václav. Svatý Václav (asi 907 - 28. září 935) český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české země. Ve starší literatuře se často udává jako rok jeho smrti 929, většina soudobých vědců se ale již kloní k roku 935 Smrt svatého Václava rukou jeho bratra Boleslava se stala pro dějiny českého národa natolik klíčovou událostí, že i dnes, 1080 let poté, slavíme výročí jeho vraždy jako Den české státnosti. U příležitosti letošního státního svátku jsme požádali několik výrazných osobností různých oborů o úvahu inspirovanou následující otázkou: Je vám.

Svatý Václav v české kultuře. Václav a Boleslav v podání Lukáše Vaculíka a Hynka Čermáka v inscenaci ČT Kníže Václav (1995) režiséra Františka Filipa. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky Svatý Václav (asi 907 - 935, německy Wenzel von Böhmen) je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti. Používám vědomě formu slovesa být - je a jméno v němčině z důvodu dvojitosti původu, života a významu Václava pro dnešek 1393 dal Václav zajmout generálního vikáře - Jana z Pomuku - blízkého spolupracovníka arcib. Jana z Jenštejna (je možné že arcibiskup se před panovníkem skrýval a proto si Václav vylil zlost na Janovi), a nechal ho mučit. Mučednická smrt v službách církve je zajisté dostatečný titul Janovy svatosti Sv.Václav Kdy má svátek sv.Václav Sv.Václav má svátek 28. září.Je to jeden z naších patronů. Kde se narodil sv.Václav Ve středočeském městečku Stochov stojí starý pokroucený dub. Podle pověsti u něj původně stálo stavení, v němž se roku 903 narodil svatý Václav Svatý Václav je na ní celý oděn v Boží zbroji, s přilbou spásy na hlavě, kopím Ducha svatého a štítem víry s orlicí (na obr. 9 vlevo). Pečeť je bohatě popsána textem. V pravici drží sv. Václav pásku s latinskými slovy v překladu: Svatý Václav pohání k soudu

Svatý Václav a jeho vražda: Co se stalo 28

Téma/žánr: Václav - český kníže - asi 907-asi 935 - panovníci - křesťanští světci -- Česko -- 10. století - Česko, Počet stran: 147, Cena: 181 Kč, Rok vydání: 2019, Nakladatelství: Elka Pres PODROBNOSTI K Historie českého národa - Svatý Václav - 50 mm Ag Proof Svatý Václav (kolem roku 907 - 28. září 935) - kníže z rodu Přemyslovců, mučedník a hlavní patron české země, symbol české státnosti. Datum narození legendárního knížete není známo a s jistotou nelze určit ani rok jeho úmrtí

Čeští svatí: životopi

Václav Žmolík, moderátor. Ze světa lesních samot. Koupit. Román klasika české literatury zobrazuje dramatické změny poměrů na česko-bavorském pomezí v posledním čtvrtletí 19. století, kdy ustálený životní řád světa lesních samot narušila živelná katastrofa. Zázraky na Hradčanech Svatý Václav je brán za hlavního patrona a ochránce Čech. Je tak opěvován ve svatováclavském chorálu, v nejhorším čase vyjede v čele blanických rytířů. Vojenskou pomoc svatého Václava vzýval kníže Soběslav I. r. 1126 před bitvou s říšskými vojsky krále Lothara Svatý Václav jako kníže dokázal i v těžkých válečných dobách zachovat suverenitu českého státu, založil chrám sv. Víta, naši dnešní katedrálu. Byl velice zbožný, vlastníma rukama pěstoval víno a obilí pro svaté přijímání, pečoval o chudé, stavěl kostely, kácel šibenice a byly mu připisovány i posmrtné. Václav [13] v přilbě a obráceným štítem zůstává na pátém místě: 1. Bořivoj, 2. Spytihněv, 3. Vratislav, 4. _____, 5. svatý Václav. Kněžna Drahomíra to být evidentně nemůže kvůli plnovousu (viz obr. vlevo). Podobně je tomu u třetí postavy v plášti s obráceným štítem. Po Spytihněvovi II Svatý Václav v české kultuře. Svatý Václav na votivním obraze Jana Očka z Vlašimi. Vybrané články pro vás zdarma. To nejzajímavější z Česka i ze světa každé ráno do Vaší emailové schránky. Děkuji, již jsem odběratelem

Svatý Václav - iDNES

Před 621 lety, 20. března 1393, zemřel v Praze násilnou smrtí Jan či Johánek z Pomuku neboli svatý Jan Nepomucký, jeden z patronů české země. Na svět přišel Johánek někdy kolek roku 1340 ve vísce jménem Pomuk, z níž je dnešní Nepomuk, městečko ležící zhruba 35 kilometrů od Plzně Svatý Václav a Stará Boleslav. Komentář k obrazům. Úvod. Stará Boleslav - raně středověké přemyslovské mocenské centrum, založené asi 30 km od Prahy ve strategicky výhodné poloze na počátku 10. stol. Sídlili zde sourozenci vládnoucích knížat. To se týkalo i Vratislava, otce svatého Václava

 • Liberec prodej zbraní.
 • Nejhorší auto na světě.
 • Photoshop ctrl d.
 • Hyiodine příbalový leták.
 • Truplovy tabulky.
 • Mass of falcon heavy.
 • Rektifikovaná dlazba co to znamena.
 • Skleněná váza 100 cm.
 • Staphylococcus aureus v nose.
 • Zemní plyn bezpečnostní list.
 • Isced 97.
 • Transplantace vlasu kouty.
 • Cyntoryn zvieratiek cz dabing online.
 • Prelude flng.
 • Festival vědy 2017 brno.
 • 3/8 palce na cm.
 • New apple pc 2019.
 • Sýrové nugetky.
 • Pivovarská hospůdka, kunčice pod ondřejníkem.
 • Výroba kuchyní liberec.
 • Spanish language.
 • Heraldika znaky.
 • Nadměrné slintání.
 • Vlajka moldavska.
 • Zánět žil a jízda na kole.
 • Náušnice zlaté.
 • Ukázat pánské western košile.
 • Maltézský psík chovatelská stanice praha.
 • Dračí lodě brno teambuilding.
 • Pöllat gorge neuschwanstein castle.
 • Porod 23 6.
 • Camp rock trailer.
 • Wot specials.
 • Game of thrones 7 online cz.
 • Modrá profilová fotka.
 • Dámské kalhoty na motorku.
 • Youtube online stream.
 • Bojler dražice horizontální.
 • Druha svatba etiketa.
 • Gelové nehty fotogalerie 2017.
 • Melissa travel lefkada.