Home

Tři tečky typografie

V tomto článku se zaměříme na tři tečky neboli trojtečku; jedná se o interpunkční znaménko, které označuje vynechání určité části textu nebo nedokončenou výpověď. Po třech tečkách často následují další interpunkční znaménka, která se připojují bez mezery (např. Jestli večer nepřijdeš domů, řekl naštvaně.) - nikdy nepřipojujeme další. Výpustka jsou tři tečky a obecně označuje vynechání části textu. Jedná se o samostatný typografický znak, proto ji nepíšeme jako samostatné tři tečky (oproti samostatným tečkám jsou mezi tečkami výpustky kratší mezery). Výpustku napíšeme pomocí klávesové zkratky Alt+0133 Tři tečky nazývané také výpustka (jedná se o samostatný znak) zařazujeme na konci věty při nedokončení věty nebo myšlenky. Píšeme bez mezery rovnou za konec věty, za výpustkou již mezeru vkládáme. Jestli to uděláš ještě jednou, tak uvidíš, co se stane..

Jak psát správně tři tečky - PRAVIDL

 1. Obsah prezentace termín typografie uvozovky, závorky, procenta, časové údaje, tečky, čárky, řádky, odstavce, druhy písma Vy, Vám, Tobě, Ti zkratky, tři.
 2. Výpustka jsou tři tečky (napsané jedním znakem, nikoli třemi tečkami), které označují vynechání části textu nebo nedokončenou řeč. Je to interpunkční znaménko, takže se (jako každé jiné) přisazuje ke slovu a mezera je za ním. Teď se mi chce něco napsat, ale Mezera před výpustkou se píše pouze ve výčtu
 3. Tři tečky. Tři tečky jsou tak zvaná výpustka. Jsou vždy přesně tři. Editor je může automaticky nahradit speciálním znakem (znak tři tečky). Viz. Viz je české slovo - je to sloveso podívej se. Proto se za ním nepíše tečka (není to zkratka). Ča
 4. utami (např. 22.31:01, tj. HH.MM:SS). Literatura a odkazy Horný, S.: Počítačová typografie a design dokumentů. 1
 5. Výpustka (tři tečky) V současné době v České republice neexistuje žádná norma zabývající se pravidly typografie. V roce 2014 byla norma z roku 2007 nahrazena normou novou: ČSN 01 6910 (2014) - Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
 6. Pokud tři tečky nahrazují vynechané položky uvnitř výčtu, oddělujeme je z obou stran čárkami; mezi první čárku a tři tečky klademe mezeru, druhou čárku připojujeme hned za tři tečky (tj. bez mezery): Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, , hmat. Při pomalém výdechu počítejte do deseti: jedna, dva, , deset

Tečky jsou jen tři, jiný počet není dovolen. Pokud výpustkou věta končí, další (čtvrtá) tečka se již nepíše. Pokud je výpustka za slovem, navazuje těsně na něj bez mezery; pokud je před slovem, je od něj oddělena mezerou (platí tu tedy stejné pravidlo, jako pro psaní rozdělovacích znamének - čárek, středníků. Obsah prezentace termín typografie uvozovky, závorky, procenta, časové údaje, tečky, čárky, řádky, odstavce, druhy písma Vy, Vám, Tobě, Ti zkratky, tři tečky, spojovník, pomlčka zdůraznění, seznam, rejstříky, stupně opakování Co je to typografie? Z lat. typus = znak, vzor; grafó = píši. Nauka o tom, jak má vypadat.

Tři tečky (výpustek) Pokud nahrazují vynechaná slova (před nebo po), oddělují se mezerou; Pokud naznačují zámlku, připojují se k textu bez mezery; Pokud za nimi následuje jiné interpunkční znaménko, mezera je až za ním; Jsou-li tři tečky na konci věty, tečka za větou se nepíše; Příklad: Bylo to takové krásné. Základy typografie Jakub Lysák. Typografie = nauka o tom, jak má tiskovina vypadat, aby byla dobře čitelná, snadno se v ní orientovalo a aby působila esteticky. Typografie je také klasické umělecké řemeslo, které se několik století vyvíjelo klidně a plynule, neboť technologie knihtisku se dlouho v zásadě neměnila To jsou ty tři tečky, které občas vídáme třeba na konci věty. Mezera mezi tečkami ve výpustce je však o něco menší, než mezi třemi tečkami. Jak a kde se používá. Na konci nedokončené věty píšeme výpustku hned za poslední slovo, bez mezery - nadpis, titulek na samostatné řádce - bez tečky - končí-li věta zkratkou, další tečka se již nepíše - dvojtečka ve smyslu poměru se píše 1 : 5 - sportovní výsledek bez mezer 2:1. Tři tečky - kód 133 - s poloviční mezerou nebo bez ní. Uvozovky a závorky - vždy těsně k výrazů

7 typografických hříchů (3): konce řádků, mezery a

Typografie se zabývá velikostí a řezem písma, umístěním obrázků na stránce apod. Tři tečky V odborném textu se tři tečky používají dvojím způsobem: a. v citátu naznačují, že se vypouští některá jeho část, protože není pro daný úče Litéra - typografický slovník a korektor. Žluté: Program lokalizuje výrazy (i správné), které lze zapsat různými způsoby. Kliknutím na obarvení zobrazíte nabídku s možnostmi a vyberete odpovídající (tři tečky) je zvláštní znak, mezery jako u ostatních Tečka vyznačení konce věty označení kapitoly (1.3.3) Napsal jsem větu a zakončil ji tečkou. Nyní napíši přímou řeč: Ano, to je ona slíbená věta! Rád si pochutnám na pravé domác Tři tečky. Tři tečky nebo taky výpustka nahrazují obvykle nedokončenou větu nebo chybějící výrazy ve výčtu věcí. Jak je psát? Tečky jsou vždy tři. Jejich počet v žádném případě není libovolný. Z typografického hlediska se totiž jedná o jeden znak (trojtečku) Tři tečky stačí. Nepíšeme ani dvě, ani čtyři a víc. Ne, dokonce ani sedm nebo deset. Víc teček už výpověď neumocní, ani kdybychom se na hlavu stavěli (no, ten stoj na hlavě by ji možná umocnil). ale typografie to tedy nechápe a nikdy to nepochopí

tři tečky, trojtečka, výpustka () njeden znak, píšeme CTRL + tečka nebo ALT + 0133 nnahrazují nevyslovený text (jako pomlčka), vypuštěný text nebo část výčtu Řpíší se bez mezery před, tečka se za trojtečkou nedělá [Při požáru došlo ke ztrátám na životech Ale rozhodně se nepíše čarka, mezera a tři tečky. A šlo o to, aby se při zalamování řádku nedostaly ty tři tečky na nový řádek. Proto se v normálních textech píší tři tečky rovnou za slovo. Nehovořím o profesionálním sázení, protože tam na ty tři tečky mají zvláštní znak (tak mi alespoň pravil jeden sazeč) se tři tečky, ale speciální znak) se přisazuje k příslušnému výrazu bez mezery. Podle původní varianty, ale takhle to bude lepší. s mezerou se sází pouze, pokud označuje neúplný výčet. tady začíná citát a končí Člověk má pět smyslů: zrak, sluch, Pokud má být za trojtečko Výpustka neboli tři tečky. Asi všichni používáme namísto nedokončené věty několik teček. Nemá jich být několik, mají být přesně tři! A nejsou to jen tak obyčejné tři tečky, ale je to jeden znak - výpustka. Rozdíl mezi třemi po sobě následujícími tečkami a výpustkou je v délce mezery mezi tečkami, u. 1 Psaní mezer 1.1 Nedokončená věta (tzv. aposiopese) Při nedokončené myšlence 1, zámlce či přerývané řeči se výpustka přiráží k souvisejícímu znaku, z opačné strany se píše mezera.Pokud věta výpustkou končí, Tečka se již nepíše (narozdíl od Otazníku a vykřičníku - ten se přiráží bez mezery). U aposiopese lze psát tři tečky také Pomlčkou

3.4 Výpustka, tři tečky Často se používá namísto nedokončené věty několik teček. Nemá jich být několik, mají být přesně tři. Tyhle tři tečky jsou jedním znakem zvané výpustka - výpustka. Rozdíl mezi třemi po sobě následujícími tečkami a výpustkou je v délce mezery mezi tečkami, u výpustky je mezera malink Typografie je obor zabývající se úpravou tiskovin. Současně je to také druh grafického umění. Druhy písma a) neproporcionáln tři tečky: Opakování výpustků např. pro zapsání tečkovaného řádku (třeba při zápise trojčlenky). Trojtečka a tři tečky. Trojtečka se správně zapisuje jako speciální znak (Alt+0133, ). Zápis třemi jednotlivými tečkami se však na webu nepovažuje za chybu. Po třech tečkách mohou následovat další interpunkční znaménka, která se připojují bez mezery s vyjímkou tečky (ta se nepřipojuje). Příklady Tři tečky se zapisují třemi tečkami Trojtečka, neboli výpustka, se zapisuje trojtečkou, neboli výpustkou. Správně je trojtečka, neboli výpustka. V HTML se zapisuje zpravidla entitou Můžeš ji (ve windows) zapsat i zkratkou ALT+0133 ( místo entity) (jak se to dělá v Linuxu nevím), pokud píšeš v UTF-8 Výpustka se nepíše jako tři po sobě jdoucí tečky (...), ale pomocí klávesové zkratky Alt+0133 (). Bez čeho se určitě vaše auto neobejde: bez kol, volantu, benzínu, Znaky jako vykřičník nebo otazník se píší rovnou za ní

Typografie na webu . Nemá jich být několik, mají být přesně tři! A nejsou to jen tak obyčejné tři tečky, ale je to jeden znak - výpustka. Rozdíl mezi třemi po sobě následujícími tečkami a výpustkou je v délce mezery mezi tečkami, u výpustky je mezera malinko větší a menší mezírka je také před první tečko Pro známé tři tečky užívaných pro nedokončené věty také existuje speciální symbol, který se jmenuje výpustek (začíná se však prosazovat i hovorová trojtečka). Při psaní v textovém procesoru se většinou dočkáme automatické opravy. Praktická typografie. Computer Press, 2004, 296 s. ISBN 80-722-6385-4. Tři tečky nahrazují nevyslovený text na začátku nebo na konci věty, vypuštěný text - například nepodstatnou část citátu nebo pokračování výčtu. Sází se znakem trojtečka (), který má v proporcionálních písmech trochu menší velikost než tři sousedící tečky ()

4 nejčastější typografické (a pravopisné) chyby LŠF

Typografie je tedy velmi důležitá, protože dává lidem pravidla pro komunikace pomocí písmen. Zakladatel typografie je Johannes Gutenberg, který vynalezl v roce 1448 knihtisk v Německu. Jsou-li tři tečky na konci věty, tečka za větou se nepíše! Pevná mezera IUVENTAS, s. r. o Tři tečky Slouţí k nahrazení chybějících výrazů nebo značí pokračování výčtu Výpustek -píše se s mezerou za slovem Zámlka (vynechaná část textu) -píše se bez mezery za slovem Způsob zápisu: Tři tečky Ve Wordu: Ctrl+tečka Univerzálně: levý Alt+0133 Typografie 1 Tři tečky na konci věty píšeme buď třemi samostatnými tečkami, nebo speciálním znakem Alt+0133. Od slova se oddělují zůženou mezerou. Vyjímky v matematice a počítačovém jazyce se běžně užává tečky bez mezer. Dále pak často užívané viz nejedná se o zkratku, ale o rozkazovací způsob slova vidět, tečku nikdy. tři tečky, výpustka Levý Alt + 0133: stupeň ° ° Levý Alt + 0176: pevná mezera Levý Alt + 0160: menšítko/menší než < < Ctrl + Alt +, nebo Levý Alt + 0060: většítko/větší než > > Ctrl + Alt +, nebo Levý Alt + 0062 klasická pomlčka - - Levý Alt + 0150 dlouhá pomlčka.

Typografická pravidla - Milan Kerslage

Typografický pravopis Lenka Forstová listopad 2007 Datum v dopise za místem odeslání se nepíše čárka místo odeslání v 1. pádě Praha 23. listopadu 2007 Čas dle normy zápis sestupně oddělovač dvojtečka, bez mezer desetiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou čísla dvojciferně souvislém textu lze psát hodiny (i minuty a sekundy!) jednociferně povolené zkratky h, h. Cílem celé typografie je jediné - aby čtenář při čtení vnímal obsah a nemusel se soustředit na alespoň by však měla obsahovat tři řádky a měla by končit alespoň tři řádky od konce rejstříku TEX tomu vychází vstříc detekcí a odlišným zpracováním tečky za jednopísmennými slovy. Ve výjimečných.

Wikipedie:Typografické rady - Wikipedi

Internetová jazyková příručka: Psaní výčt

 1. Výpustka a tři tečky Dvojtečka. Dvojtečka je interpunkční znaménko, u kterého si musíte dát pozor, zda se píše s mezerami, bez mezer, nebo s mezerou jen z jedné strany. U časových údajů a vyjádření skóre dvojtečku zapište bez mezer. Autobus odjíždí přesně v 7:00. Slavia porazila Spartu 3:1
 2. Tři tečky - je vhodné rozlišovat vypuštění části slova (je to všechno takové nedovařené, nedopečené, nedo...), kdy tři tečky připojíme natěsno, a vypuštění celých slov (dneska jsem taková), kdy tři tečky odmezerujeme stejně, jako bychom oddělili další slovo
 3. Tři tečky nahrazují vynechaný text, jsou bez mezery a na konci věty plní funkci tečky za větou. Závorky se píší bez mezer těsně ke slovům, větám nebo údajům, které obklopují (tj. píší se takto). Uvozovky na klávesnici nejsou, ale Word je vytvoří při správném použití ze znaku n
 4. Trojtečka a tři tečky Trojtečka se správně zapisuje jako speciální znak (Alt+0133, ). Zápis třemi jednotlivými tečkami se však na webu nepovažuje za chybu. ///D:/typografie-na-webu.html 1 z 4 20. 3. 2014 12:21 »Kořenem všeho zla je nedostatek poznání«.
 5. Výpustek (tři tečky, ellipsis points) Alt + 0133: popis: používáme nejlépe pomocí ascii kódu jako jeden jediný znak, více teček než tři se za výpustek již nepovažuje použití: na začátku, na konci i uprostřed věty nahrazuje nevyslovený nebo vynechaný text: Nechci tě urazit, ale sazba

Tečky, čárky, vykřičníky, otazníky neboli interpunkční znaménka. Za všemi se dělá mezera! Před nimi nikoli. (Stejně je na tom dvojtečka nebo středník.) Posuďte sami jak působí něco následující .Není to divné?Ale je to dost často k vidění,nemyslíte? Jedinou, dalo by se říci, výjimkou jsou tři tečky neboli. Všichni samozřejmě víme, jak a za jakým účelem se píše tečka, čárka, dvojtečka nebo uvozovky. Víte ale, jak třeba právě takové uvozovky správně zapsat? Pro češtinu totiž neplatí klasické jako v angličtině, nýbrž uvozovky takzvaného tvaru 99 66, tedy Typografie: Správné psaní mezer čísla je vhodnější vypisovat slovně, tj. stokorunová bankovka či práce má tři kapitoly namísto kostrbatého práce má 3 kapitoly. tisíců, kdy se namísto mezery používá tečka. Tento způsob je špatný a odsouzeníhodný a pokud zastánce tečky tvrdí, že tečka. Typografie je důležitý obor, zabývající se písmem. Při pohledu do historie musíme zabrouzdat opravdu daleko. Při sledování vývoje písma rozeznáváme dvě hlavní období, která jsou od sebe neoddělitelná a navzájem se doplňují. Každé z nich mělo podíl na současném stupni vývoje lidské společnosti

Typografické rady a pomůcky ARTEPOR

 1. uty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer (11.00 hodin
 2. Typografie je soustavou pravidel jak kvalitní text vypadá. Těch pravidel není mnoho, ale je třeba je dodržovat. Řadu let je určovala ČSN 01 6910. Od r. 2002 již normy ČSN neplatí a nejsou závazné. V jistém smyslu je škoda, že některé oborové normy zanikly. Psací stroje jsou také již téměř zapomenuty. Pro příliš mnoho uživatelů se tak počítač stal jen.
 3. *** Násilné přerušení řeči končí pomlčkou, pokud hovořící skončí sám, nebo v řeči zaváhá, dělá odmlky apod., používají se tři tečky (). Typografie (základní pravidla): Toto pravidlo přijde mnohým z vás banální, avšak dnes a denně se setkáváme s případy, kdy jej autoři porušují
 4. Za tečkou na konci věty vždy necháváme mezeru, správně by měla být mezera úzká. Dvojtečka ve smyslu dělení se odděluje vždy mezerami, např. 5 : 3, naproti tomu pokud je součástí výsledku zápasu, píšeme ji bez mezer, např. 5:3. Znak tři tečky, tzv. výpustku, sázíme pomocí \ldots a v HTML pomocí entity

Typografie. Základní typografická pravidla, která je dobré dodržovat. Je to opravdový základ pro psaní interpunkce, formátování textu a použití správných znaků tam, kam opravdu patří. V textových editorech se obvykle tři po sobě jdoucí tečky nahradí za znak výpustky Tři tečky Při náhradě části výčtu se trojtečka od předchozího textu odděluje mezerou, jinak se přisazuje těsně. Větná tečka se za trojtečkou již nepíše. Původně jsem si to také myslel, ale Leden, únor, březen, Word: Tři jednotlivé tečky jsou funkcí Automatické opravy nahrazeny automaticky, jinak. Hodiny, minuty a sekundy se podle ČSN 01 6910 oddělují dvojtečkou, za níž se nedělá mezera: 03:25, 10:30:15, dostavte se v 7:15 h. V Pravidlech českého pravopisu se mezi hodinami a minutami uvádí tečka: 7.30. Lze tedy připustit psaní 12:30 i 12.30 Typografie v rozhraní WPF Typography in WPF. Kromě toho FormattedText objekt obsahuje funkce, jako je například podpora tři tečky, ve kterém se zobrazí tři tečky, když text překročí jeho hranice. In addition, the FormattedText object contains functionality such as ellipsis support,. Pravopis a typografie. V záležitostech české gramatiky, pravopisu, interpunkce apod. vřele doporučujeme řídit se Internetovou jazykovou příručkou ÚJČ AV ČR, která má výkladovou i slovníkovou část.Při psaní ji mějte neustále otevřenou ve vedlejším okně

Typografie - základní pravidl

Typografie? Co to vlastně je? Typografie ve škole? Jaké písmo? Poznámka: Některé typografické chyby (třeba právě tři tečky a uvozovky) za nás opraví sám textový editor (např. MS Word) v rámci tzv. automatických oprav. uvozovky dole (kód 0132) mají tvar malých devítek uvozovky nahoře (kód 0147) mají tvar. ZÁKLADY TYPOGRAFIE Psaní čísel Datum s tečkami a mezerami 27. 10. 2001 označení měny a fyzikálních jednotek se odděluje pevnou mezerou Psaní čísel Čas hodiny a minuty jsou od sebe odděleny tečkou bez mezer 12.00 hodin Psaní čísel Čas sekundy se oddělují od minut dvojtečkou, desetiny sekund od celých sekund čárkou 19:26,3 min. Psaní čísel Čas u sportovních. - nejsou to tři tečky, ale jeden znak - Alt + 0133 • apostrof - těsně ke slovu - Alt + 0146 . Základy psaní textu - psaní čísel • věta nesmí začínat číslicí • v textu vyjadřujeme čísla slovy Počítačová typografie Author: M. Chole Typografie. Sem patří všechny úpravy a náhrady textu, které upravují jeho vzhled v souladu s typografickými pravidly a podobně: - české 'typografické' uvozovky - pomlčka vs. spojovník: 10-15 vs. česko-slovenský - pomlčka: jedna -- dvě - typografický křížek u rozměrů 10 x 20 - šipky <- a -> a <-> ; - tři tečky. - tyto dva znaky je nutno rozlišit. Spojovník (bude-li, Brno-Židenice, česko-anglický) se sází v L A T E X u jako . Pomlčka, která se sází se používá ve dvou případech: bez mezer (v letech 1944-45) a s mezerami (přijít - zvítězit)

Typografie - Informatik

Osa matematické sazby, tečka na ose, tři tečky dle kontextu. Zvětšování závorek, umisťování velkých symbolů na matematickou. osu.*. Mezery kolem binárních operací a relací*, rozlišovat < a h.. Indexy, exponenty (100, 70, 50)*.. Vzorec v odstavci a na samostatném řádku Tři tečky neboli výpustka (trojtečka) jsou prvkem, který se vám při psaní reklamních textů může hodit. Nejen tehdy, když potřebujete získat pozornost čtenářů a uvést zajímavá fakta obligátním Věděli jste, že

typografie aneb jak provádět hladkou sazbu Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Layout = Špígl = Zrcadlo sazby • Na layoutu záleží vše a je hlavní prací • Ořezový okraj asi 5 mm z každé strany Optický střed strany v asi 9/20 Konstrukce sazebního obrazce Pryč s parchanty! • Sirotek (orphan Letos šedesátiletý Miro Švolík, jeden ze Slováků, kteří v druhé polovině osmdesátých let restartovali fotografii na pražské FAMU, má novou monografii. Vyšla v amsterodamsko-antverém nakladatelství Voetnoot Začněme tím nejzákladnějším, co potřebujeme vědět hned na začátku, a to dvojtečkou.Když píšeme nějaký výčet v jednom řádku (bez odrážek), dvojtečku použít musíme (Byli tam všichni: Petr, Lucie i Aneta.) Naopak při psaní výčtu s odrážkami dvojtečku psát můžeme, ale nemusíme.Nicméně pro větší přehlednost ji psát doporučujeme

Základy typografie - webzdarm

 1. Základnípravidlatypografie Jak zformátovat text n
 2. uty odděluje tečka. Zjednodušuje také psaní kalendářních dat a dalších záležitostí. Nová pravidla začínají platit od srpna. Jsou dobrovolná
 3. TIP: Za číslicemi v datech jsou také mezery, protože tam jsou tečky. Často se v tom dělají chyby. 23. 6. 1997 (správný zápis data) A JEŠTĚ JEDEN TIP: Sice to sem úplně nepatří, ale často vídám texty, kde jsou mezery před interpunkčními znaménky a autor se snaží zvýšit sdělení textu psaním více vykřičníků za.

Výpustka, trojtečka, tři tečky

Základní pravidla typografie - презентация онлайнGymnázium Šternberk - výuka IVT - Články: 03Typografie podruhé - jak správně psát - Postupy - Vašetypografie

Tři tečky (trojteka, výpustka) nahrazují nevyslovený nebo vypuštč ěný text, popř. neúplný výčet. Souasné fonty obsahují pč římo znak výpustka, který připisujeme bez mezery. S mezerou se sází v případě, když označuje neúplný výčet. Končí-li v ěta třemi tečkami, pln Protože jste mi tady na webtrhu už několikrát dobře poradili (naposledy dnes), tak bych se na vás chtěl obrátit ještě s jedním dotazem. Ve WP jsou obvykle na konci náhledu postů na hlavní stránce tři tečky v hranaté závorce, které značí pokračování článku. Chtěl bych se zeptat, jakým způsobem se tyto tři tečky dají nahradit něčím jiným, ideálně třeba. Tři tečky . Tři tečky jsou tak zvaná výpustka. Jsou vždy přesně tři. Editor je může automaticky nahradit speciálním znakem (znak tři tečky). Viz . Viz je české slovo - je to sloveso . podívej se. Proto se za ním nepíše tečka (není to zkratka). Čas

 • Skimming čtení.
 • Skimming čtení.
 • Kukang.
 • Kalibrace baterie samsung s8.
 • Matné kuchyně.
 • Poliklinika mělník.
 • Fressnapf.
 • Životnost pet lahve.
 • Ytong 30 cena.
 • Naruto plakát.
 • David švehlík pilot.
 • Jezdi uber v noci.
 • Vepřové maso ve vlastní šťávě s rýží.
 • Dračí lodě brno teambuilding.
 • Máslový dort s ovocem.
 • Skákavka pruhovaná jed.
 • Eliptický trenažér značky crane.
 • Star trek discovery recenze.
 • Sms a volání zdarma.
 • Cylindrická vložka.
 • Čočka na sladkokyselo.
 • Breed love.
 • Hvězdná brána sg1 epizody.
 • Airsoft zbraně levně.
 • Čelisti 4 online.
 • Favi koberce metraz.
 • Bacardi složení.
 • Las vegas nhl dresy.
 • Akce zvětšení prsou.
 • Zahradní houpačka globus.
 • Přednost na kruhovém objezdu 2019.
 • Ciselna hra.
 • Hodnoty člověka psychologie.
 • Příznaky zánětu mozku.
 • Panelové závěsy ikea.
 • Detektiv pikachu cz dabing online.
 • Sedací soupravy praha.
 • Architects royal beggars.
 • Pelé: birth of a legend.
 • Pomnožná podstatná jména rod.
 • Cyntoryn zvieratiek cz dabing online.