Home

Stanovení nejistoty koncentrace

Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků primárními metodami Martin Vlasák, Zuzana Luxemburková, Václav Sychra ANALYTIKA®, spol. s r.o. Praha, Ke Klíčovu 2a/816, 190 00 Praha 9, CZ e-mail: sales@analytika.net Abstrac Nejistoty v analytické chemii Patrik Kania 24. 9. 2013 přednáška z cyklu Analytická chemie II • stanovení pracovních charakteristik dané analytické metody koncentrace a LOQ 0 ,2 0 0 0,4 0,6 08 1,0 1,2 LOD pracovní rozsa relativní nejistoty stanovení koncentrace pomocí ICP-MS [4] je opět 0,02, Kombinací těchto složek lze proto relativní nejistotu odhadnout jako u r ( )=0,03. 8 Tab. 4 shrnuje nejistoty obou složek koncentrace (Me) včetně kombinované nejistoty, která byla vypočtena podle vztahu: nejistoty u r obou veličin vyjádřené v procentech. 2. 2 Odhad podílu kombinované nejistoty měření odvozeného ze stanovení systematické odchylky (vy-chýlení, bias) vlastními experimenty Můžeme postupovat dvěma způsoby: a) Máme k dispozici referenční materiál s certifikova-nou hodnotou koncentrace (obsahu, množství) a od Postup stanovení nejistoty měření dle GUM -typ nejistoty A (stanovení objemové hmotnosti) - V případě stanovení nejistoty závislé veličiny u A (y) (v našem případě objemová hmotnost r v) se počítají citlivostní koeficienty jako derivace závislé veličiny podle jednotlivých veličin (hmotnost, 3x rozměr = 4 citlivostn

Dílčí složkou nejistoty, kterou zjišťujeme vždy, je mezilehlá preciznost měření (podrobně viz kapitola 11.1). Pokud provedeme stanovení mezilehlé preciznosti měření (MPM) pro h různých vzorků, získáme pro ně relativní nejistoty u MPM1,rel, u MPM2,rel, u MPMh,rel, které nejsou ničím jiným, než variačními. Kvantitativní stanovení koncentrace močoviny v séru (kinetický test s GLDH) biochemickým analyzátorem Cobas Integra 400 plus; [S_Urea] SOPA 12 Sérum 6,32 mmol/l 19,92 mmol/l 32,33 mmol/l 6,3 7,1 6,0 Kvantitativní stanovení koncentrace kyseliny močové v séru (enzymatický kolorimetrický test) biochemickým analyzátorem Coba Web nejistoty Home . stanovení parametrů postupu vlny v říčním korytě (dle podmínek), výpočet a interpretace výsledků. výpočet doby koncentrace povodí, příp. dalších charakteristik modelu. Příprava vstupních srážkových dat stanovení koncentrace imunoglobulinu IgM v séru biochemickým analyzátorem Cobas Integra 400 plus [S_Imunoglobulin -M] SOPA 51 Sérum 0,69 g/l 1,05 g/l 13,0 13,0 Kvantitativní stanovení koncentrace thyreotropinu (TSH) v séru (metoda FEIA) imunochemickým analyzátorem AIA 1800; [S_TSH] 8,6 SOPA 81 Sérum 0,453 mIU/l 1,48 mIU/l 28,877 mIU/

Stanovení nominální hodnoty koncentrace analytu a její nejistoty ve vodných kalibračních roztocích prvků plamenovou AAS (AES) Václav Sychra, Martin Vlasák, Zuzana Luxemburková ANALYTIKA®, spol. s r.o. Praha, Ke Klíčovu 2a/816, 190 00 Praha 9, CZ e-mail: sales@analytika.net Abstrac

hydrologie/odvozeni - cvut

*nejist_var1 - sdělení nejistoty k zasílané hodnotě dle

2.Stanovení glukózy jako nástroje pro určení diagnózy diabetes mellitus Koncentrace FPG je nástrojem pro: koncentrace glukózy včetně nejistoty této hodnoty a mají být testované na komutabilitu (má být prokázáno, že vlivy matrice jsou minimalizovány Některé aspekty stanovení početní koncentrace vláken, morfologie a složení vláken metodami PCM, SEM + EDS Seminář AZBEST A JAK NA NĚJ. Hotel Tereziánský dvůr, Hradec Králové, 5. červen 2012 Vladimír Mička, Eduard Ježo, Karel Lach, Jaroslava Henková, Mirka Indruchov

Univerzita Palackého V Olomouc

Porovnání stanovení katalytické koncentrace ALP rutinní metodou ALP (Roche Diagnostics) a metodou Alkalická fosfatáza (BLW Diagnostics) 1Dobrovolná, H., 1,2,3Soška, V. 1Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2ICRC - oddělení kardiovaskulárních chorob, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brn nejistoty stanovení (tabulka 7) udávané laboratořemi 1 a 4. Posouzení shody analytických stanovení mezi zúčastněnými laboratořemi Posouzení shody pomocí parametru Z-skóre bylo provedeno v omezené míře, neboť naměřené koncentrace sledovaných ukazatelů se často pohybovaly pod mezí stanovitelnosti a mez

Aplikace Bayesova teorému pro odhad nejistot

 1. stanovení nejistoty 1 T3 celkový nmol/l sérum ≤ 13 6,51 2 T4 celkový nmol/l sérum ≤ 8,3 218 3 T3 volný pmol/l sérum ≤ 4,1 27,3 koncentrace 1 Anti HCV S/CO neg.kontrola ≤ 5,4 nízká poz.kontrola ≤ 2,2 vysoká 2 HAV Ab IgG S/CO neg.kontrola ≤ 8,1 nízk
 2. P ehled krok stanovení 1. P íprava 1000 ml roztoku síranu draselného o koncentraci 0,001 mol/l 2. Rozpoušt ní navážky síranu draselného a dopln ní roztoku po rysku odm rné ba ky 3. Výpo et koncentrace síranu draselného 4. P íprava roztoku chloristanu barnatého o koncentraci 0,01 mol/l 5. Pipetování objemu roztoku síranu.
 3. stanovení stroncia (sražením jako oxalát a vážením jako oxid strontnatý) stanovení platiny (redukcí chloridem rtu ťným jako Pt) Rozší řené nejistoty uvedených gravimetrických stanovení se podle o čekávání pohybují v rozmezí 0,1 - 0,2% rel., výjime čně výše. Výpo čet nejistot je podrobn ě popsán v odkazec
 4. Naměřené koncentrace PM 2,5 mohou být v některých případech vyšší než koncentrace PM 10, a nejedná se o chybu.Tato skutečnost vyplývá ze způsobu měření PM, který je definován v normě ČSN EN 12341 - Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM 10 a PM 2,5 a předběžné technické.
 5. CENTRÁLNÍ LABORATOŘ Nejistoty stanovení a meze stanovitelnosti Zk. č. SOP č. Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace metody Nejistota výsledku Mez stanovitelnosti 1 M-CH 01 Stanovení teploty ČSN 75 7342 - - 2 M-CH 02 Stanovení barvy fotometricky ČSN EN ISO 7887 7% 2 mgPt/l 3 M-CH 03 Stanovení zákalu nefelometricky.
 6. Položka je určena pro sdělování koncentrace s vysokou hodnotou nejistoty stanovení pomocí testačních proužků v rámci chemického vyšetření moče
 7. Základní nejistoty spojené s interpretací výsledků 1. Mez stanovitelnosti analytické metody Jednou z nejistot, která je spojena se zvažováním významu výsledku (expoziční dávky), je vliv meze stanovitelnosti analytické metody (LoQ) na výpočet expozice. Leží-li hodnota koncentrace analytu pod mez

Také delší doba vzorkování může zmírnit důsledky kolísání hmotnostní koncentrace částic v čase a tím snížit hodnotu nejistoty. Druhá z metod je určena pro stanovení nízkých hodnot hmotnostní koncentrace prachu v plynech proudících potrubím při hmotnostních koncentracích nižších než 50 mg/m 3 po přepočtu na. Vyhláška č. 304/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek - zrušeno k 18.10.2016(324/2016 Sb. Příspěvek charakterizuje parabolickou metodu stanovení teplot Y vznícení podle ČSN EN 14522. Uvádí postup odhadu parametr ů a, b parabolické k řivky a nejistoty odhadu výsledné teploty vznícení. Klíčová slova: teplota vznícení (t v), ČSN EN14522, odhad parametrů paraboly (a, b), odhady rozptylu a intervalu spolehlivosti t. 4.2.4 Stanovení výsledné hodnoty Q 100 TC doba koncentrace povodí [h] T LAG na nejistoty ve vyhodnocení povodňových průtoků a malé povědomí o historických extrémech. V přístupech jsou rovněž využívány analýzy vlivu fyzicko-geografických faktorů na vznik povodní, vyhodnocení. Hodnotu PNEC je možné vypočítat s použitím faktorů nejistoty z experimentálních údajů zjištěných zkouškami na organismech, např. z LD50 (střední letální dávky), z [[LC 50]] (střední letální koncentrace), z EC 50 (střední účinné koncentrace), z IC 50 (střední inhibiční koncentrace), z NOEL(C) {dávky.

Při stanovení nejistoty je postup určen v KVALIMETRIE VI. Stanovení nejistoty analytického měření, EURACHEM-ČR, Praha 1996. Při sestavování programu a stanovení standardního postupu se vychází z požadavků obsažených v technických normách pro vzorkování povrchových vod a vod podzemních Standardní nejistoty typu B (u b) získané jinak než statistickým zpracováním výsledků opakovaných měření. Jsou vyhodnoceny pro jednotlivé zdroje nejistoty identifikované pro konkrétní měření. Jejich hodnoty nezávisí na počtu opakování měření (obdobně jako systematické chyby měření). Pocházejí z různých zdrojů Stanovení se provádí ve vzorku moči, sbíraném během 24 hodin (denní moč, dU). Po této době se změří její objem a po homogenizaci se odebere vzorek ke stanovení. Ze zjištěné koncentrace a objemu se vypočte celkové množství chloridů (a dalších iontů), vyloučených během 24 hodin 1. Úvod. Výbuchové parametry směsí nebezpečných chemických látek, tj. výbuchový tlak a maximální výbuchový tlak, rychlost nárůstu výbuchového tlaku a maximální rychlost nárůstu výbuchového tlaku v nehybné směsi hořlavého plynu, vzduchu a inertního plynu (hořlavém souboru), jsou využívány při projektování různých technik ochrany proti požáru a výbuchu.

Pro obě kalibrační křivky software vypočte z lineární závislosti Ctna logaritmu koncentrace DNA 2v reakci: koeficient determinace R, směrnice regresní přímky, která slouží ke stanovení efektivity qPCR. Vygenerované (získané) hodnoty koncentrace. DNA zkoumaného vzorku GM se dosadí d nejistoty jsou rozšfrené kombinované nejistoty získané z mezilaboratorního porovnání, testü homogenity a testü stability a z nejistoty rekonstituce (koeficient rozšffení k = 2). Nëkteré laboratoye stanovily koncentrace analytú dvëma a více nezávislými metodami

Počet opakování pro výpočet nejistoty bylo 10 pro mladinu i pivo. Kombinovaná standardní nejistota metody byla 5,9 %. Mez stanovení je nejnižší koncentrace analytu, kterou lze s definovanou přesností kvantitativně stanovit Nejistoty koncentrace složek vyjádřené molárním zlomkem udávají rozsah, ve kterém se nachází skutečná hodnota. Z rov-nice vyplývá, že při gravimetrické přípravě jsou tři hlavní zdroje nejistot, a to nejistoty vznikající v procesu vážení, nejistoty ze stanovení čistoty vstupních plynů a nejistoty Vyhláška č. 223/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí - zrušeno k 01.11.2008(371/2008 Sb. ČSN EN 15549 ČSN EN 15549 Norma uvádí postup stanovení benzo[a]pyrenu (BaP) neseného aerosolovými částicemi venkovního ovzduší, kterou lze použít v rámci směrnice Rady 96/62/ES a zvláště směrnice 2004/107/ES, která předepisuje normované metody pro měření benzo[a]pyrenu (BaP) ve venkovním ovzduší a stanoví, že tato metoda musí být založena na manuálních.

ISKO - chmi.c

Nejistoty mikrobiologických zkoušek - SN ISO 29201. x -účinná koncentrace, při které dochází kinhibici Navíc podmínky zkoušek (počet paralelních stanovení + CV), jsou specifikovány tak, aby bylo dosaženo dostatečné síly testu (chyby II. druhu) Příbalový leták: zde jsou popsány výsledky stanovení opakovatelnosti a mezilehlé přesnosti a dále porovnání metod prováděné výrobcem. Verifikační protokol: zde jsou uvedeny výsledky mezilehlé přesnosti, opakovatelnosti a bias a dále hodnota kombinované nejistoty pro dva vzorky. Verifikace se provádí 1x za dva roky Abstrakt. Stanovení koncentrace urey v séru, plazmě a moči soupravou Urea/BUN ROCHE na analyzátorech Cobas STATIM a Cobas 6000 metodou absorpční spektrofotometrie.. Seznam souvisejících dokumentů Příručka bezpečnosti práce Nakládání s odpady Provozní řád - hygienicko-epidemiologická čás t Směrnice pro externí kontrolu kvalit Dialýza probíhala za stálého mírného míchání na magnetické míchačce (Maneko, ČR) při teplotě 6 °C a po dobu 24 hod. Po ukončení dialýzy byl vzorek odebrán a byla stanovena výsledná koncentrace DNA. Ke stanovení DNA byla využita metoda square-wave voltametrie (SWV) ve spojení s adsorpční přenosovou technikou Jódometrické stanovení vody zavedl roku 1935 německý chemik Karl Fischer, tradičně se proto užívá termín Karl Fischerova titrace. Díky současnému vývoji v oblasti elektroniky, zvláště pak díky aplikaci mikroprocesorů bylo možno navrhnout konstrukci plně automatizovaného přístroje s využitím coulometrie

Isko - Chm

než u stanovení kovů, většinou mezi 20 až 50%. Ve vztahu k hodnotě nejistoty analytické metody můžeme shodu analýz u dělených vzorků ve frakci 0-10 mm považovat za velmi dobrou. Pouze u stanovení benzo(b)fluoranthenu a fenanthrenu překročila relativní chyba dvojnásobek nejistoty Identifikace a rozbor zdrojů nejistoty stanovení iontů v klinickobiochemické laboratoři na automatickém analyzátoru DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Ctirad Musil Studijní obor: Analytická chemie Vedoucí diplomové práce: Ing. David Milde, Ph.D. Olomouc 201

Ketony (aceton a acetoacetát

Stanovení glukózy jako nástroje pro určení diagnózy a sledování stavu diabetu mellitu. Koncentrace FPG je nástrojem pro: l určení diagnózy diabetu mellitu; l vyhledávání osob se zvýšeným rizikem diabetu mellitu; 1.1.1. Diagnostická kritéria diabetu [1, 2, 3] Koncentrace glukózy v plazmě žilní krve kdykoliv během dne. Jako praktická hodnota relativní rozšířené nejistoty byla zvolena hodnota 10 %. 7 Závěr Metoda poskytuje statisticky správné a přesné výsledky a je vhodná ke kvantitativnímu stanovení kyseliny močové v organických hnojivech. 8 Literatura 1. XBridge Amide HPLC columns - application notebook, firma Waters. 2 Před nedávnem vyšla tabelární ročenka ČHMÚ o kvalitě ovzduší v ČR v roce 2018. Už jsem napsal tři články k prašnosti, nyní obrátím pozornost k oxidu dusičitému. Začátkem prázdnin navíc proběhla médii informace o měřicí kampani v Praze a Brně, takže i k té se vrátím. Pro jednoduchost jsem siPokračovat ve čtení

Polétavý prach irz

koncentrace převyšuje běžně nalézané hodnoty a není nezbytně míněna jako podklad ke stanovení závazného limitu !? Přetrvávající nejistoty • Kauzální vztah ? Vliv jiných faktorů ? • Cesty a míra expozice Mn z pitné vody • Kvantitativní vztah expozice a účink Stanovení oxidů dusíku ( NOx, NO a NO2) metodou chemiluminiscence SOP 420 Nejistoty měření: Přesný název zkušebního postupu/metody Identifikace zkušebního postupu/metody Nejistota Průměrné 60-ti minutové koncentrace oxidu siřičitého SO2 se pohybovaly na všech stanovištích do 43,5 ug/m3

304/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou ..

Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic. ČSN EN 14907. 83 561 Komentář pro výpočty k odhadům glomerulární filtrace. Rovnice pro odhad glomerulární filtrace, označovaná jako rovnice MDRD, byla převzata z multicentrické studie (Levey, 1999) zabývající se vlivem nízkoproteinové diety na rychlost progrese chronických renálních onemocnění (Modification of Diet in Renal Disease - MDRD) Stanovení poskytuje správný odhad skutečné koncentrace ve vzorku. Vysoká správnost (správnost měření: stupeň shody mezi výsledkem měření a skutečnou nebo přidělenou hodnotou) je nezbytná k tomu, aby nedošlo k zamítnutí výsledku analýzy vzorku na základě malé spolehlivosti odhadu TEQ b) Stanovení hmotnostní koncentrace respirabilní frakce (podle přijatých konvencí) prachu osobní odběrovou aparaturou. Respirabilní frakce se odebírá v případě výskytu prachu s převážně fibrogenním účinkem. Stanovení jiných frakcí může být opodstatněné při výzkumných a speciálních úkolech koncentrace obou stanovení 4.1 Závěr Kovy: Odchylky stanovení kovů v děleném vzorku připraveném v terénu pro frakci 0-10 mm jsou velmi nízké a relativní chyba dosahuje pro většinu stanovení jednotky procent (pouze pro stanovení arzénu byla relativní odchylka 13,5%). Vzhledem k nejistotě měření deklarované laboratoří.

Hodnocení vztahu dávky a odpovědi - Encyklopedie BOZ

Znalostní systém je určený pro využívání různorodých zdrojů (databází, informací a znalostí, úložišť informací, informačních systémů), v jehož prostředí jsou shromažďovány, zpracovávány a uživatelsky přívětivě prezentovány znalosti z oblasti prevence pracovních rizik a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 8. Stanovení tolerančních polí proměření AAD 9. Stanovení tolerančních polí při zohlednění expertního odhadu nejistoty přepočtovéhofaktoru a se zaměřením na limitní hodnoty 10.Závěr Příloha: Fotografie analyzátorů alkoholu vdechu - stanovených měřidel v Č Nařízení Komise (EU) 2017/771 ze dne 3. května 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 152/2009, pokud jde o metody pro stanovení obsahu dioxinů a polychlorovaných bifenylů (Text s významem pro EHP

VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí 47/1999 Sb

Pro stanovení vody se obvykle používá jednoúčelový titrátor. Souprava se skládá z elektronického přístroje a skleněné nádobky. Jód, který vzniká v nádobce průchodem proudu, reaguje s ekvivalentním množstvím vody a v okamžiku, kdy již v nádobce veškerá voda zreagovala, je indikována jeho narůstající koncentrace Stanovení nejistoty analytického měření (Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide. 3 rd Edition 2012). Kvalimetrie 19. Kvalimetrie 19. Suchánek M. a Milde D. (Eds.), EURACHEM-ČR, Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07- Stationary source emissions - Determination of mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 3: Identification and quantification of PCDDs/PCDFs. Emissions de sou Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin - Metoda založená na použití aktivního uhlí a následné desorpci rozpouštědlem: Obsáhlá přílohová část popisuje nejistoty měření a související statistiky a postupy určení dalších statistik, údaje o typické.

VŠB, Zkoušení stavebních materiálů a výrobků - Zkoušení

 1. Stanovení soustavy cílů podniku. vyznačuje se rámcovým charakterem a dlouhodobým a komplexním přístupem v podmínkách nejistoty. Je realizováno na vrcholových úrovních řízení podniku ( top management ) a odpovídá mu strategické komplexní plánování ( corporate planning ) podniku. - stupněm koncentrace.
 2. Výzkumné energetické centrum, Zkušební laborato . 1166.3, Protokol þ.46/20 akreditovaná ýIA podle ýSN EN ISO/IEC 17025:2018 strana þ. 3 z 16 stran R V rámci zakázky byly využity tyto subdodavatelské služby
 3. Koncentrace plynných složek Stanovení obsahu Hg ve vzorcích provedla Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1163, ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o. Výzkumné energetické centrum, Zkušební laborato . 1166.3, Protokol.
 4. Nejistoty základních analytických operací (vážení, pipetování, ředění) - tolerance odměrného nádobí, roztažnost kapalin, nejistota opakovaných měření - výpočet nejistoty stanovení obsahu složky, koncentrace připravené látky. 10

Výbuchové parametry nebezpečných chemických látek - směs

 1. Položka je určena pro sdělování koncentrace s vysokou hodnotou nejistoty stanovení pomocí testačních proužků v rámci chemického vyšetření moče. Podklady pro preanalytickou fázi Materiál
 2. Pro stanovení koncentrace kov Meze detekce a nejistoty používaných měřicích metod. V nÆsledujících tabulkÆch jsou uvedeny detekční limity a nejistoty měření (pokud jsou znÆmy) pro jednotlivØ dříve vyjmenovanØ měřicí metody. Nejistoty jsou vyjÆdřeny pomoc
 3. Stanovení nejistoty analytického měřen Z 18 hodnot měření koncentrace kadmia v CRM (certifikovaná hodnota 6,47 ng ml−1, standardní nejistota 0,19 ng ml−1) za podmínek mezilehlé preciznosti zaznamenaných v regulačním diagramu byly vypočteny
 4. Stanovení nejistoty analytického měření, str.75. M. Suchánek a D. Milde (eds.) Eurachem-ČR Praha 2014, ISBN 978-80-86322-07-. (4.) IUPAC (1998) Compendium of analytical nomenclature - Definitive Rules 1997 (The Orange Book), 3rd edn. ch. 2.3.. (5.) Doerffel K., Eckschlager K. Optimální postup chemické analýzy

dem na jiný ukazatel. Stupeň heterogenity může být určující faktor pro stanovení nejistoty vzorkování. laboratorní vzorek [ČSN EN 14899] vzorek nebo podvzorek předaný do laboratoře nebo v ní přijatý Laboratorní vzorek může být použit přímo jako zkušební vzorek, nebo je třeba ho dále upravit, napříkla Dlouhodobý abúzus vede k hypoglykemii a keto- a laktacidóze, zvyšuje se koncentrace močové kyseliny. Léky - mohou ovlivnit biochemická vyšetření více mechanismy, např. indukují/inhibují jaterní enzymy, ovlivňují vazbu na transportní bílkoviny, působí cytotoxicky nebo rušit vlastní stanovení. Stres - ovlivňuje. Komentáře . Transkript . Základy analytické chemi

Po stanovení diagnózy začíná dlouhá cesta léčby. Podle druhu deprese se stanoví odpovídající způsob, který bude pro pacienta nejlepší. Pokud to nejde jinak, například terapií, lékař vám předepíše antidepresiva - medikamenty, které jsou sloučeninou několika látek ovlivňujících nerovnováhu mozkových. Koncentrace sledovaných ukazatelů v CRM. Laboratorní analýzy V tabulce 3 jsou uvedeny hodnoty rozšířené nejistoty stanovení jednotlivých polycyklických aromatických uhlovodíků laboratoří. Laboratoře jsou v tabulkách označeny čísly v náhodném pořadí Nejistota stanovení je U = ± 20%. Údaj koncentrace (gg/m 3) je prepoëítán na standardní podmínky: teplota 200C, tlak 101,325 kPa (Vyhláška E. 6/2003 Sb. — pYíloha E.2) Veškeré uvedené nejistoty jsou v souladu s EA-4/16. Laboratoy je zpùsobilá aktualizovat normativní dokumenty identifikující zkušební postupy. Legislativa Metody prováděné na automatických analyzátorech). U těchto metod se 1x do roka provádí verifikace, zahrnující stanovení parametrů přesnosti (opakovatelnost, reprodukovatelnost) a správnosti (bias) doplněné stanovením hodnoty nejistoty. Pro metody in-house (př Stanovení látkové koncentrace kortizolu chemiluminiscenční imunoanalýzou ( Kortizol) ( vydání: 2, změna 0 ) Verifikační protokol Data jsou naměřena v období září 2014 - únor 2015 Kontrolní materiál Lyphochek č.šarže: 40290 exsp. 30.4.2016 Mezilehlá preciznost

STANOVENÍ KONCENTRACE PRAŠNOSTI VE VNIT ŘNÍM OVZDUŠÍ NÁZEV A POPIS M ĚŘ ENÉHO PROSTORU: Základní škola (dále jen ZŠ) Courieových Praha, ná m. Courieových 886/2, Praha 1- Staré Město, p ůda Měření bylo provedeno na základ ě objednávky firmy TREPART s.r.o., Pišt ěkova 782/3, 149 00 Praha 4. DATUM M ĚŘ ENÍ 11.7. 201 Pro stanovení bezpečné koncentrace látek, Tento čas bývá ještě z důvodů kompenzace nejistoty biologické variability navýšen o bezpečnostní faktor 10-30 %. To znamená, že je ve studiích zvířatům podávána nejvyšší navržená dávka po nejdelší navrženou dobu [[8]] SUCHÁNEK M. (Edit.): KVALIMETRIE VI - Stanovení nejistoty analytického měření, EURACHEM-ČR, druhé vydání, Praha 1999. [[9]] ISO/TR 13 530 Water quality - Guide to analytical quality control for water analysis. POZNÁMKA:Z pověření MŽP od 1. 1 Stanovení koncentrací benzenu, toluenu a xylenů přenosným plynovým chromatografem s fotoionizačním detektorem SOP 426.01 ±10 % Stanovení suspendovaných částic TSP a PM 10 analyzátorem FAG - absorpce β záření SOP 428 ±10% Nejistoty byly vypočteny dle Manuálu k přístrojům a dále dle Kvalimetrie 6, Kvalimetrie 11 ur čité nejistoty, které mohou do jisté míry zkreslovat výslednou hranici ú činku. V rámci této 2.3.1 Stanovení extrapola čního faktoru f d pro lokáln ě i systematicky p ůsobící látky. 28 Koncentrace nebezpe čné látky ve vzduchu (vyjád řená v ppm nebo v mg/m3)

4.3 Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu čl. 8.7 Požadavek 7.12 Koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu (mrtvý prostor; škodlivý prostor) nesmí překročit průměrnou hodnotu 1,0 obj. %. vzorek stav koncentrace CO 2 v obj. % 4476 AR 0,49 4477 AR 0,48 4478 AR 0,47 průměr 0,4 parametry rovnice (4) (vstupní koncentrace složky A, průtok reakční směsi reaktorem, teplota reakční směsi a výstupní koncentrace složky B) zatíženy náhodnou chybou s normálním rozložením, čímž jsou vyjádřeny nestabilní hodnoty (poruchy) těchto parametrů a nejistoty jejich měření Synek, V., Šubrt, P. Mareček, J. Odhad nejistoty stanovení obsahu rtuti v biologických materiálech AA spektrometrem AMA 254. Sborník přednášek ze seminářů 1995 1998. Zajištění kvality analytických výsledků rozloženy, je průměrná koncentrace z poplatníkova souboru dat akceptována dál uvádí pouze nejistoty stanovení zjištěné z mezilaboratorního porovnávání ČSN ISO 15705 (CHSK, metoda ve zkumavkách) - uvádí, že mez detekce (MD) je 6 mg/l při.

 • Růst kostí bolest.
 • Furry wiki.
 • Krvavá mary historky.
 • Word viewer slunecnice.
 • Ipl pihy.
 • Hororové hry 2019.
 • Čkno mezinárodní mistrovství čr 2019.
 • Jak získat photoshop zdarma.
 • Vehykl food truck.
 • Bitcoin účetnictví.
 • Jak vyrobit dárek pro tatínka.
 • Jiří stránský martin stránský.
 • Prsteny swarovski.
 • 300mbps 2.4 ghz wifi repeater wireless router signal booster.
 • Omalovánky princezna elsa.
 • Průchodnost eustachovy trubice.
 • Advokáti seznam.
 • Keltové kniha.
 • Mass of falcon heavy.
 • Háčkovaný medvídek cena.
 • Duch na testu dalsi negativni.
 • Ženšen deprese.
 • Malcolm subban.
 • Sorrento italy.
 • Legionářská literatura test.
 • Vývoj mobilních aplikací kniha.
 • Tenerife pan am klm.
 • Svatební razítko iniciály.
 • Nezralá rajčata calamada.
 • Akce vyškov dnes.
 • Moderna parapety.
 • Kelsey asbille.
 • Líčení po operaci očních víček.
 • Vcard qr code online.
 • Www kosmonautix.
 • Honda varadero 125.
 • Povinná zimní výbava řetězy.
 • Seznam válek.
 • Canada toronto.
 • Návěs za tahač.
 • Přezdívky pro malé lidi.