Home

Fázové rovnováhy

Při samovolném ději látka přechází do fáze, v níž má nižší chemický potenciál, až do vyrovnání chemických potenciálů, kdy se minimalizuje Gibbsova funkce. Fázová rovnováha (rovnováha vůči fázovému přechodu; množství látek ve fázích se nemění) je mikroskopicky založena na vyrovnání toků látek mezi fázemi (např. vypařováním a kondenzací) Fázové rovnováhy podmínky rovnováhy v heterogenních soustavách Fázové a skupenské rovnováhy jsou charakterizovány tím, že v soustavě se po dosažení kritických hodnot tlaku, teploty, objemu, případně látkového složení, se skokem změní skupenstv 4 Fázové rovnováhy 3.1 Rovnováha mezi nekonečně velkými fázemi Chování stavových funkcí v rovnováze dvou fází jednosložkového systému, při zanedbání povrchového napětí kapalné fáze, budeme demonstrovat na Gibbsově energii. Vliv povrchového napětí můžem Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy tuhá látka-tuhá látka U dvousložkových soustav, kdy obě látky jsou za běžné teploty v tuhém stavu, se jejich popis v mnohém podobá soustavám, kdy jsou složky za běžné teploty kapalné

Fázové rovnováhy - třísložková soustava A) Fázový diagram třísložkové soustavy Za situace, kdy se v třínožkové soustavě vyskytuje jediná kapalná fáze, podle Gibbsova fázového zákona pro počet stupňů volnosti vycház Fázové rovnováhy jsou rovnováhy, které se ustavují mezi různými fázemi v heterogenních soustavách. Soustava přitom sestává z jedné nebo více složek, pro zjednodušení většinou nepředpokládáme, že mezi složkami dochází k chemické reakci FÁZOVÉ ROVNOVÁHY JEDNOSLOŽKOVÝCH SOUSTAV Podle Gibbsova zákona fází má jednosložková soustava o jedné fázi dva stupně volnosti, soustava o dvou fázích jeden stupeň volnosti a soustava o třech fázích má nulový počet stupňů volnosti. Jako příklad probereme soustavu, jejíž jedinou složkou je voda o autorech. rejstřík. Gibbsovo fázové pravidlo definuje počet fází, které mohou koexistovat v jedné asociaci za termodynamické rovnováhy. Fázové pravidlo lze formulovat vzorcem: P + F = C + 2. Proměnná P označuje počet fází v daném systému (asociaci) Gibbsův zákon fází představuje kritérium rovnováhy v heterogenních soustavách.Tento zákon lze zapsat v následujícím tvaru: = − +, kde je počet stupňů volnosti soustavy (tj. počet na sobě nezávislých intenzivních veličin, jejichž změnou není rovnováha porušena), je celkový počet fází soustavy, a je počet nezávislých (chemických) složek soustavy

Čisté látky. Pro popis fázové rovnováhy čistých látek platí vztah kde S (j), H (j), V (j) jsou entropie, entalpie a objem fáze j a ΔH m, ΔV m jsou molární změny entalpie a objemu při fázovém přechodu. Tento vztah se nazývá Clapeyronovou rovnicí.Pro soustavy obsahující pouze kondenzované (tuhé a kapalné fáze), tedy pro tuhnutí a tání nebo modifikační přeměny.

Fázová rovnováha - Masaryk Universit

Rovnováhy v nanosystémech J. Leitner, VŠCHT Praha 6.1.2016 3 OBSAH 1. Úvod....... 5 Literatura....... 7 2. Základní vztahy....... 9 2.1. Název: Sbírka příkladů a úloh z fyzikální chemie Autoři: Ing.Ludmila Boublíková, CSc. Ing. Magda Škvorová, Ph.D. prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc

Reálné fázové rovnováhy: jednosložkové soustavy, binární soustavy (koexistence kapalné, plynné a tuhé fáze, směsi těkavých kapalin, destilace, sublimace, roztoky, ). Fázové diagramy vícesložkových soustav (koexistence tuhých fází, extrakce, odstraňování nečistot, chemické sloučeniny ve fázových diagramech, intermetalika, ) Fázové rovnováhy v systémech směsných oxidů kobaltu O. Jankovský*, D. Bouša, V. Mazánek, M. Nováček, J. Luxa, A. Libánská a Z. Sofer VŠCHT Praha, Ústav anorganické chemie, JankovsO@vscht.cz Abstrakt Tato práce pojednává o termodynamických vlastnostech směsných oxidů kobaltu v systémec 1. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav Nejstabilnějším stavem uzavřené soustavy nereagujících složek za konstantní teploty a tlaku je takový fázový stav, pro který je celková Gibbsova energie soustavy nejnižší. Rovnovážný stav soustavy je podmíněn termodynamickými vlastnostmi složek a fází soustavy

Vyhledávání: fázové rovnováhy Zobrazuji 1 - 10 z 19 pro vyhledávání: 'fázové rovnováhy', doba hledání: 0,1s Výsledků na stránku. Seřadit podle. Vybrat vše . RSS Poslat emailem Uložit hledání. 1. 001829196. Knihy. Solid-liquid phase equilibria /. 24. FÁZOVÉ ROVNOVÁHY fáze homogenní část heterogenního systému oddělena od ostatních částí fázovým rozhraním, na němž dochází k náhlé změně vlastností soustavy počet fází f důležitá charakteristika systému plynná fáze může být v soustavě pouze jedna olej - voda = dvě fáz Fázové rovnováhy, fázový diagram jednosložkové soustavy Fáze je homogenní část heterogenní termodynamické soustavy, která je od ostatních částí této soustavy oddělena rozhraním, v němž se vlastnosti soustavy mění nespojitě, tedy skokem Fázové rovnováhy Fázové rovnováhy se ustavují mezi různými fázemi v heterogenních soustavách. Soustava přitom sestává z jedné nebo více složek, přičemž pro zjednodušení většinou nepředpokládáme, že mezi složkami dochází k chemické reakci. Fázové rovnováhy se v heterogenních soustavách řídí Gibbsovým. Obrázek 1: Křivka fázové rovnováhy pro tlak a teplotu a pro tlak a objem. tenci dvou fází. Body mimo tuto čáru odpovídají situaci, kdy látka v tělese je tvořena jedinou fází. 1. Pokud přecházíme z jednoho stavu (A) do druhého (B) po trajektorii odpovídající čárkované čáře n

Fázové Rovnováhy a Vznik Krystalické Fáz

 1. Fázové rovnováhy. Dobrý den, měl bych dotaz, jestli existuje nějaká online dostupná stránka, kde je vysvětlené, jak se mají sestrojovat fázové diagramy. Například, mám systém KOH-H2O. Mám experimentální data, které obsahují teplotu, kapalnou fázi a tuhou fázi. A podle toho budu sestrojovat daný diagram a ze kterého.
 2. Fázové rovnováhy I. KFC/FC2 Gibbsův fázový zákon: !+#=%+2 udává vztah mezi stupněm volnosti v, počtem fází f a počtem složek s Jednosložkové soustavy Závislost rovnovážného tlaku na teplotě je dána dána Clapeyronovou rovnicí: '(') = ∆+,)∆-, kde ∆+, je molární teplo příslušné fázové přeměny, ∆
 3. Topical term: fázové rovnováhy See also: fázové přeměny (h) fázové diagramy (g) chemická termodynamika Linking entry: phase equilibri
 4. 1. Fázové rovnováhy. 1.1. Termodynamické soustavy a termodynamické rovnováhy . Termodynamická soustava. je část fyzikálního prostoru, která je od ostatních jeho částí (tj. od svého okolí) oddlena reálným nebo imaginárním rozhraním a jejíž vlastnosti lze studovat ě metodami termodynamiky

Fázové rovnováhy, fázový diagram vody :: chemická služb

fázové rovnováhy b - dynamická varianta: aktivní probublávání inertním plynem (extrakce plynem, stripování) −obvykle následuje zachycení (purge and trap) Nevýhody statické varianty: Tato rovnice určuje jistou křivku fázové rovnováhy (hranici stability obou fází). Zderivujeme-li rovnici podél křivky fázové rovnováhy , dostaneme . (1,12,2) Derivace chemického potenciálu je určena vztahem , kde s a v značí měrnou entropii a měrný objem. Po jednoduché algebraické úpravě dostaneme . (1,12,3 Stabilita a fázové rovnováhy binárních nanočástic kovů Důležitým cílem je získat fázové diagramy vykazující závislost na rozměrech sledovaných nanočástic. Projekt bude také sledovat, zda platí termodynamická pravidla slitin pro nanočástice kovů fázové rovnováhy Viz: termodynamika chemická Viz též: fázové přeměn

Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy, rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách. Chemické rovnováhy, ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce Chemická kinetika, rychlost reakce, rychlostní rovnice Naučit určovat a aplikovat fázové rovnováhy v jedno- a vícesložkových systémech. Vyučovací metody. Přednášky Individuální konzultace Anotace. Předmět definuje obor termodynamiky heterogenních keramických systémů. Seznamuje studenty se zákonitostmi fázové stability keramických systémů, klade si za cíl osvojení. Název: Fázové rovnováhy v systémech bionafta, řepkový olej, glycerin, metanol, voda Typ: diplomová práce Autor: Stloukal, Radek Datum: 1995 Název: Návrhové podklady absorpce 1-methoxy-2-propanolu Typ: diplomová práce Autor: Ottová, Markéta Datum: 200 Můžete se přihlásit uživatelskou identitou z libovolné instituce ze seznamu Přihlašte se prostřednictvím zapojené knihovny nebo přes některou sociální síť ze seznamu Ostatní přihlášení (Google, Facebook, LinkedIn, GitHub. či ORCID).. Jakmile se přihlásíte identitou ze zapojené knihovny, získáte přehled o svých aktivitách v dané knihovně a budete si v ní.

dostane do stabilní rovnováhy. Obr. 1.1 Schéma změny Gibbsovy volné energie v závislosti na uspořádání atomů. Konfigurace A představuje stabilní rovnováhu (nejnižší G), zatímco konfigurace B odpovídá metastabilnímu stavu Z technologického hlediska má velký význam, jak rychle fázové přeměny probíhají. Odpově Gibbsův zákon fází představuje kritérium rovnováhy v heterogenních soustavách Kategorie:Fázové rovnováhy Connected to: {{::readMoreArticle.title}} Z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Hlavní článek: Fázové rovnováhy. Kategorie Kategorie: Fyzikální chemie {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit) Sedmé cvičení z FCH2 - Fázové rovnováhy Vztahy důležité pro dnešní cvičení Clapeyronova rovnice ( ) = Δ Δ Clausiova - Clapeyronova rovnice (l-g nebo s-g) ln ø = Δ 2 Antoineova rovnice lnø=− Omezíme-li rovnici (11.1) na fázové rovnováhy v třísložkových systémech (tzn. k = 3) za konstantní teploty a tlaku (tzn., máme dvě vazné podmínky C = 2), dostaneme tvar [ ] ( ) Pro homogenní roztok (f = 1) pak získáme počet stupňů volnosti v = 2. To v praxi znamená, že máme-li homogenní roztok skládající se ze tří.

Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech Přednášky Stavové chování a termodynamické funkce pevných látek v oblasti vysokých tlaků, magnetický příspěvek k termodynamickým funkcím, extrapolace C p mimo oblast stabilit Fázové rovnováhy v geologii / Milan Rieder, Pavel Povondra. -- Vyd. 2., přeprac.. -- Praha : Karolinum, 1997. -- 2 sv. (251, 65 s.) ; 23 c Ale v letním semestru učím mimo jiné fázové rovnováhy a ukázalo se, že když měli studenti všechny tahy fixou při konstrukci krystalizačních drah ve fázových diagramech spolu s mým komentářem zaznamenané jako video, jejich výsledky u zkoušky mě velice mile překvapily a předčily znalosti studentů z předchozích let - Fázové rovnováhy - ešené píklady z fyzikální chemie II - Základy termodynamiky - Termodynamika chemických reakcí - ešené píklady z fyzikální chemie III - Molekulární transport - Teorie reakní rychlosti - ešené píklady z fyzikální chemie IV - Chemická kinetika - Kinetika složitjších reakc

6.4. Fázové pravidl

 1. Vybrané kapitoly z obecné a fyzikální chemie, chemická vazba, kinetika chemických reakcí, termochemie, fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, pH, hydrolýza, elektrochemie. Přírodní a druhotné suroviny pro stavebnictví
 2. Laboratoř experimentální termodynamiky: Fázové a chemické rovnováhy a vlastnosti roztoků KF coulometr, vibrační hustoměr). V laboratoři je v provozu aparatura pro měření rovnováhy kapalina-pára za nízkých tlaků, aparatura pro měření rozpustnosti plynů (tlakové rozmezí 0,1-5 MPa) a různé aparáty pro.
 3. Fázové rovnováhy v jednosložkovém systému. s = 1: f = 1 ⇒ v = 2 bivariantní systém: p . i . T . lze měnit. f = 2 ⇒ v = 1 univariantní systém: ke každému . p . je přesně dána . T . a naopak (ve fázovém diagramu leží na jedné ze tří. koexisten. č. ních k. ř. ivek) f = 3 ⇒ v = 0 invariantní systém: p . i . T.
 4. Fázové rovnováhy nenasycených polyesterových pryskyřic / Jan Hyršl ; Josef Mleziva ; Vysoká škola chemickotechnologická. -- [S.l. : s.n.], 1992. -- 22 s
 5. Fázové rovnováhy 1: Druh produktu: Studijní/vzdělávací materiál Rok vytvoření: 2014 Zaměření: Střední odborné vzdělávání Kategorie-témata: Přírodovědné vzdělávání Anotace: Pracovní list teoretické části je určen pro žáky, kterým umožňuje rozšířit a prohloubit znalosti názornou formou..

See: fázové transformace See: fázové přechody See: přeměny fázové See also: fázové rovnováhy. See also: chemická termodynamika. zplyňování. odpařování... Show all. Documents for download. Fázové rovnováhy v jednosložkové soustavě, diagramy čisté látky, lapeyronova rovnice, lausiova-Clapeyronova rovnice. Fázové rovnováhy kapalina-pára a kapalina-plyn: fázové diagramy, Raoultův zákon, Henryho zákon, rovnovážné rovnice zohledňující reálné chování kapalné fáze P°íklad výpo£tu fázové rovnováhy [Jindrová and Miky²ka, FPE, 2015] Binární sm¥s CO 2-C 1 ( z CO 2 = 0 :452587 , z nC 10 = 0 :547413 ) 0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 c [kmolm. ¡ 3] pressure [MPa] Po£et fází (vlevo) a rovnováºný tlak (vpravo) jako funkce c (a T ) p°i konstantních z CO 2 and z C 1 (a T = 205 K) - popsat fázové rovnováhy - podmínky fázové rovnováhy, Gibbsův fázový zákon, fázové rovnováhy čistých látek definovat a používat základní pojmy chemické kinetiky - reakce homogenní a heterogenní, rychlost chemické reakce, kinetické rovnice, reakční řád, rychlostní konstanta.

Viz: přechody fázové Viz též: rekrystalizace Viz též: fázové rovnováhy fázové rovnováhy. žáruvzdorné materiály. Tagy: Přidat tag . Žádné tagy, Buďte první, kdo otaguje tento záznam! Jednotky; Popis; Komentáře; Podobné jednotky; UNIMARC/MARC; Skrýt vypůjčené jednotky. Stav Dílčí knihovna Popis Umístění LCC signatura. F - Fyzika - Základní vlastnosti jednotlivých skupenství látek, fázové změny CH - Chemie - Redoxní rovnováhy CH - Chemie - Rovnováhy v acidobazických reakcíc

Gibbsův zákon fází - Wikipedi

 1. ČVUT > FJFI > domovská stránka katedry matematiky > výzkum > témata pro studenty > Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2. školitel: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D
 2. 3 Na základě intenzivního kriteria fázové rovnováhy lze odvodit Gibbsovo fázové pravidlo, které určuje počet intenzivních stavových proměnných (stupňů volnosti) v, které můžeme nezávisle volit, abychom popsali danou fázovou rovnováhu
 3. Gibbsovo fázové pravidlo, též Gibbsův zákon fází, je základní rovnice určující vztahy mezi fázemi v rovnovážném stavu.Je pojmenováno podle profesora Josiaha Gibbse, který jej poprvé formuloval v roce 1875.Gibbs položil základy teorie rovnováhy heterogenních stavů. Známe počet fází f a počet složek chemicky homogenní látky s
 4. CTU in Prague > FNSPE > homepage of the Department of Mathematics > research > topics for students > Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2 Klávesové zkratky na tomto webu - rozšířené Na obsah stránky Výpočet fázové rovnováhy směsí uhlovodíků a CO2. advisor: Ing. Jiří Mikyška, Ph.D
 5. Fázové přechody Heterogenní soustava: stav soustavy je charakterizován dvěma parametry (tlakem a teplotou) a (s-1) poměry jednotlivých fází (hmotnostní koncentrace jednotlivých fází) (f −1)s ≤(s−1) f +2 Podmínky rovnováhy - pro každou složku s je možné sestavit (f-1) rovnovážných podmínek Počet parametrůsoustavy.
 6. imum Gibbsovy energie. 6 Uzavřená soustava obsahující jedinou látku ve více fázích je za [T, p
 7. Odevzdání protokolu LAB07: Fázové rovnováhy (Sl) Odevzdání protokolu k danému tématu Odevzdání protokolu LAB06: Rozdělovací koeficient (Sl

1.6 Fázové rovnováhy - vscht.c

5. Fázové rovnováhy : Gibbsův zákon fází, p-t fázový diagram u soustav o jedné složce, fázové diagramy vícesložkových soustav, pákové pravidlo, charakteristika vybraných typů soustav (dvou a třísložkové soustavy), Nernstův rozdělovací zákon, extrakce . 6. Fázová rozhran Fázové rovnováhy - dvousložková soustava kapalina+kapalina download Stížnost Komentář potenciál je ve všech fázích stejný (podrobněji v kapitole Fázové rovnováhy). V soustavě, ve které koexistují dvě fáze I, II, tedy pro i-tou složku platí µi,I = µi,II. Pro čistou kapalinu A v rovnováze s její párou, dostaneme podmínku fázové rovnováhy ve tvaru ∗ = ∗ µA,l µA,g, kde hvězdička * značí čistou.

Kategorie:Fázové rovnováhy - Wikipedi

Fázové rovnováhy - Ústav fyzikální chemi

 1. ELEKTRODOVÉ ROVNOVÁHY Rovnovážné napětí článků ELEKTRODA - kov (vodič prvního druhu), kterým je do roztoku (vodiče 2. druhu) přiváděn (odváděn) elektrický náboj ELEKTRODA (šířeji chápáno) - soustava tvořená vodiči prvního a druhého druhu, mezi nimiž může probíhat elektrodový děj - děj spojený s přenosem náboje; přes fázové rozhraní se přenáší.
 2. 9. Fázové rovnováhy jednosložkových soustav. 10. Fázové rovnováhy vícesložkových soustav. 11. Fázové rovnováhy soustav kapalina ? pára. 12. Soustavy s chemickou reakcí: Reakční kinetika. Látkové bilance. 13. Soustavy s chemickou reakcí: Energetické bilance chemických procesů. 14. Soustavy s chemickou reakcí: Chemická.
 3. Fázové rovnováhy a změny skupenství (tání, tuhnutí, vypařování). Fázové diagramy. Fyzikální a chemické vlastnosti pevných látek a tekutin (ideální a reálné plyny a roztoky, viskozita). Povrchy. Adsorpce, adheze, smáčivost povrchů (kontaktní úhly). Měření povrchového napětí a povrchové energie
 4. Obecná chemie — Atomy a prvky, Radioaktivní rozpad, Elektronová konfigurace atomů, Směsi, Periodická tabulka prvků, Výpočty složení směsí, Chemická vazba, Chemické reakce a rovnováhy, a další
 5. Centrum pro poruchy sluchu a rovnováhy. Audiologie. Na pracovišti používáme moderní audiologické metody. Poruchy sluchu u dětí vyšetřujeme objektivními metodami, a to již od nejranějšího věku dítěte. Umíme stanovit stav sluchu u novorozenců, kojenců, batolat i předškolních dětí. Evokované potenciály jsou.

Amalgamové lampy mají pod objímkou skryté rtuťové kuličky. Za provozu se tyto kuličky postupně vypařují, což má za následek jemný kovový povlak na skle. Tento efekt se dá odstranit tím, že se na sklo nanese zlatý bod (bod fázové rovnováhy tuhého a kapalného zlata), který tento jev eliminuje FÁZOVÉ ROVNOVÁHY FÁZOVÁ ROZHRANÍ TRANSPORTNÍ JEVY DISPERZNÍ SOUSTAVY. 3 ZÁKLADNÍ POJMY A VELIINY Systém (soustava), okolí, teplo, práce, fáze, veličiny extenzivní a intenzivní, stav systému, vybrané veličiny, čistá látka, směs a roztok a vyjádření jejich složení V případě problémů kontaktujte administrátora. Mezinárodní projekty a možnosti zahraničních stáží pro studenty a mladé vědce ( Kalendář akcí VŠCHT Praha Fázové rovnováhy, fázové diagramy Chemická rovnováha, vliv vnějších podmínek na polohu rovnováhy Kinetika chemických dějů, reakční mechanismy Povrchové reakce, katalýza, adsorpce Elektrická dvojvrstva, zeta potenciál, jeho vliv na povrchové vlastnosti Chemická koroze kovových materiálů.

PřF:C6730 Fázové rovnováhy - Informace o předmět

Fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách. Atomová absorpční a emisní spektroskopie, způsoby atomizace, ionizace, uspořádání přístrojů, aplikace, didaktické aspekty. 2.4. íle výuky chemie; taxonomie cílů v kognitivní, psychomotorické a afektivní doméně Fázové rovnováhy plášťových magmatických procesů - silikát-karbonátové fázové rovnováhy za různých tlaků, vznik bazaltů, kimberlitů a karbonatitů; diferenciace plášťových magmat, frakcionace za plášťových a korových tlaků, důsledky pro koncentrace stopových prvků v magmatech 7. Fázové chování - obecné základy, reálné plyny a jejich zkapalnění. Obecné rysy fázových diagramů. 8. Jednosložkové systémy - fázové chování. Raoultův a Henryho zákon. Fázové chování dvousložkových systémů kapalina-pára. 9. Fázové chování omezeně mísitelných systémů. Termodynamika roztoků, aktivita

Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy omezeně mísitelných a nemísitelných kapalin. Roztoky tuhých látek. Rovnováha mezi kapalnými a tuhými fázemi, třísložkové soustavy. Chemická kinetika. Adsorpční rovnováhy. Chemické rovnováhy. Rovnováhy v roztocích elektrolytů. Tlumivé roztoky. Teorie kyselin a zásad. Fázové rovnováhy kompaktních slitin a nanoslitin = Phase equilibria of bulk alloys and nanoalloys : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů / Jiří Sopoušek -- OLA001 1-339.50 Fázové rovnováhy v jednozložkových sústavách Clapeyronova rovnica Clausius-Clapeyronova rovnica Fázové diagramy Dvojfázová rovnováha: Vyparovanie: A(l) A(g) Kondenzácia: A(g) A(l) Topenie: A(s) A(l) Tuhnutie: A(l) A(s) Rekryštalizácia: A(s1) A(s2) Clapeyronova rovnica Popisuje dvojfázové rovnováhy: s-s, s-l Rovnováha solidus-likvidus Je množinou bodov topenia S rastúcim. Fázové rovnováhy. Podmínky fázové rovnováhy. Fázový diagram. Aktivita. Roztoky. Chemické rovnováhy. Závislost Gibbsovy energie na rozsahu reakce. Rovnovážná konstanta a její závislost na tlaku a na teplotě. Rovnovážná elektrochemie. Aktivity iontů. Debyeova-Hückelova teorie silnýc Fázové rovnováhy - dvousložkové soustavy omezeně mísitelných . a nemísitelných kapalin. Roztoky tuhých látek. Rovnováha mezi kapalnými a tuhými fázemi, třísložkové soustavy. Reakční. kinetika. Adsorpční rovnováhy. Chemické rovnováhy. Rovnováhy v roztocích elektrolytů, disociace elektrolytů. Rovnováhy v.

Fázové rovnováhy v soustavách kapalina-plyn Rovnovážné přístroje, které jsou k dispozici, umožňují měření rovnovah kapalina-pára v nejrůznějších tekutých soustavách. V posledních letech byly studovány zejména systémy polymer + rozpouštědlo, a to jak v dynamickém zařízení (ebuliometrie), tak staticky. Doktorské studium Studijní obor Fyzikální chemie Název práce: Mikroskopie a fázové rovnováhy ledu a jejich nečistot. Školitel: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D Studenti získají informace z chemie anorganické, organické a fyzikální se zaměřením na základní pojmy, zákonitosti a názvosloví, chemickou periodicitu, kinetiku chemického děje, termochemie, skupenské stavy látek, fázové rovnováhy, elektrochemie, technicky významné nekovy, kovy a jejich sloučeniny, základní makromolekulární látky se zřetelem na strojírenské.

17PBBFCH - Fyzikální chemie predmety

 1. 15. Kritéria termodynamické rovnováhy - souvislost mezi termodynamickými veličinami 16. Parciální veličiny 17. Chemické rovnováhy 18. Gultberg-Waageův zákon 19. Rovnovážná konstanta 20. Činitelé ovlivňující chemickou rovnováhu 21. Fázové rovnováhy 22. Termodynamické podmínky fázové rovnováhy 23
 2. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách. Rovnováhy ve vícesložkových systémech, fázové diagramy. Jevy na fázových rozhraních. Membránové jevy. Klasifikace a popis disperzních soustav. Interakce hmoty a záření: absorpce a emise záření; spektrální metody v analytické chemi
 3. Fázové rovnováhy v binárních a ternárních roztocích neelektrolytů za nižších tlaků . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor
 4. základních difúzních problémů. Fázové transformace v kovech a jejich slitinách. Stabilní a metastabilní fázové rovnováhy, bezdifúzní a difúzní fázové přeměny, nukleace a růst. Fázové rovnováhy a difúzí řízené děje v chemické laboratoři a technologické praxi: hrubnutí a rozpouštění fází, homogenizace

Fázové rovnováhy v geologii : obrazová část -- OLA001 599.755/ příl. Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000083077 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00008xxxx / 0000830xx / 000083077.ht 14. červen 2017, Trondheim. Ústní prezentace výsledků fázové rovnováhy CCSPhase na 9th Trondheim Conference on CO 2 Capture, Transport and Storage (TCCS-9).. 27.-28. duben 2017, Trondheim. Návštěva Miroslava Čenského, který zde mimo jiné diskutoval i o přesné přípravě kapalných směsí Chemické reakce, kinetika chemických reakcí, základy fyzikální chemie: fázové rovnováhy, disperzní soustavy, disociace, hydrolýza, základy elektrochemie, rovnováhy v roztocích elektrolytů, termochemie. Voda: koloběh vody v přírodě, fyzikálně chemické vlastnosti vody, chemické složení, přítomnost látek ve vodě a. Otázky pro Státní závěrečnou zkoušku oboru BCHJ 2018/2019 2/4 7. Otázka 7 7.1. Kyslík, ozon, příprava kyslíku, jeho reakce, oxidy kovů a nekovů, jejich chemické reakce See: fázové transformace See: fázové přechody See also See also: fázové rovnováhy. See also: chemická termodynamika. sublimace. odpařování. zplyňování. tuhnutí... Show all. Documents for download.

fázové rovnováhy - Special library ČN

Fázové diagramy jsou grafické znázornění oblastí, ve kterých odpovídající fáze existují v rovnováze. Tyto oblasti jsou odděleny liniemi rovnováhy mezi fázemi. Fázové diagramy se často používají na osách PT (tlak-teplota), TV (teplota-objem) a PV (tlak-objem) Na základě termodynamického přístupu je kladen důraz na fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech. Významná pozornost je věnována chemické rovnováze, reaktivitě a stabilitě materiálů. Dále je probírána termodynamika slinování, vznik nových fází a vlastnosti disperzních soustav..

PPT - Fázové rovnováhy PowerPoint Presentation, freeDoučování matematiky, fyziky a chemie - Home | FacebookTermodynamika materiálů Fázové diagramy binárních systémůVypadávání soli po přídavku rozpouštědla11
 • Podcast windows.
 • Star trek voyager nejlepší díly.
 • Klouzek modřínový recept.
 • Renault scenic 1.9 dci 2001.
 • Nejlepší bezdotykový odpadkový koš.
 • Medvědi ve skotsku.
 • Předčasný důchod osvč 2019.
 • Veteran znacka.
 • Proč je uhlík čtyřvazný.
 • Dyson v11.
 • Kancelářský stůl s kontejnerem.
 • Ruka noha ústa.
 • Smaltovací pec bazar.
 • Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou.
 • Antikvariát avion liberec jeřáb.
 • Námět filmu.
 • Kamagra krem.
 • Gril s flavorizérem.
 • Libim se ji test.
 • Anna k co mi za to dáš.
 • Makuhita.
 • Finsko historie.
 • Teplota moře katar.
 • Chipotle koreni.
 • Výskyt hiv ve světě.
 • Trosečník pan wilson.
 • Zrcadlo v dřevěném rámu.
 • Věra křesadlová rodiče.
 • Real time youtubers.
 • Babe 2 prasátko ve městě online.
 • Žádost o povolení k trvalému pobytu formulář.
 • Idealni miry modelek.
 • Nový hyundai kona cena.
 • Ruční cnc frézka.
 • Methemoglobinémie priznaky.
 • Ty jsi jako já mp3.
 • Pohanka s omackou.
 • Mal my anime list.
 • Dislokace kloubu.
 • Batoh na discgolf.
 • Chip a dale rychlá rota cz online.