Home

Ujep historie

Může navázat odborným studijním programem Historické vědy - obor Historie, zvolit si některou ze specializací v akreditovaném oboru Kulturně historická regionalistka či jednooborové studium Učitelství dějepisu pro SŠ. Pokud se absolvent rozhodne k ukončení studia, může najít uplatnění, v odborných institucích - na. Historie Katedru výpočetní a didaktické techniky založil v roce 1987 prof. RNDr. Jan Kopka, CSc., který se později stal prvním rektorem UJEP. V době svého založení byla katedra součástí tehdy ještě samostatné Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, jež byla 28. září 1991 jednou ze zakládající fakult nové Univerzity. Historie univerzity byla započata v roce 1954, kdy byla založena Vyšší pedagogická škola, z níž se v roce 1959 stal Pedagogický institut.Následně byla v roce 1964 založena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem.. Na základě zákona č. 314/1991 Sb. z této pedagogické fakulty vznikla vysoká škola s názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Historie fakulty. Fakulta sociálně ekonomická UJEP byla založena v roce 1991 a je jednou ze tří zakládajících fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Začínala ve skromných podmínkách učeben v ulici Lipov. Vědecká knihovna UJEPVědecká knihovna UJEP vznikla v roce 2013 sloučením pěti fakultních knihoven. Sídlí v moderní budově v areálu kampusu. Souhrnně zajišťuje knihovnické a informační služby na UJEP. V knihovně je k dispozici 212 studijních míst, 37 počítačů, 4 studovny, Wi-Fi připojení. V knihovně je umístěno zhruba 335 000 knihovních jednotek, z toho 95 000. Studijní oddělení FF UJEP. Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Daniela Libichová Studijní referentka: Mgr. Tereza Jenšíková. Kontakty:. Tel.: 475 286 467. 2.3 Historie lyžování v Čechách a na Moravě. Na konci 19. století se stal sport u vzdělanějších a majetnějších vrstev symbolem pokroku. Proto bylo šíření lyží jako prostředku k provádění nové sportovní činnosti do značné míry spojeno s průmyslovým rozvojem a mezinárodním obchodem

Historie (jednooborové) - kombinovaná form

Historie - ki.ujep.c

 1. Naše historie; Naše historie. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně má historii ve Vyšší pedagogické Škole založené roku 1954. Poté se tato Vyšší pedagogická škola roku 1959 změnila na Pedagogický institut a následně v roce 1964 byla vytvořena Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem
 2. Historie pobočky ČGS << hlavní stránka Severočeské pobočky ČGS. Česká geografická společnost při Akademii věd České republiky je vědeckou společností, a to díky řadě studentů a čerstvých absolventů katedry geografie PřF UJEP
 3. Historie. Fakulta zdravotnických studií (FZS), dříve Ústav zdravotnických studií (ÚZS), nabízí bakalářská studia v oborech Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie, Ergoterapie. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ od 1.3.2012. FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl.
 4. Historie (jednooborové) - Navazující studium. Samostatně realiované kurzy (HI JO Nmgr. KS) Historie-NMgr-opory. Dokumentace památek. Povinně volitelné kurzy. Akreditace. Kurzy a opory dle vyučujících. KPF - Katedra politologie a filozofie. KGER - Katedra germanistiky. FJC - Jazykové centrum. Projekt INGO. E-STUDOVNY. FF UJEP (pro.
 5. Historie (1055) Hudba (98) Informatika (40) Jazykověda a literární věda (154) Pedagogika a psychologie (829) Právo a politologie (31) Přírodní vědy (105) Technické vědy (29) Tělesná výchova a sport (33) Umění a architektura (447) Zdravotnictví (243
 6. Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou online databáze, jež v sobě zahrnují předplatné vědeckých publikací a odborných časopisů a které uživatelům na UJEP umožňují bezplatně získat přístup k informacím důležitým pro vědu, výzkum i výuku. Jejich obsah je často dostupný v plném znění, a to ve formátu PDF nebo HTML. V databázích můžete kromě plných.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 1. UPOZORNĚNÍ: Od 18.12.2020 do 4.1.2021 bude z důvodu čerpání řádné dovolené kancelář KAS uzavřena. V tomto období se nebudou měnit stavy žádostí, nebude odpovídáno na e-maily, nebude fungovat telefonická komunikace. Děkujeme za pochopení.
 2. PřF UJEP - Historie přírodovědecké fakulty. Historie fakulty Přírodovědecká fakulta. Posláním Přírodovědecké fakulty je pěstování výuky a rozvoj poznání v přírodovědných oborech.. Hlavní pozornost je zaměřena na počítačovou fyziku, počítačové metody a simulace, problematiku metodologie molekulárních simulací a jejich aplikací na problémy fyziky, chemie.
 3. Kategorie: Přístupový systému K4-historie. Od jeho vzniku (za Doc. Peter Ponického, prorektora UJEP pro rozvoj a informatiku) si prošel velikým vývojem. Primárně byl umístěn na budově Hoření 13 (bývalý rektorát), kde byla 3 přístupová místa - služební vchod, 2 vchody k prorektorům a k rektorovi..
 4. KHI - Katedra historie. Prezenční studium. Kombinované studium. Akreditace. Kurzy a opory dle vyučujících. KPF - Katedra politologie a filozofie. KGER - Katedra germanistiky. FJC - Jazykové centrum. Projekt INGO. E-STUDOVNY. FF UJEP (pro vyučující) Společný zákla
 5. Historie. 1992 - otevřen sklářský ateliér na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP pod vedením doc. ak. soch. Pavla Mizery 1993 - založen Institut výtvarné kultury pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského 1993 - otevřen ateliér keramiky a porcelán
 6. Paralelní historie . Michal Koleček, ed

Historie fakulty - UJEP

Historie FSE UJEP Fakulta sociálně ekonomická UJEP byla založena 28. září 1991. Stala se tak jednou ze tří zakládajících fakult Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Začínala ve skromných podmínkách učeben v ulici Lipová v ústecké čtvrti Všebořice Historie: • cs. Základní informace Připojení k síti eduroam na UJEP. Vítejte na stránkách věnovaných projektu eduroam na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. eduroam (EDUcation ROAMing) je mezinárodní projekt. Jedná se o počítačovou infrastrukturu pro transparentní používání sítí univerzit a jiných. Technický správce Mgr. Petr Novák, kancelář 402 v budově FŽP. Tel.: +420 47528 4164. Mail: Petr.Novak@ujep.c Všechny potřebné informace, které Vám umožní orientovat se v přijímacím řízení a možnostech studia na UJEP, naleznete na stránkách Informace pro uchazeče PhDr. Kamil Podroužek Ph.D. Pracoviště: Katedra historie FF: e-mail: kamil.podrouzek@ujep.cz: Další e-mail: kamil.podrouzek@seznam.cz: Telefon: 47528 645

Historie a současnost - Vědecká knihovna UJEP

 1. Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 . bylo na základ ě požadavk ů regionálních správních útvar ů prosazeno rektorem UJEP Doc. PhDr. Zde ňkem Havlem, CSc. a tehdejším d ěkanem fakulty Doc. Ing. Tomášem Lou čkou, CSc. Hlavním d ůvodem pro vznik detašovaných pracoviš ť bylo zlepšení p řístupu k V
 2. Historie Země 1. V kostce Planeta Země je stará přibližně 4 500 000 000 let (čtyři a půl miliardy let). Nejprve se formoval kamenný základ a jádro. Začala sopečná aktivita, postupně se vytvářela atmosféra. Začalo pršet. Vznikly oceány a řeky. Kde se vzaly, tu se vzaly první primitivní organismy - bakterie
 3. Katedra historie UJEP, Ústí nad Labem. 469 To se mi líbí. Stránka historiků na UJEPu ;-) Pro všechny, co studují na této katedře.
 4. Pavel Raška vystudoval učitelství historie a geografie na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (Mgr.) a fyzickou geografii na Masarykově univerzitě v Brně (Ph.D.). Aktuálně působí jako vedoucí pracoviště. Ve své odborné práci se nejprve zaměřoval na problematiku dlouhodobých proměn kulturní krajiny a.
 5. Pracovníci katedry publikovali v uplynulých pěti letech více než dvacet odborných monografií v oblastech teorie komunikace, literární teorie a historie, lexikologie a slovotvorby, jazyka a stylu publicistiky, zvukové stránky mluvených projevů v médiích i ve škole, výuky češtiny na ZŠ a SŠ, jsou autory nebo spoluautory.

Filozofická fakulta UJEP, Katedra historie, Katedra

Od 23. 11. 2020 do 24. 11. 2020 se dle Usnesení vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020 č. 1197 (pdf) zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole.. Historie matematiky: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu, kde je také odkaz na on-line výuku, která probíhá v rozvrhovaných časech. Průběžná pedagogická praxe: Výuka je řízena prostřednictvím moodle kurzu, kde je také odkaz na on-line výuku, která probíhá v rozvrhovaných časech Kombinovaného studia Filozofická fakulta je orientována na výuku a vědecký výzkum v humanitních oborech.Její součástí jsou katedra germanistiky, katedra historie, katedra politologie a filozofie, Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví a Ústav slovansko-germánských studií FF UJEP Teoretická část kurzu bude zaměřená na vybrané texty z historie i současnosti umělecké kritiky, pocházejí z domácích i zahraničních zdrojů. Jedním z cílů této časti je přiblížit uměleckou kritiku jako specifický, autonomní a racionálny druh lidské činnosti, která přes prizma různých vazeb uměleckého díla.

Detail záznamu - Historie - Detailní zobrazení záznamu - Vědecká knihovna UJEP Základ tvoří tematický okruh uměleckohistorický zasazený do kulturněhistorického rámce, jehož cílem je podat přehled vývoje hmotné kultury v kontextu kulturní historie Evropy s akcentem na středoevroý prostor a vývoj uměleckohistorických stylů, osvětlit souvislosti mezi kategoriemi umění a řemesla, s přihlédnutím. Historie. Ústecký dětský sbor 1966 - 2011. Z historie sboru. ÚDS založil v roce 1966 sbormistr dětského pěveckého sboru čs. rozhlasu (1960-1966) Vlastimil Kobrle.. Ke spoluprácí přizval Josefa Říhu, tehdejšího sbormistra školního sboru ZŠ při PF, který se sborem pracoval do r. 1972. Od podzimu roku 1966 v ÚDS začala působit také Anna Kobrlová-Brůnová

Biologie, Chemie, Matematika), Filozofické fakulty (např. Německý jazyk, Historie, Společenské vědy) či Pedagogické fakulty (např. Tělesná výchova a sport) fakulty. Dvouoborová studia jsou předpokladem pokračování v přípravě na dráhu učitele 2. stupně základních a středních škol Historie. FZS je aktivně se rozvíjející součástí UJEP. Vznik tehdejšího ÚZS v roce 2003 byl podmíněn novými oborovými požadavky na vzdělávání, spojenými se vstupem ČR do EU a požadavky zdravotnických pracovišť regionu. Terciární vzdělávání plynule navazuje na koncepci edukačního procesu zdravotnických oborů Historie: • navod_pristup Odchozí server: students.ujep.cz. Protokol: SMTPS (SMTP se SSL, SMTP port 465) Přihlašovací údaje stejné jako pro příchozí server. Podrobný návod na konfiguraci nejrozšířenějších klientů 1) Mozilla Thunderbird Katedra historie, Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita. O katedře. Katedra historie, stejně jako celá pedagogická fakulta, prodělala v průběhu své historie několik zásadních a někdy nešťastných změn, které negativně zasáhly do budování obrazu a charakteru stabilního vysokoškolského ústavu.Časté koncepční změny výuky, prosazené v rámci reforem našeho.

2. Historie lyžování - Pedagogická fakulta UJEP

UJEP Title: Vznik a vývoj pískovcového lezení Author: PF1 Last modified by: PF1 Created Date: 4/19/2005 11:28:00 AM Company: UJEP Other titles: Vznik a vývoj pískovcového lezen Proč zkoušíme základní mechanické vlastnosti Neočekávané havárie konstrukcí se začali ve světě vyskytovat koncem 19. století. Již v té době se objevují zprávy o katastrofálních lomech potrubí, plynojemů, nádrží a jiných zařízení Katedra historie UJEP, Ústí Nad Labem, Czech Republic. 471 likes. Stránka historiků na UJEPu ;-) Pro všechny, co studují na této katedře.

Kampus – fotogalerie - UJEP | Univerzita J

UJEP Univerzita J. E. Purkyně - Univerzita Jana ..

Masarykova univerzita - Wikipedi

Historie - UJEP

 1. istrace webu | RSS | Všechna práva vyhrazena Používáme cookies
 2. Kde nás najdeš. ff.ujep.cz +420 475 286 467 studijni.ff@ujep.cz Filozofická fakult
 3. Historie: • navody_rucni. Úvod kolej@rt.ujep.cz. Nastavení ověřování (802.1x) Pokud jste jestě nezkusili nastavovací program z cat.eduroam.org nebo zdejší úvodní stránky, zkuste nejřív ten
 4. nastavení můžete provést ručně nebo využít konfigurační soubory ze stránek eduroam cat.Nastavení pomocí eduroam cat je výhodné především pro studenty využívající síť na kolejích, protože v jednom kroku lze nastavit ověřování na bezdrátovém i drátovém rozhraní
 5. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Podle struktury; Podle zařazení; 22000 REK - Rektorát; 22100 Útvary rektora; 22107 Rekto

Studovna Historie FFUJEP, Ústí nad Labem. 285 To se mi líbí. Community Colleg Univerzitní centrum podpory pro studenty se SP Pasteurova 3, Ústí nad Labem T: +420 702 202 477, E: poradenskecentrum@ujep.cz konzultační hodiny: po-pá 9:00 -15:0 Nábor bude probíhat celé září 2020 Ústecký dětský sbor přijímá nové členy ve věku 3 až 8 let. V pondělí a ve čtvrtek ( od 15.30 do 16.45) v aule budovy UJEP, Hoření 13. Volejte 774 909 795 nebo 601 227 969 Geodet z UJEP členem elitní výpravy v Egyptě Čeští a zahraniční badatelé našli v Abusíru loď starou 4 500 let. Univerzita žije po celý rok sportovními přebor Katedra historie FF UJEP. 259 likes. Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyn

Naše historie - Fakulta strojního inženýrství UJEP

Historie pobočky ČGS - Katedra geografie UJEP

 1. Historie - old.fzs.ujep.c
 2. Moodle FF UJEP: Historie (jednooborové) - Navazující studiu

Elektronické zdroje na UJEP - Vědecká knihovna UJEP

Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana EvangelistyStudie kampusu - UJEP | Univerzita JUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemHradecký deník | Jak jsme žili v Československu: HradecZ historie výpočetní techniky na MU
 • Teplota moře katar.
 • Petice proti pyrotechnice.
 • Nejslavnější pražský spisovatel.
 • Břišní tance brno.
 • Sumýš pestrý.
 • Mikov nože lovecké.
 • Latkove rolety s potiskem.
 • Miniaturni klistata.
 • Rychle rizoto pro deti.
 • Krev démona.
 • Kácení stromů ceník.
 • Email klient.
 • Ocelové kotvy do betonu.
 • Jak si zapamatovat.
 • Surf camp bali.
 • Den otevřených dveří pedagogická fakulta plzeň.
 • Ostrov nad ohří.
 • 29 týden kalendář.
 • Detekce rakoviny.
 • Uso karlovarsko.
 • Seznam autobusu vrsovice.
 • Jak připojit tiskárnu přes bluetooth.
 • Sos dětské vesničky praha 5.
 • Magnerot diskuze.
 • Rur aktuálnost.
 • Soba nudle recept vegan.
 • Ruční cnc frézka.
 • Tampony na zastavení krvácení z nosu.
 • Geosféry země.
 • Polevka kroupy.
 • Atopický ekzém chlor.
 • Moderna parapety.
 • Arteon 4x4.
 • Im yours jason mraz.
 • Cigarety bond.
 • Milánská stěna.
 • Wwii call of duty.
 • Jak mít zelené oči.
 • Kuře na zelí a pivu.
 • Jak vybrat biokrb.
 • Faberge brož cena.