Home

Stavba země prezentace

Země. astronomický symbol Země. další názvy Terra, Tellus či řecký název Gaia. třetí planeta Sluneční soustavy. největší z terestrických planet (Zemi podobných) jediná kde je život. stáří asi 4,6 mld. let. přirozený satelit Měsíc. poloměr 6378 km. vzdálenost od Slunce 1 AU asi 150 mil. km. neb Stavba a složení Země. Vnitřní pevné jádro. Horká, vodivá vrstva společně s rotací Země vytváří elektrické pole a zároveň i pole magnetické, čímž se kolem Země vytváří ochranný štít - magnetosféra, Prezentace aplikace PowerPoin PLANETA ZEMĚ A VZNIK ŽIVOTA NA ZEMI Planeta Země Jak se utvářela naše Země Vznik vesmíru - Velký třesk ( big bang)- asi před 15 miliardami lety - vesmír se začíná rozpínat a začínají se shlukovat částečky prachu a plynu - vznikaly zárodky Slunce a planet Vznik Země Před 4,6 miliardami let vzniká planeta Země Ze začátku koule rozžhavené horniny postupně. Naučit se popisovat stavbu planety Země a seznámit se s charakteristikou jednotlivých částí naší planety. Naučit se základní charakteristiku litosféry, hydrosféry, atmosféry, pedosféry a biosféry. Časová náročnost: 4 vyučovací hodiny. Pro práci je k dispozici prezentace vytvořená v MS PowerPoint stavba Země učebnice str. 107 a dále... Země má přibližně tvar koule, geofyzikálně-GEOID (zploštělá na pólech), který se otáčí kolem své osy procházející severním a jižním zeměpisným pólem. Poloměr v ose rotace: 6 356,9 km Poloměr na rovníku 6 378,4 km (rozdíl 21,5 km) zdroj obrázku- zde

DO NITRA ZEMĚ Author: kk Last modified by: PC Created Date: 12/6/2005 9:28:13 PM Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Times New Roman Arial Calibri Default Design DO NITRA ZEMĚ Prezentace aplikace PowerPoint Na obrázku je znázorněna stavba Země. Vlevo jsou rozměry jednotlivých obalů zmenšeny Prezentace o tom, z jakých částí se skládá Zem Prezentace seznamuje žáky se vznikem života a s jeho vývojem na planetě Zemi, s nejdůležitějšími podmínkami, které vznik a vývoj ovlivnily. Ověřuje konečné znalosti Země je třetí planeta sluneční soustavy se střední vzdáleností od Slunce asi 1 AU, zároveň největší terestrická planeta v soustavě a jediné planetární těleso, na němž je dle současných vědeckých poznatků potvrzen život.Země vznikla před 4,6 miliardami let a krátce po svém vzniku získala svůj jediný přirozený satelit - Měsíc

První část prezentace je naučná. Seznamuje děti s pojmem PLANETA ZEMĚ a pomáhá jim vytvářet si ucelenou představu o naší různorodé planetě. Děti získávají povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. Zařazen je i výchovný cíl, jenž upozorňuje na důležitost ochrany životního prostředí Vzniká zde magnetické pole planety Země Jádro je žhavé a má velikou hustotu, teplotu do cca 5 800 °C V jádru probíhají procesy radioaktivního rozpadu endogenní (vnitřní) pochody, kdy se uvolňuje energie z nitra Země na povrc Stavba a složení Země. 1.1 Zemská kůra. 1.2 Zemský plášť. 1.3 Zemské jádro . 1. Stavba a složení Země. V polovině minulého století rozdělil geofyzik K.E. Bullen, který žil v letech 1906 až 1976, zemské těleso do sedmi částí. Jedná se o tzv. Bullenovy zóny, které se od sebe liší teplotou, tlakem a hustotou Geologický vývoj a stavba ČR: 162 Sukaný Jiří: Český masiv: 163 Sukaný Jiří: Západní karpaty: 164 Sukaný Jiří: Vznik a stavba Vesmíru: 165 Sukaný Jiří: Vznik a stavba Země: 166 Drápal Vladimír: Původ a vývoj člověka: 167 Drápal Vladimír Lidské rasy: 168 Drápal Vladimír: Lidksé rasy - bílá rasa: 169 Drápal.

9. ročník: Stavba Země - zsmalika.c

Vybrala jsem si téma Stavba zemského t ělesa. Zabývala jsem se jeho stavbou, složením. Vytvo řila jsem prezentaci, pracovní list. Charakterizovala jsem jednotlivé složky zemského tělesa s jejich vlastnostmi. 1) Stavba a složení Zem ě Základní seismický model Zem ě sestavil australský geofyzik K. E. Bullen na základ ě ší. Prezentace Zeměpis - zajímavé informace Úvod » Stavba Země + Sféry Země » Stavba Země. Stavba Země. 16. 6. 2016 - 3 základní vrstvy -. Stavba Země + Sféry Země Prezentace Zeměpis - zajímavé informace Úvod » Stavba Země + Sféry Zem ě » Litosféra » Utváření zemského povrchu - stalagmit - krápník rostoucích od země-stalagnát - srostlé krápníky - působení tekoucí vody - voda se soustřeďuje do stružek - potoků - řek.

stavba Země - Sweb

 1. Prezentace pro interaktivní tabuli, stavba Země s důrazem na základní učivo, popis geosfér, žák si utváří pojmovou mapu Klíčová slova jádro , plášť , kůra , seizmický model , litosféra , astenosfér
 2. Prezentace Biosféra - zadání a témata. Pracovní list - Podnebné pásy, Oběh atmosfér
 3. Stavba Země. Encyklopedie Stavbu Země můžeme zjistit přímým pozorováním v dolech nebo pomocí vrtů pouze do hloubky několika km. Poznatky o hlubších částech zemského tělesa byly získány při studiu sopečné činnosti a hlavně z údajů seizmologie
 4. z aktuální stránky (Stavba nitra Země) ze zvoleného tématu (Země) z celého projektu (Planety) Bude zobrazeno max. 10 otázek se čtyřmi odpověďmi, z nichž je právě jedna správná. Tato funkce je na stránkách Astronomia nová, testové otázky jsou přidávány postupně..

Stavba Země - YouTub

litosfÉra - stavba zemĚ a pohyb litsfÉrickÝch desek Již jste se zamýšleli nad tím, proč si pobřeží některých kontinentů navzájem odpovídá, jako kdyby kdysi tvořily celek, proč dochází k zemětřesení a zda či jak vzniká nová pevnina a jestli je současný vzhled povrchu naší planety definitivní Na online hodině také probereme nové učivo týkající se Stavby planety Země a litosféry. Na odkazu níže najdete prezentaci. Zápis si prosím zapište do sešitu. Připomínám, že dle nové rozvrhu je online hodina v pondělí ve 12:00. Odkaz na prezentaci: Stavba Země a litosféra. Odkaz na prezentaci v PDF: Stavba Země a.

Vznik a vývoj života - Digitální učební materiály RV

 1. STAVBA ZEMĚ ZEMSKÁ KŮRA, ZEMSKÝ PLÁŠŤ, ZEMSKÉ JÁDRO. ZEMSKÁ ZK vrstvu označovanou jako litosféra, kamenný obal Země. •Předpokládá se, že ZP je pod ZK částečně nataven, a proto se po něm mohou pohybovat litosférické desky, které jsou rozlámané. •ZEMSKÝ PLÁŠŤ sahá do hloubky cca 2900 k
 2. Stavba Země - pracovní list - word - pdf (03_Pr9_doc) Země - základní pojmy - test (04_Pr9_multi) Země - zemské sféry - křížovka (05_Pr9_multi) Úvod do geologie
 3. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou spoustou obrazového materiálu, otázkami, úkoly a odkazy na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce: vznik vesmíru, Země, stavba Země, geosféry. Je doporučena pro 2 vyučovací hodiny. Je vhodná pro žáky 6. i 9. ročníku. Obsahuje rozšiřující informace, proto je vhodná i jako příprava [
 4. rozvětvují se hned u země. Stromy mají kmen. Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy a květy. stavba rostlin, koře, stonek, list. Druh učebního materiálu. Prezentace. Druh interaktivity Výklad. Cílová skupina Žák

Země - Wikipedi

Planeta Země - Digitální učební materiály RV

Stavba Země - pracovní list - word - pdf (03_Pr9_doc) Země - základní pojmy - test (04_Pr9_multi) Země - zemské sféry - křížovka (05_Pr9_multi) Úvod do geologie Stavba země. Vědci na základě sledování zemětřesných vln upřesnili stavbu naší Země. Ve škole se učíme již od roku 1930, že země má zemskou kůru, plášť a jádro. Později bylo upřesněno složení zemské kůry, kterou dělíme na oceánskou a pevninskou. Dále bylo zjištěno, že plášť se skládá z vnějšího. Prezentace: Úvod - Co se budeme učit... (formát ppt, velikost 9800KB) Úvod - Země a zeměpis (formát ppt, velikost 1180KB) Vesmír - Vesmír a hvězdy (formát ppt, velikost 5 327KB) Vesmír - Sluneční soustava (formát ppt, velikost 4 217KB) Vesmír - Měsíc (formát ppt, velikost 2 960KB) Vesmír - Planeta Země (formát ppt, velikost 1 099KB) Mapy - Zeměpisná síť (formát ppt. Země obíhá kolem Slunce po téměř kružnicové dráze s velmi malou excentricitou. Země jako domovský svět lidstva má mnoho názvů v závislosti na národu, mezi nejznámější patří název latinského původu Terra, Tellus či řecký název Gaia. Země je dynamickou planetou, která se skládá z jednotlivých zemských sfér

Stavba a Složení Země - webzdarm

 1. Země a okolí - křížovka Vznik Země - prezentace 400 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:25: Markéta Čechová: ċ. VY_32_INOVACE_237.notebook Stáhnout: Stavba Země - prezentace.
 2. Využití ICT technologií - smart tabule, PC programy, prezentace. Praktické poznávání přírody - besedy, exkurze, vycházky, laboratorní práce. 1.4 Mezipředmětové souvislosti Stavba Země P-9-1-01 rozliší základní projevy a podmínky života
 3. Vyvřelé horniny - prezentace - Powerpoint 2007 (13_Pr9_multi) Přeměněné horniny - prezentace - Powerpoint (17_Pr9_multi) Usazené horniny - prezentace - Powerpiont (18_Pr9_multi

Základní pojmy: Střední, severní, západní, jižní, jihovýchodní, východní Evropa - země 137 - Evropa - opakování - obyvatelstvo a hospodářství - vypracovala Mgr. Danuše Ročková hodnocení lekc prezentace k učivu: 1 úvodní hodina.pptx (1,2 MB) 2 zkoumání přírody.pptx (739267) 3 Vesmír a planeta Země.ppt (802304) 4 Planeta Země - sféry.ppt (2424832) 5 Vznik života.ppt (349696) 6 Geologie - věda o Zemi.pptx (2457512) Říjen 201 - stavba Země - v roztaveném stavu se rozvrstvila díky srážkám planet - r = 6378 km. Geologický vývoj Země. 1) předgeologické období - na konci vznikla litosféra 2) geologické období -od vzniku hornin (asi 4 mld. let) ð prahory - horká kůra - asi 1 300o C - magma, plyny - vznikly pukliny a prohloubením základy.

Přírodopis - ZŠ Slušovic

 1. Video je určeno pro výukové účely. Téma: Geologický vývoj ČR ve zkratce. Pro žáky ZŠ
 2. PŘEHLED VÝUKOVÝCH PREZENTACÍ • prezentace PLANETA ZEMĚ • prezentace ORIENTACE NA ZEMI • prezentace STAVBA PLANETY • prezentace LITOSFÉRICKÉ DESKY • prezentace SOPEČNÁ ČINNOST • prezentace ZEMĚTŘESENÍ • prezentace VZNIK POHOŘÍ PRACOVNÍ LISTY • ORIENTACE NA ZEMI PŘEHLED PROCVIČOVACÍCH TESTŮ GOOGLE: • doplňování textu SLUNEČNÍ SOUSTAV
 3. Přehled hodin a domácích úkolů. Systém hodnocení: •PÍSEMKY: Vždy je oznámen termín dopředu. V případě nepřítomnosti během písemky - dopisuješ písemku ihned po příchodu do školy v první hodině
 4. Půdní obal Země. Půda představuje jednu z hlavních podmínek života na Zemi (předpoklad pro růst rostlin). Zvětraliny, které pokrývají svrchní část zemské kůry se dlouhodobým působením větru, vody a živočichů mění v půdu

Zeměpis - zajímavé informace - Stavba Země + Sféry Země

 1. Stáří Země - 4,6 mld. let. Život na Zemi - 3,5 mld. let. Zemské těleso - zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro nakreslit obrázek . Krajinné sféry - atmosféra (vzdušný obal země), hydrosféra (vodní obal země), pedosféra (půdní obal země), biosféra (živý obal země), litosféra (kamenný obal země) Projevy život
 2. Otázka: Zemská kůra Předmět: Zeměpis Přidal(a): 3mishulka Stavba a složení země:-zemské těleso se skládá z několika vrstev (geosfér). Geosféry se od sebe liší složením, hustotou, tlakem a teplotou.Jsou uspořádány dle hmotnosti látek, ze kterých jsou složeny
 3. STAVBA ZEMĚ Vnitřní jádro (jadérko):1,7 % hmotnosti Země, hloubka 5150-6370 km. Vnitřní jádro je pevné, od pláště ho dělí roztavené vnější jádro. Předpokládá se, že pevné jádro se vytvořilo jako důsledek tuhnutí za vysokého tlaku, protože teplota, která uvnitř panuje, dosahuje asi 4 700 °C
 4. Protože se Země pohybuje okolo Slunce po elipse, kdy v nejbližším místě se k Slunci přiblíží na 147 000 000 km a v nejvzdálenějším se vzdálí na 152 000 000 km, myslí si někteří lidé, že je-li Země nejblíže, je léto, je-li nejdále, je zima
 5. Stavba Země. Projekt: Svět práce v každodenním životě. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007. Aktivita č. 4 - Biologie pod mikroskope
 6. Látky, ze kterých byla Země a dopadající tělesa tvořena, se začaly oddělovat. Těžší prvky, jako např. železo a jiné kovy, klesaly ke středu, zatímco lehčí zůstávaly na povrchu. Některé planetesimály obsahovaly i nemalé množství vody, která se převážně odpařila již při dopadu
 7. Závěrem můžeme říci, že celkový moment hybnosti soustavy Země-Měsíc-Slunce se zachovává a dochází pouze k jeho přerozdělování mezi translační a rotační pohyb. Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41

DUMY.CZ Materiál Stavba Zem

Stavba mikroskopu a zásady mikroskopování: Vzor pro vypracování referátu: Ukázka prezentace referátu + zásady jeho tvorby nové : Herbář - návod: Přírodopis - 6. třída: Co je přírodopis: Vesmír, Slunce, Země. Vznik života na Zemi. Projevy živých organismů KATEDRÁLA SV. VÍTA Stavba zahájena 21. 11. 1344 Vypracováním plánů a řízením stavby byl pověřen Matyáš z Arrasu Na stavbě se podílel také architekt Petr Parléř a jeho synové Jan a Václav Katedrála byla dostavěna až v roce 192 Cílem přednášky je představit posluchačům základní témata současné geofyziky (stavba Země, seismologie, dynamika pláště a jádra, magnetické pole Země, gravitační pole Země). V rámci cvičení posluchači vytvoří programy pro zpracování zadaných geofyzikálních dat (individuálně, v jimi zvoleném programovacím.

Zeměpis 6 :: Michaelasebakov

Stavba Země Eduportál Techmani

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Atmosféra Země Atmosféru lze rozdělit z hlediska chemického složení nebo ji rozčlenit vertikálně, tj. podle stupně ionizace vzduchu a podle teploty vzduchu v závislosti na výšce. Naše atmosféra se z chemického hlediska skládá z tzv. čisté atmosféry, vody a aerosolů Vznik Země, stavba Země prezentace - planety PowerPoint 7 5 101 VY_52_INOVACE_05_29 Přírodopis 9. Mineralogie - úvod osmisměrka - vývoj Země Word 3 2 102 VY_52_INOVACE_05_30 Přírodopis 9. Vznik krystalů, krystalová mřížka písemná práce - Země Word 2 Prezentace pro septimy a 3. ročník k výuce genetiky. Úlohy z genetiky 1. Úlohy na procvičení Mendelových zákonů a vazby genů. Stavba buňky. Prezentace pro kvarty a 1. ročník - obrázky stavby buňky a buněčných organel. Rostlinná buňka. Doplnění předchozí prezentace o specifika rostlinné buňky. Systém organismů

Fyzikální vlastnosti Země; Stavba Země Stavba jednotlivých obratlů: Krčí obratle. Obratle krční mají malé a nízké tělo. Značí se, stejně jako ostatní obratle zkratkou, C 1 - C 7. Obratel sedmý (C 7) je dlouhý a v krajině šíjové dobře hmatný. První krční obratel se jmenuje nosič (atlas) a nemá tělo Stavba a složení Země Zemská kůra pevná tenká, jako skořápka vajíčka oceánská tenčí než pevninská Zemský plášť jeho svrchní část s kůrou tvoří litosféru litosféra je rozlámána na litosférické desky, které se pomalu pohybují po tekutém podkladu jako vaječný bílek Zemské jádro velmi husté, těžké a žhavé jako vaječný žloutek Zemská kůra pevná. všechny země v oblasti euro. Státy západní Evropy •Velká Británie •Irsko •Francie •Belgie Land Rover, Bentley; stavba lodí), chemický, potravinářský, textilní Výuková prezentace na západní Evropu - Velká Británie, Irsko, Francie

Planety - Země - Stavba nitra Zem

LITOSFÉRA - stavba Země a pohyb litosférických dese

Předvánoční poděkování premiérovi Babišovi Vážený pane premiére, ANO. Naposledy sme se viděli v průhonický sokolovně, než ste šel do polityky. Rád bych s váma zas pokecal, ale je mi jasný, že toho máte moc. Tak aspoň píšu Umění prezentace Na semináři se účastníci seznámí s pravidly prezentace (co si připravit,jak postupovat),naučí se zvládat trému a na základě poznatků povahové typologie si ujasní,že každý posluchač je jiný, a podle toho je třeba se mu umět přizpůsobit.Pomocí principů účinné verbální a neverbální komunikace natrénují důvěryhodnost svého projevu a.

Zeměpis VI.A - Materiály pro výuku (Distanční výuka) VI.A ..

Stavba Zem

Tvar a rozměry Země. Určování zeměpisné polohy. Země v pohybu. Měsíc - družice Země. Co je top mapa? Jak mapa vzniká? Práce s mapou. Výprava za poznáním přírody naší planety. Stavba Země. Putující kontinenty - litosferické desky. Jak se rodí hory - vrásnění, zlomy, zvětrávání. Jak vznikají ostrovy. Bez vody. Stavba Země. Některá možná využití vody člověkem (zatopené lomy, rybníky, vodní elektrárny). Stavba Země (zemské jádro, zemský plášť, zemská kůra) a jak se na to přišlo. Texty o vodě. 22. 3. 2017. Člověk a voda. Umělá regulace povodní (regulace toku, přehrady, protipovodňové zábrany, protipovodňové hráze.

Jak vznikla Země?! Vznik Země Vznik naší planety se datuje do dávné minulosti, kdy se začalo formovat naše Slunce. Po jeho zrodu zbylo v jeho okolí spousta nepoužitého materiálu (horniny, mračna plynu, vesmírný prach atd.), který se začal postupně srážet a kumulovat do větších úlomku (asi tak před 4,6 miliardami let) ISLAND Základní údaje Ostrovní stát - součást Středoatlantského hřbetu Rozloha a počet obyvatel - srovnání s ČR - nízká hustota zalidnění Státní zřízení - republika Hlavní město Reykjavík Přírodní poměry Hornatý stát - aktivní sopky, gejzíry, horké prameny, ledovce Chladné podnebí - vliv Severoatlantského proudu Řeky dravé, prudké s.

Stavba. Ledovce mají různý tvar, ale všechny ledovce mají akumulační oblast, ve které dochází ke hromadění sněhu, a ablační oblast, ve které dochází k odtávání ledovce. Obě oblasti jsou od sebe odděleny myšlenou čarou rovnováhy, nad níž dochází k akumulaci a pod niž dochází k ablaci Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 6. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva) •Pevný obal Země. •Tvořena zemskou kůrou a nesvrchnější vrstvou pláště. •Mocnost (tloušťka) se pohybuje mezi obvykle 70 - 100 km. •Nejmenší mocnost byla naměřena nad pod oceány - 2 km, nevětší pod pohořími - až 150 km

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Zřizovatel školy: Jihomoravský kraj - krajská škola. Jaselská 190/ Stavba a vývoj vesmíru poloměru centrálně situované kulové Země. Aristotelovská fyzika - musela se vypořádat s děním v okolním světě, na obloze a skutečností, že Země má podobu koule. Obsahuje defacto dvě fyziky s různými zákony a materiemi matérie pozemské (čtyř

Stavba a vznik Země - Školáci

Prezentace s animací - stavba těla rostlin (druhy listů, stavba těla listu atd.) VESMÍR: Prezentace - fotky vesmíru : Prezentace Mars : Prezentace Slunce - Země, Měsíc, raketoplán : Prezentace - raketoplán, vesmír : Prezentace - Sluneční soustava v pohybu : Prezentace : Test vesmír : Test vesmír : Zajímavosti o Sluneční. Spojené království Velké Británie a Severního Irska Jarmila Kovářová Velká Británie monarchie 4 země: Anglie, Skotsko, Wales, S. Irsko rozloha: 245 tis. km² počet obyvatel: 60 mil. Klíčová slova: Země, Mars, sluneční soustava, planeta Anotace: Prezentace vhodná jako podpora přímé výuky, úvodní informace k planetám Země, Mars a jejich základní charakteristika. Prezentace je doplněna pracovním listem a jednoduchou aktivitou Prezentace o Fidelu Castrovi se zabývá nejen Fidelem Castrem a jeho vládou na Kubě, ale také Ernestem Che Guevarou jakožto přívržence Castra. Geologický vývoj a stavba Orlických hor. Globalizace. Úvod - odkud pojem pochází. obyvatelstvo, název země, národní barvy, vládnoucí dynastie, náboženství, geografie.

Video: Zeměpis 6. ročník :: Zemepis-dvory-c

Stavba Země datakabinet

Země ve Vesmíru • Vesmír -Místní skupina galaxií -galaxie Mléčná dráha -Sluneční soustava -Země • v Mléčné dráze -až stovky miliard podobných slunečních soustav Sluneční soustava: • Slunce -žhavá hvězda • planety -chladná tělesa -Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptu Geologická stavba nitra planety Mars je podobná jako u planety Země. Na povrchu kůra, pod ní plášť a uprostřed jádro. Kůra planety Mars. Kůra Marsu je výrazně mocnější a chladnější než kůra zemská. Gravimetrická a laserová měření výšek naznačují, že kůra jižní polokoule planety Mars dosahuje tloušťky kolem. Prezentace aplikace PowerPoint 1_YamatoPainting 2_YamatoPainting 3_YamatoPainting 4_YamatoPainting Prezentace aplikace PowerPoint Vnitřní stavba zemského tělesa Prezentace aplikace PowerPoint Typy zemské kůry Prezentace aplikace PowerPoint Hlavní rysy reliéfu Země Pásemná pohoří alo-himalájského typu Kratony Prezentace. Nauka o svalech se nazývá myologie. Sval je hybnou a aktiví částí pohybového systému. Pomocí svalové tkáně, konkrétně příčně pruhovaného kosterního svalstva, si organismus zajišťuje pohyb jako celku i jednotlivých částí organismu v prostoru Jednoduchá video web prezentace, která Vám během 5 minut vysvětlí a pomůže najít zajímavé informace v Jihočeském kraji. Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy Stavba Země. O čem je věda nazývaná seismiologie ? Co je to zemská kůra, plášť jádro. ? + Spousta dalších informací a malý test.

PPT - PŘÍRODOPIS - 9

DUMY.CZ Materiál Vznik a stavba Zem

A zde jsou nové výukové prezentace Jak se rodí hory, Podíváme se spolu do Nitra naší Země. V první prezentaci Stavba Země pronikneme cestu do hlubin Země, druhou hodinu pak poznáme co umí dělat Země v době Sopečné činnosti . Více na teamsech Země a Měsíc. Stíny. Odraz světla. Lom světla. Rozklad světla. Mapa webu. Učivo zákl. školy‎ > ‎ Částicová stavba látek. Všechny látky se skládají z velmi malých částic - molekul, atomů či iontů. Částice (molekuly): - jsou velmi blízko u sebe; - mají mezi sebou mezery Animovaná prezentace k vysvětlení koloběhu vody. vložil: sorenta. 4.5. vloženo: 27.02.2011 . Obloha. Projekt pro předškoláky(prvňáky) OBLOHA.Básničky doprovázené pohybem,uvolňování ruky s motivem hvězd,pohádka,paprsky sluníčku-dokresli,omalovánka hvězd. Den Země - pokladnička z PET láhv

Je možné pod něj také uskladnit kolo, dřevo na zimu, sekačku a jiné nářadí. Stavba takového přístřešku je snadná a poměrně levná. Stačí si pořídit připravené balení přístřešku na auto, kotevní patky a pustit se do stavby. Fotogalerie: (KOMERČNÍ PREZENTACE) Nejdříve se H sloupkové kotvy zasadí do země Poté se prostřednictvím otázek učitele, prezentace, obrázků a videí dostávají k samotnému jádru výuky. Vyučující neklade před žáky hotová řešení, ale nechává je objevovat. Dalším témetem je pak stavba Země a pohyb litosférických desek

Stavba a složení Země. K.E.Bullen (1906 - 1976) rozdělil zemské těleso do 7 částí. Na základě . pohybu zemětřesných . vln, tzv. Bullenovy zóny. Liší se tlakem, teplotou a hustotou. 7 zón vytváří 3 základní jednotky Vznikl již v roce 1191 a nachází se v Dublinu, hlavním městě země. Jak už název napovídá, je zasvěcená sv. Patrikovi, patronu Irska. Stavba je v gotickém stylu a jeho hlavní věž dosahuje do výšky necelých 70 metrů. Katedra je majestátní Časopis STAVBA O Aktuální trendy a projekty v oblasti prezentace kulturního dědictví prostřednictvím internetu, webových portálů a mobilních aplikací Zkušenosti, přínosy, klady a zápory Z programu semináře Česko země příběhů. Země, Mars a 6 statečných. Program je veden formou prezentace a aktivit, které v žácích podnítí větší zájem o probírané téma. Doporučeno pro 3. - 4. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik ocenění v soutěži Stavba roku Punktuacionalistická evoluce Prezentace aplikace PowerPoint Námitky vůči platnosti evolučních teorií Charles Darwin: Origin of species: If it could be demonstrated that any complex organ existed, which could not possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, my theory would absolutely break down

Zeměpis - zajímavé informace - Stavba Země + Sféry Země

Rusko je největší stát na světě, který zabírá celou část severní Asie a východní Evropy. Zároveň je země je považována za světovou velmoc. Velkou část území Ruska pokrývá Sibiř. Tato oblast je známá krutou zimou, kdy teploty klesají k až -60°C. Přesto je to oblast s nádhernou nedotčenou přírodou, kterou tvoří převážně tundry a tajgy. Ovšem Rusko [ Plazi kladou svá vajíčka, která mají kožovitý obal, vždy na souš.S amice vejce zahrabávají do země, hadi je obvykle kladou do různých prohlubní, vyhnilých kmenů atd. Někteří plazi o snůšku pečují (krajty, krokodýli). líhnutí želv Geologie 2 (textová č á st prezentace) KGE/GZP 2 resp. GEOL 2. KGE/GZP 2 resp. GEOL 2 Prof. RNDr. Jan Zapletal, Prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. CSc Katedra geologi Stavba atomu - maturitní otázka ; Stavba atomu - maturitní otázka (2) Stavba atomu - maturitní otázka (3) Stavba atomu - maturitní otázka (4) Stavba atomu - maturitní otázka (5) Stavba atomu - prezentace ; Stavba atomu, radioaktivita - maturitní otázka z chemie ; Surovinové zdroje organické chemi Stavba Země, Wegenerova teorie. Typy hornin a vztahy mezi nimi. Rozdíly mezi pevninskou a oceánskou zemskou kůrou. Základní myšlenka Wegenerovy teorie. 31. 3. 2017. Člověk a voda, stavba Země. Význam vody pro život a činnost člověka, některá (netradiční) využití vody

6.ročník :: Zemepisny-semina

Z - Zeměpis - Země jako vesmírné těleso, tvar a postavení Země ve vesmíru D - Dějepis - Evropa a české země po vídeňském kongresu do roku 1948 D - Dějepis - Evropa a české země ve druhé pol. 19. stol Vlastní Egypt je, jak se říkalo, darem Nilu. Jeho úrodné náplavy umožnily vznik jedné z nejstarších civilizací světa a také největších koncentrací obyvatel na světě. Stavba Suezského průplavu v letech 1859-1869, spojujícího Středozemní moře s Indickým oceánem, strategickou polohu Egypta výrazně umocnila Angličtina Australia and New Zealand Business correspondence Canada City life and country life Education CZ, UK, USA Engineering English verbs - Grammar use of english Grammar Grammar - modální slovesa Grammar - nepřímá řeč Grammar - Project Grammar - přídavná jména a příslovce Grammar - vyjádření budoucnosti Health Hobbies Holidays Housing Information Technology.

Arial Calibri Comic Sans MS Výchozí návrh ZÁKLADY GEOLOGIE Prezentace aplikace PowerPoint Stavba planety Země Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace aplikace PowerPoint Prezentace. Tajemství úspěšné prezentace. Po více jak dvou desetiletích zkušeností jsme zodpovědným a maximálně profesionálním partnerem vystavovatelů, a to nejen v tuzemském, ale i v mezinárodním měřítku. Našim klientům nabízíme kompletní servis od kreativního grafického návrhu až po vlastní realizaci Země má jen něco málo přes dva miliony obyvatel na 20 tisících kilometrech čtverečních. Tento malý, vyspělý stát platící eurem vstoupil do Evroé unie v květnu 2004 společně s Českou republikou v době největšího rozšiřování Unie o deset nových členů žádné řešení. Země Varšavské smlouvy se po formální schůzce 13. srpna 1961 rozhodly uzavřít hranice mezi Západním Berlínem a NDR, respektive východní částí Berlína. Krátce na to byla zahájena stavba betonové berlínské zdi s ostnatým drátem (nazývané také jako Ulbrichtova čínská zeď nebo Ze

LITOSFÉRA – stavba Země a pohyb litosférických desekLišejníky – Materiály pro žáky ZŠZeměpisná síť (formát ppt, velikost 4900KB) | slideumBarvy Ceresit: Voda, písek, země a lesy | Dům a bytPlaneta Země Litosféra
 • Stromeček z odličovacích tamponů.
 • Leopard 2a7eu.
 • Yamaha grizzly 700 cena.
 • Falešný medovník z lotus sušenek.
 • Skřítkové tesaři noty.
 • V zš.
 • Ranní káva obrázky.
 • Bursitida lokte operace.
 • Základové rošty.
 • Prague pride 2016 fotky.
 • Housework slovíčka.
 • Sr71 mach speed.
 • World of tanks klavesnice.
 • Rychlá rybí polévka.
 • Dělení se zbytkem 5 třída pracovní list.
 • Psychrometr tabulka.
 • Tilak trango vesta.
 • Záchodová poezie.
 • 4k 16 9 wallpaper.
 • Homeopatika na podporu chuti k jídlu.
 • Společenské centrum rožmitál pod třemšínem.
 • Outlet prague.
 • Bazos bruder.
 • Yaron varsano.
 • Katedra ošetřovatelství olomouc.
 • Ray bradbury povídky pdf.
 • Vídeň trhy.
 • Smrtelna nehoda d1.
 • Modifikace listu.
 • Ubytování chrášťany u prahy.
 • Swansoft cnc simulator.
 • Cysticke akne.
 • Looney tunes jména.
 • Prace opava ranni smena.
 • Prodlouzeni pasu u deti.
 • Tričko pure.
 • Čelisti 4 online.
 • Šindel bobrovka cena.
 • Šlehačkový krém do dortu.
 • Ubytování chrášťany u prahy.
 • Půlmaraton české budějovice online.