Home

Deskriptivní geometrie

Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus 2010 (na stránkách nakladatelství) Drs L.: Deskriptivní geometrie pro střední školy, Prometheus (na stránkách nakladatelství) Musálková B.: Deskriptivní geometrie pro SPŠ stavební, Sobotáles; Urban A. : Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie 2.52 download - Výukový program deskriptivní geometrie Tato učební pomůcka je určena nejen školám, na nichž se tento předmě

Výukový program deskriptivní geometrie. Učební pomůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme se rozhodli vytvořit kvůli nedostatku kvalitních pomůcek do tohoto předmětu. Je určena nejen školám, na nichž se tento předmět vyučuje, ale také všem studentům, které toto téma zajímá deskriptivní geometrie, mongeovo promítání řezy těles, Stereometrie, Kuželosečky, geometrie descriptiva, konstruktivní geometrie školy stavební - úvod do DG, axiómy, definice, věty, principy a základy pravoúhlého promítání, průměty bodů, přímek, rovin, zavedení třetí průmětny, sklápění, otáčení, kuželosečky, tělesa s podstavou v obecné rovině.

Olomouci, učitelů matematiky a deskriptivní geometrie, v rámci semináře z deskriptivní geometrie. Příklady jsou řazeny náhodně, bez vzájemné souvislosti, protože se jedná víceméně o komplexní příklady, není toho ani třeba. Pro jejich rozlišení je v obsahu vždy připojen v závorce komentář, c Obsah stránek věnovaných předmětu Dg pro FAST. Stránky již nebudou průběžně aktualizovány a doplňovány.... Přednáška. Promítání a související pojmy > Nevlastní útvary, Promítání, Rovnoběžné promítání, Pravoúhlé promítání, Souřadnicová soustava Osová afinita > Osová afinita mezi dvěma rovinami, Osová afinita v rovin Základy deskriptivní geometrie Author: Vackova, Petra Created Date: 10/23/2017 9:09:30 AM. Skripta Deskriptivní geometrie 1 - pracovní verze skript (pdf 2.05 MB) a další výukové materiály - Světlana Tomiczková Elektronická skripta DG - výukové materiály- MP, Ax, Kos., LP - ČVUT, stavební fakulta, ústav nosných konstrukcí (různí autoři)

Znalost deskriptivní geometrie pat ří ke všeobecnému vzd ělání moderního člov ěka. Tvo ří významnou část skupiny p ředm ětů grafické komunikace, p ěstuje prostorovou představivost, vytvá ří a rozvíjí technické myšlení. Učební pom ůcku pro výuku deskriptivní geometrie jsme se rozhodli vytvo řit kv ůli. Deskriptivní geometrie pro FAST Úvodem. Stránky jsou určeny především studentům programu Architektura a stavitelství, kteří navštěvují 1. ročník Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava; Jejich obsah je koncipován na základě oficiální osnovy předmětu Deskriptivní geometrie (pro studijní program Architektura a stavitelství); Snahou je připravit materiály pro průběžné. Deskriptivní geometrie. Elipsa. Elipsa-teorie. Elipsa-charakteristický trojúhelník. Elipsa-bodová konstrukce. Elipsa-proužková kce-rozdílová.

Deskriptivní geometrie I - FA ČVU

Od ZS 2012/13 jsou předměty prvního ročníku bakalářského studia Deskriptivní geometrie Ia (ZS) a Deskriptivní geometrie Ib (LS) vyučovány podle nové akreditace pod názvy Deskriptivní geometrie I a Deskriptivní geometrie II.Informace o náplni přednášek a cvičení v minulém školním roce 2011/2012 naleznete zde Deskriptivní geometrie (DGTKK) Informace ke zkoušce a ukázka zkouškové písemky zde. Úvodní informace k předmětu najdete zde. Aktuální informace: Od příštího týdne probíhá výuka následovně. Na této stránce každý týden zveřejním přednášku a cvičení formou videa a k tomu podklady na přednášku i cvičení

Deskriptivní geometrie - ihned zdarma ke stažení - Stahuj

Deskriptivní geometrie, Mongeovo promítání, GeoGebra, učebnice on-line. 2. Interaktivní učebnice deskriptivní geometrie TITLE: Interactive Descriptive Geometry Coursebook SUMMARY: An aim of this diploma thesis is to create interactive descriptive geometry coursebook Deskriptivní geometrie Pro většinu studentů je deskriptivní geometrie jedním z nejnáročnějších předmětů. Důvodem je skutečnost, že se na střední škole často nevyučuje, ale i její relativní obtížnost a rozsah znalostí, které se v úvodu předmětu Konstruktivní geometrie na všech studijních programech FSv ČVUT. Kdo dostal základy deskriptivní geometrie, vidí v každém grafickém výstupu z počítače i tu geometrii v něm skrytou. Ví, že obrázek ve skicáři je v těchto úlohách vlastně půdorys, pohled znamená nárys nebo bokorys. To vše je Mongeova projekce. Axonometrie že je rovnoběžné promítání, ve kterém platí určité. GA06 - Deskriptivní geometrie pro obor geodézie a kartografie Doktorské studium: Tento studijní materiál byl zpracován s podporou projektu OPVK ESF Rozvoj a modernizace doktorského studijního programu Stavební inženýrství [CZ.1.07/2.2.00/15.0428]

Výukový program deskriptivní geometrie - úvo

Deskriptivní geometrie Snadná škola

Cílem předmětu Deskriptivní geometrie I je seznámit studenty se základy zobrazovacích metod, které se používají v architektonické praxi. Při výuce bude kladen důraz na rozvoj prostorové představivosti, ve spolupráci se základy architektonického navrhování budou vybírány objekty, na nichž se budou studenti učit, jak. Deskriptivní geometrie II pro 2. ročník SPŠ stavebních-- autor: Musálková Bohdana Technické kreslení a deskriptivní geometrie pro školu a praxi-- autor: Švercl Josef Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních-- autor: Korch Ján, Mészárosová Katarína, Musálková Bohdana Deskriptivní geometrie 2-- autor: Spurná Ivon Deskriptivní geometrie I. Studijní materiály vystavené na těchto stránkách byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ 2013

Deskriptivní geometrie je věda o zobrazování prostorových útvarů do roviny. Jejím obsahem je popis, jak přesně zakreslit různé prostorové útvary na dvourozměrný papír anebo zobrazit na monitor. Lineární promítací metody byly používány již v Chaldeji (2300 př. n. l.) a starém Egyptě (1 200 př. n. l.) Deskriptivní geometrie pro střední školy -- + CD Autor: Eva Pomykalová Učebnice pro studenty středních škol obsahuje 164 řešených příkladů a 359 úloh pro samostatnou práci Technické kreslení a deskriptivní geometrie - pro školu a veřejnost - J. Švercl . Hodnocení produktu: 90% . Text i obrazová část učebnice obsahují zásady a pravidla kreslení ve strojírenství a příbuzných oborech. Pořadí i zpracování kapitol odpovídá učební osnově předmětu Technické..

geometrie výukový program Deskriptivní geometrie - program pro řešení úloh z deskriptivní geometrie pro střední a vysoké školy. - Katalog shareware a freeware k bezplatnému stažení sofware včetně internetového obchodu deskriptivní geometrie. 20. 10/2011. 1. Základy kótovaného promítání. zobrazení přímky a roviny, vzájemná poloha přímek a rovin; konstrukce jednoduchých těles. 2. Základy pravoúhlé axonometrie. zobrazení přímky a roviny, vzájemná poloha přímek a rovin; konstrukce jednoduchých těles . 3

Deskriptivní geometrie na MFF UK

Základní zobrazovací metody deskriptivní geometrie si žáci doplňují vědomostmi získanými v předmětech matematika a odborné kreslení a budou je ve velké míře využívat ve většině odborných předmětů

Seminární práce z Matematiky

Deskriptivní geometrie 1: Střední škola stavební Jihlav

Deskriptivní geometrie pro střední školy Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět. V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání Deskriptivní geometrie. Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jednoznačný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem. Zjednodušeně řečeno jde o zobrazování trojrozměrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu

Všechny informace o produktu Sbírka úloh z deskriptivní geometrie - Maňásková Eva, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Sbírka úloh z deskriptivní geometrie - Maňásková Eva Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Geometrie, Matýskova matematika 3.ročník, NOVÁ ŠKOLA,s.r.o., Brno 2014, ISBN: 978-80-7289-665-0Všechna výuková. Deskriptivní geometrie. Průměty těles. Mongeovo promítání-průměty kvádru. Mongeovo promítání-průměty pravidelného pětibokého hranolu. Mongeovo promítání-průměty pravidelného čtyřbokého jehlanu. Mongeovo promítání-průměty rotačního válce Vrcholná učebnice deskriptivní geometrie v češtině. Rozsáhlé dílo pokrývající klasickou deskriptivní geometrii. Kniha neobsahuje analytické metody. Velká část textu je věnována projektivní geometrii. Černý, J.: Konstruktivní geometrie - křivky a plochy se softwarem Mathematica, doplňkové skriptum ČVUT, 199

Doučování deskriptivní geometrie se věnuji od roku 2013. Inženýrský titul jsem získala v roce 2020 v oboru Arts management na VŠE v Praze. Pro studenty FA ČVUT jsem vytvořila videonávody na YouTube ke všem aktuálním zádání rysů. V případě zájmu o konzultaci jsem také k dispozici : matematika, deskriptivní geometrie, dějepis, autocad, přijímací zkoušky architektura, český jazyk, literatura, přijimací zkoušky SŠ, příprava na maturitu, fyzika Moje jméno je Martin. Vystudoval jsem šestileté Gymnázium Jana Nerudy v Praze se zaměřením na přírodní vědy (maturoval jsem s vyznamenáním, m.j. z matematiky. Deskriptivní geometrie viz Geometrie. Geometrie deskriptivní (měřictví zobrazující) jest věda o geometricky určitém zobrazování. Předmětem zobrazení takového mohou býti tělesa hmotná, která v prostoru buď skutečně se nalézají, nebo která teprve sdělána býti mají, jakož i útvary geometrické, které abstrakcí z předmětů hmotných byly vyvozeny. Účel pak. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1965, 1967. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1966. Drábek, K. - Harant, F.

Důraz je kladen na skutečné pochopení principu deskriptivního promítání a vytvoření prostorové představivosti nezbytné pro zvládnutí deskriptivní geometrie v širších souvislostech. Rozsah kurzu: So 07.11.2020 - online přednášky - 9-12.00, 14-16.00 - 5h; Ne 08.11.2020 - online přednášky - 9-12.00, 14-16.00 - 5 Deskriptivní geometrie Po Evině úspěchu Středověkých uliček jsem se i já rozhodl zveřejnit kešku. Je věnovaná deskriptivní geometrii. V podstatě se jedná o takový test, kam jsem zařadil jak něco z teorie, tak hlavně z technické praxe. Podle logů se keška docela líbí, což nás v naší práci docela podporuje, a tak. Deskriptivní geometrie (Maturita - profilová část) Maturitní témata z deskriptivní geometrie. Předmět, historie, metody deskriptivní geometrie; Kótované promítání; Mongeovo promítání; Pravoúhlá xonometrie; Zobrazení bodu, přímky, roviny; Sklopení; Otočení; Vzájemná poloha přímky a roviny; Vzájemná poloha dvou. konstruktivní (deskriptivní)geometrie Ahoj, omlouvám se pokud to sem nepatří, bohužel však neznám forum, co by se tím zabývalo a tato stránka mi uz párkrát pomohla a jsou tady chytří lidé a já bych potřeboval poradit Výuka deskriptivní geometrie má úzké mezipředmětové vztahy k matematice, informatice a výpočetní technice a k estetické výchově. Žáci poznávají význam oboru ve stavitelství, architektuře a v jiných technických oborech, v oblasti průmyslového designu nebo v lékařské anatomii a uvědomují si, že znalosti a dovednosti.

Deskriptivní geometrie je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučuje se ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia 2 hodiny týdně. Náplní předmět Deskriptivní geometrie je rozvíjet prostorovou představivost. Studenti poznávají význam oboru nejen ve stavitelství a architektuře, ale i v jiných oborech. Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět. V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání. Kótové promítání je první promítání, se kterým se čtenář seznámí, na. Sbírka úloh z deskriptivní geometrie Sbírka je určena všem studentům, kteří začínají studovat deskriptivní geometrii nebo si potřebují její základy zopakovat. Obsah sbírky je v souladu s učebními osnovami pro gymnázia. Je převážně zpracována jako pracovní sešit, takže většinu úloh je možné hned řešit GeoGebra je interaktivní volně dostupný software pro výuku matematiky, geometrie a statistiky. Pořádáme kurzy na míru pro žáky, studenty a pedagogy ZŠ a SŠ

Deskriptivní geometrie se věnuje zkoumání geometrických vztahůtrojrozměrných objektůprostřednictvím jejich dvojrozměrného znázornění. A. Urban: Deskriptivní geometrie I Deskriptivní geometrie pro střední školy (kniha s CD) - Eva Pomykalová. Booktook.cz. Rok vydání: 2010 ISBN: 978807196400 Výuka druhé disciplíny, konstruktivní (deskriptivní) geometrie, probíhala vždy jen na Lesnické a dřevařské fakultě. Současnost Ústav navazuje na své historické kořeny a i v současnosti zaštiťuje výuku matematiky na většině fakult a oborů na univerzitě a konstruktivní geometrie (případně technického kreslení) na. Deskriptivní geometrie (HGF) Algoritmy a datové struktury . English Study Materials . Katedra matematiky, FAST. Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, FS.

Deskriptivní geometrie pro FAS

program pro výuku deskriptivní geometrie pomocí multimediálních nástroj Sbírka úloh z deskriptivní geometrie, která se hodí k praktickém procvičení příkladu podložených teoretickými znalostmi. Najdou se tu lehčí a složitější příklady, kdy základní body jsou zadány pomocí souřadnic, které si každý musí nanést do souřadnicové soustavy

1 Deskriptivní geometrie 1 A CVIČENÍ 5. týden - zobrazení elipsy pomocí afinity Úlohy k řešení: 1. Co jsou sdružené průměry elipsy a sdružené. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie Volitelný předmět BA091 ZÁKLADY DESKRITPIVNÍ GEOMETRIE Výuka předmětu bude zahájena ve třetím týdnu semestru v pondělí 5. října 2020 a bude ukončena 7. prosince 2020. Výuka bude probíhat vždy v pondělí od 18:00. Náplň předmětu je na fakultním intranetu Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT) Výsledky učení předmětu Student zvládne konstrukci kuželoseček, základy stereometrie, perspektivní afinity, perspektivní kolineace, základy promítání: Mongeova, axonometrie a lineární perspektivy Deskriptivní geometrie 1.ročník Ing.Jermanová - klíč k zápisu je jen zkrácený název kurz

Deskriptiva na osmiletém gymnáziu - výklad a test

Stránky pro podporu výuky Deskriptivní geometrie

 1. Ústav matematiky a deskriptivní geometrie (MAT) Výsledky učení předmětu. Kolmá axonometrie, kosoúhlá axonometrie, kosoúhlé promítání. Lineární perspektiva, základy fotogrammetrie. Šroubovice, šroubová plocha rozvinutelná, pravoúhlá uzavřená přímková šroubová plocha . Rotační plochy
 2. Aplikace deskriptivní geometrie. 1. Aplikace deskriptivní geometrie Významné plochy technické praxe, jejich vlastnosti a zobrazování. Lineární perspektiva, perspektivní a afinní reliéf, fotogrammetrie. Aplikace deskriptivní geometrie v technických oborech (stavebnictví, architektura apod.) a umění. Teoretické řešení střech
 3. Anotace. Studijní program je určen pro absolventy navazujícího magisterského (resp. magisterského) oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, kteří si chtějí doplnit aprobaci o učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy
 4. Titul ve dvou na sebe navazujících dílech pokrývá problematiku deskriptivní geometrie - Mongeova promítání. V úvodu najdete jednotlivé stavební kameny celé problematiky, na které následně navazují složitější úlohy vycházející ze základních úloh
 5. Učebnice vhodná pro všechny typy středních škol, kde se deskriptivní geometrie vyučuje jako povinný, volitelný, resp. nepovinný předmět. V úvodních kapitolách jsou zopakovány potřebné stereometrické poznatky a vyloženy základy promítání
 6. Deskriptivní geometrie pro 1. ročník SPŠ stavebních. 2. vydání. Praha: SOBOTÁLES, 1998. 156 s. ISBN 80 -85920 -49 -2 . Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Josef.

Deskriptivní geometrie - 1

Vzhledem k tomu, že RVP GV obsahuje pouze vzdělávací obsah povinný pro všechny žáky, je nabídka dalších vzdělávacích oborů umístěna na portál. Vzdělávací obsah těchto oborů bude (stejně jako pilotní verze RVP GV) ještě upraven Nyní jste zde: Úvod > Nabízím doučování > Deskriptivní geometrie Deskriptivní geometrie . 4.12. 2020 9:16 Předmět: deskriptivní geometrie, Úroveň: SŠ, VŠ, Okres: Ostrava-město, Nabízím odborně vedené doučování a individuální kurzy deskriptivní geometrie ke zlepšení prospěchu, k přípravě na semestrální zkoušky a k přijímacím zkouškám na architekturu a. Program pro řešení úloh z deskriptivní geometrie pro střední i vysoké školy. Soubory vytvořené v programu lze ukládat do formátu BMP a WMF. Je možno rýsovat v Mongeově promítání, kótovaném promítání, axonometrii a perspektivě. Možností uživatele je vytvářet nové konstrukce a promítací metody

Deskriptivní geometrie na MFF U

Deskriptivní geometrie - MENDEL

Deskriptivní geometrie Dokončení všech příkladů Žáci s předchozí absencí se připravují na písemnou práci na Kolmost přímky a roviny a na ústní vyvolání, které nemají splněn Deskriptivní geometrie Seminář deskriptivní geometrie je koncipován jako dvouletý s dvouhodinovou týdenní dotací. Předním úkolem semináře z deskriptivní geometrie je připravit žáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, zejména při. - nejběžnější zobrazení v deskriptivní geometrii - pravoúhlé promítání na dvě k sobě kolmé průmětny. Zobrazení bodu - zvolíme dvě k sobě kolmé průmětny =>půdorysnu π (vodorovná průmětna) a nárysnu ν (svislá průmětna) - jejich stýkající se hranu (průsečnice) označme x a nazveme ji základnic Předmět Geometrické plochy bude vyučován od LS 2013/14. Do školního roku 2012/13 byl předmět vyučován pod názvem Deskriptivní geometrie IIb. Náplň přednášek a cvičení a podmínky pro udělení zápočtu roce naleznete na stránkách vyučující ZDE Deskriptivní geometrie je předmět, bez kterého se neobejdou studenti středních i vysokých škol strojních, stavebních a architektury. Pro ty, kterým tento předmět dělá problémy, nabízíme: doučování deskriptivy na středních i vysokých školách; přijímací zkoušky na architekturu a další V

Stránka: Gymnázium Český KrumlovKarel Zahradník | Eduportál TechmaniaPaní věší prádlo | Gymnázium PoličkaNapier

Zakladatelem deskriptivní geometrie bývá označován francouzský inženýr a matematik Gaspard Monge (1746-1818), který v díle Géometrie descriptive (1799) popsal kolmé promítání na dvě vzájemně kolmé průmětny. Tak vznikla projekce nazývána po něm jako Mongeovo promítání Deskriptivní geometrie také umožňuje rozvíjení životní filozofie. Ke správnému řešení úloh v DG vede vždy několik řešení a ten, který je řeší, by se měl chovat efektivně. Tak je to i v normálním živo-tě, vždy můžete vše řešit různými způsoby a metodami, ale měli byste si představit, k čemu to povede Deskriptivní geometrie, Ostrava, Czech Republic. 178 likes · 2 talking about this. nabízím vypracování nebo vysvětlení programu či úkolu z Deskriptivní geometrie

 • My sme vychod michalovce 2019.
 • Šicí stroj veronica komfort 303.
 • Shalom shalom.
 • Bloons tower defense 3.
 • Mast na svrab bez receptu.
 • Jsem anorektička test.
 • Mince ze zoo.
 • Metin2 eventy.
 • Jak rychle rostou vlasy za měsíc.
 • Jelen domů.
 • Hierarchie úřadů.
 • Virtuální golfový klub.
 • Euro numismatika.
 • Nejlepší světové dezerty.
 • Autobiografie sportovců.
 • Pubg wiki.
 • Řidičský průkaz dioptrie.
 • Ostrava vybuch 2018.
 • Popaleni zehlickou.
 • Jon cryer wife.
 • Citera ladění.
 • Strobilace žahavců.
 • Jak vybelit kruhy pod ocima.
 • Můj šálek kávy film herci.
 • Český sportovní pony bazos.
 • Kategorie železničních tratí.
 • Boty na nášlapné pedály.
 • Gyokuro oxalis.
 • Eliptický trenažér značky crane.
 • Modré hory otevřené sklepy.
 • Devon bostick.
 • Zámek orlík fotografie.
 • Pohanka s omackou.
 • Karlovarská karta cena.
 • Odstraneni plice.
 • Hokkaido polévka.
 • Joe dempsie got.
 • Planografie brno.
 • Jde zmije do vody.
 • Slovesné vazby francouzština.
 • Email klient.