Home

Těžiště tuhého tělesa

Těžiště tuhého tělesa. Závažné těžiště - pořad PORT ČT (5 minut) Těžiště - Laboratoř ABC (2 minuty 35 sekund) Výpočet polohy. Těžiště tuhého tělesa. Těžiště tělesa = působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Těžiště stejnorodých těles, která mají střed souměrnosti, je v tomto středu Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly, která působí na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště v tělese je dána rozložením látky v tělese. Jako důkaz (a případně zábavu pro kamarády a známé) je možné si vyrobit z tužšího papíru krychličku, jejíž strana bude mít takovou délku, aby. Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Vektorová přímka této tíhové síly se nazývá těžnice. poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese; těžiště stejnorodých těles mající střed souměrnosti je v tomto střed

Těžiště tuhého tělesa - FYZIKA 00

 1. Pokud osa rotace tuhého tělesa neprochází těžištěm, platí Steinerova věta. I = I 0 + m.d 2. I 0 - moment setrvačnosti tělesa, jestliže osa rotace prochází těžištěm m - hmotnost tělesa d - vzdálenost těžiště od osy rotace Moment setrvačnosti některých těles
 2. Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Podmínky rovnovážné polohy tuhého tělesa Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže se pohybový účinek všech sil působících na těleso navzájem ruší a těleso je v klidu
 3. V případě dotazů nebo připomínek mě neváhejte kontaktovat na mail Anna.Kufova@seznam.cz nebo facebook. Toto video vás prostřednictvím efektních experimentů i..

Těžiště tuhého tělesa - Webzdarma

Těžiště tělesa :: ME

Mechanika tuhého tělesa Rozměry a tvar tělesa jsou často při řešení mechanických problémů rozhodující a podstatně Těžiště tělesa je působištěm tíhové síly, kterou působí na těleso Země. Poloha těžiště tělesa má vliv na jeho stabilitu. Těleso se může nacházet ve 3 různých rovnovážných polohách Rovnovážná poloha je poloha tuhého tělesa, (těžiště i zavěšení přitom leží na stejné těžnici). Po vychýlení tělesa ze stabilní polohy se těleso působením momentu sil vrací zpět do rovnovážné polohy. Při vychýlení se zvyšuje potenciální energie těžiště Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Těžiště stejnorodých těles leží ve středu souměrnosti. Jestliže má těleso osu souměrnosti těžiště leží na ní

Těžiště tuhého tělesa - webzdarm

 1. Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon
 2. Kompletní stránku, další videa, řešené příklady a materiály z matematiky najdete na: http://www.isibalo.com/ Pokud budete chtít, můžete nám dát like na.
 3. Definice těžiště tělesa. Těžiště tělesa lze definovat dvojím způsobem - teoreticky a prakticky. Teoretická definice vychází ze skutečnosti, že na každý bod tělesa působí v tíhovém poli jeho tíhová síla. Výslednice těchto sil má působiště právě v těžišti (tuhého) tělesa
 4. 1 1.7.4 Těžišt ě, rovnovážná poloha Předpoklady: 010703 Př. 1: Polož si sešit na jeden prst tak, aby nespadl.Zále ží na míst ě, pod kterým sešit podložíš? Pro č? Musíme sešit podložit prstem p řesn ě uprost řed, jinak spadne
 5. Mechanika tuhého tělesa - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Pokus: Těžiště tělesa. délka videa 00:35. Kde leží těžiště tělesa? Nachází se vždy v tělese samém, nebo může ležet mimo něj? V ukázce je sestaven jednoduchý pokus dokazující, že se těžiště může nacházet i vně tělesa Těžiště tuhého tělesa; Rovnovážná poloha tuhého tělesa; Kinetická energie tuhého tělesa a moment setrvačnosti; Rozšiřující materiál pro zájemce - MECHANIKA - STATIKA (ZČU v Plzni) Srážky a rotace (rozšiřující materiál raději do fyzikálního semináře uveřejněný na stránkách FYZWEBu) 5. Mechanika kapalin a. MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA POJEM TUHÉ TĚLESO Budeme uvažovat takové pohyby tělesa, při nichž nelze zanedbat tvar a rozměry tělesa. Těžiště T tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil FG, které působí na jednotlivé hmotné body tělesa V tomto tématu začneme momentem síly. Poté budeme rozebírat hmotný střed, tedy například těžiště nějakých rovinných obrazců. Poté přejdeme na rovnovážnou polohu a energii tuhého tělesa. Vše zakončíme pohybovou rovnicí otáčivého pohybu.</p>

Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso. Při vychýlení tělesa ze stálé rovnovážné polohy se zvyšuje výška těžiště tělesa vzhledem k povrchu Země a roste také jeho potenciální tíhová energie. Těleso má ve stále rovnovážné poloze těžiště v nejnižší možné poloze a jeho potenciální energie je nejmenší Zadáním výrazu (5,4) je současně určena i hranice tuhého tělesa. Těleso se nachází tam, kde hustota je různá od nuly ( ). Mimo těleso je hustota rovná nule ( ). 5.1.3 Hmotný střed, těžiště. Soustava hmotných bodů je určena údaji (5,1). Z nich výraze Těžiště, rovnovážná poloha, stabilita tuhého tělesa. Kinetická energie tuhého tělesa. Shrnut

Podle druhů řešených úloh se mechanika tuhého tělesa člení na: 1. statiku — řeší podmínky rovnováhy tělesa, 2. kinematiku — zabývá se pohybem tělesa bez zřetele k jeho příčinám, 3. dynamiku — vyšetřuje souvislost mezi pohybem tělesa a silami a jejich momenty působícími na teleso TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA Tuhé těleso je složeno z velkého počtu hmotných bodů, jejichž vzájemnápoloha se nemění. Na jednotlivébody působítíhovésílyF G1, F G2F Gn, kteréjsou navzájemrovnoběžné. Jejich složenímdostaneme výslednoutíhovousíluF G, kterámápůsobištěv boděT, kterýnazýváme těžištětělesa

TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA 5.1 Určení těžiště - GRAFICKY Tělesa 1 a 2 mají stejnou hmotnost (skládají se ze stejného počtu homogenních kostiček), proto jejich společné těžiště T12 bude na spojnici těchto těžišť a díky stejné hmotnosti bude uprostřed - poměr vzdáleností 1:1 T1 T2 T3 T12 Nyní tedy budeme dále. Těžiště tuhého tělesa Zdravím, mám příklad: Na konci tyče o délce 0,6 m je připevněna koule o poloměru 0,1 m, jejíž střed leží na ose tyče Řešení příkladů - mechanika tuhého tělesa. 1. Určete polohu těžiště rovinného obrazce uvedeného na obrázku (obrazec je symetrický podle osy 1. a 3. kvadrantu), víte-li, že plošná hustota šrafovaných oblastí je třikrát větší než plošná hustota zbytku obrazce Těžiště tuhého tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil, které působí na jednotlivé hmotné body tělesa. Těžiště stejnorodých a pravidelných těles je v jejich geometrickém středu (koule, krychle), ale může ležet i mimo těleso (prsten, obruč). Těžiště ostatních těles určujeme experimentálně

Kapitola 3

Tuhé těleso - vyřešené příklad

4. Mechanika tuhého tělesa. tuhé těleso, posuvný a otáčivý pohyb tuhého tělesa Tuhé těleso - definice pojmu; Pohyby tuhého tělesa; moment síly, výslednice, momentová věta Moment síly; skládání sil, těžiště Skládání sil ; Určení těžiště - graficky; Určení těžiště - výpočtem; rovnováha tuhého tělesa Těžiště hledané soustavy těles proto leží (pro dané konkrétní zadání) v bodě o souřadnicích T = [3,67; 2,17] (viz obr. 9). Pokud budou mít všechna tělesa této soustavy stejnou hmotnost, bude těžiště ležet v geometrickém těžišti trojúhelníka s vrcholy ve středech zadaných těles Těžiště tuhého tělesa je bod, v němž se v homogenním tíhovém poli protínají těžnice příslušející různým bodům, v nichž těleso zavěsíme. Těžnice v tíhovém poli Země je svislá přímka procházející bodem zavěšení. V této přímce leží také vektor tíhy tělesa Co je to vlastně těžiště? V měchanice definujeme: TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA JE PŮSOBIŠTĚ TÍHOVÉ SÍLY, KTERÁ PŮSOBÍ NA TĚLESO V HOMOGENNÍM TÍHOVÉM POLI. To znamená, že záleží mj. na hustotě tělesa, a počítá se tak, že u systému hmotných bodů najdeme součet mometnů těchto bodů vůči dvěma osám. Těžiště tuhého tělesa Působiště tíhové síly tělesa v homogenním tíhovém poli. Experimentálně lze polohu těžiště zjistit zavěšováním - těžiště je místo, kde se protínají těžnice. Těžiště může být i mimo látku tělesa

Rovnovážné polohy tuhého tělesa. Zavěšené (podepřené) těleso je v rovnovážné poloze, jestliže svislá těžnice prochází bodem závěsu (podpěrným bodem) a těleso je v klidu.Rozeznáváme dvojí rovnováhu: 1. statická rovnováha - platí podmínka: výsledná síla působící na těleso je nulová (tj.Těleso přitom může rotovat kolem osy procházející těžištěm. Mechanika tuhého tělesa • Vypočtěte těžiště homogenní obdélníkové desky o stranách a =40 cm a , do které byl ve čtvrtině úhlopříčky vyříznut kruhový otvor o poloměru . Souřadnicový systém si zvolte ve středu obdélníkové desky. b =32 cm r =5 cm [xT =−6,54 mm, yT =−5,23mm Rovnovážná poloha tuhého tělesa. zavěšené či podepřené těleso je v rovnovážné poloze když: Stabilita tělesa je tím větší, čím větší je hmotnost tělesa, čím níže je těžiště ve stálé rovnovážné poloze a čím větší je vzdálenost svislé těžnice od podstavné hrany Těžiště tuhého tělesa. Kinetická energie rotačního pohybu tuhého tělesa, moment setrvačnosti vzhledem k ose. Steinerova věta. Moment síly vzhledem k ose, moment hybnosti vzhledem k ose. První a druhá věta impulsová pro tuhé těleso. Pohybová rovnice pro otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy. Königova věta pro tuhé.

Těžiště tělesa, rovnovážná poloha tuhého tělesa - tuhé těleso je složené z mnoha hmotných bodů, jejichž vzájemné polohy se nemění - těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli - poloha těžiště je dána rozložením látky v těles Definice těžiště: Těžiště tuhého tělesa je působiště gravitační (tíhové) síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. V homogenním tíhovém poli leží těžiště v hmotném středu tělesa. Hmotný střed je bod, který je pevně určen tvarem tělesa a rozložením hustoty Těžiště tuhého tělesa = působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. určení: podpírání, zavěšování, výpočet. Je-li těleso zavěšeno, po ustálení lze určit těžnici - je to přímka, která spojuje těžiště tělesa a bod závěsu. Těžiště T pak je průsečíkem všech těžnic Mechanika tuhého tělesa. Pohyby tuhého tělesaMoment síly vzhledem k ose otáčeníSkládání a rozkládání silDvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa. Mechanika tuhého tělesa. těleso nebudeme nahrazovat HB, ale ideálním modelem, který nazýváme tuhé těles 2.1 Rovnováha tuhého tělesa, výpočet namáhání pouze polohy těžiště tělesa. Jestliže těleso nepatrně vychýlíme, jeho těžiště se může zvýšit, snížit nebo zůstat v původní výšce. Chceme-li zvýšit těžiště tělesa, musíme působit silou a konat práci, což samovolně.

4. Těžiště a stabilita tuhého tělesa - YouTub

 1. 1 STATIKA TUHÉHO TĚLESA Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Soustavy..
 2. Hustota tělesa; Kinematika. Pohyb rovnoměrný; Pohyb rovnoměrně zrychlený; Volný pád a vrhy těles; Pohyb po kružnici; Pohyb po kružnici - přiřazování; Dynamika. Newtonovy zákony - pojmy; Hybnost - pojmy; Práce a energie; Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso - pojmy; Těžiště tělesa - pojmy; Jednoduché stroje.
 3. Tato kapitola obsahuje řešené i neřešené příklady z oblasti mechaniky tuhého tělesa. Pohybové rovnice soustavy hmotných bodů. 1. a 2. věta impulsová. Izolovaná soustava hmotných bodů. Tuhé těleso. Translace a rotace tuhého tělesa. Hmotný střed (těžiště) tuhého tělesa. Rovnováha tuhého tělesa
 4. Pohyblivé těžiště je demonstrováno na pokusu se zapálenou svíčkou z obou stran. Jak odkapává vosk, dochází k postupnému úbytku hmoty na obou stranách. Tím se svíčka dostává do pohybu a vzniká pohyblivé těžiště. Některé objekty mohou mít také těžiště mimo těleso. Příkladem může být prsten či soustava sirka, korek nebo dvě vidličky
 5. Těžiště tuhého tělesa Těžiště tělesa je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé hmotné body tělesa. poloha těžiště je stálá a závisí na rozložení látky v tělese u stejnorodých a pravidelných těles je v geometrickém střed
 6. Mechanika tuhého tělesa 6.1 Určete polohu těžiště soustavy složené ze čtyř kuliček o hmotnostech 1 g, 2 g, 3 g a 4 g jestliže jsou kuličky umístěny ve vrcholech čtverce o stranách délky 10 cm. Osy souřadnic procházej

Těžiště - Wikipedi

- 9 - MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA 6. Ur či velikost a vzdálenost působišt ě výslednice od PRAVÉHO konce t ělesa. (těžišt ě t ělesa) 7. Ur či t ěžišt ě t ělesa. pr ůměr koulí je 20 cm délka spojovací ty če je 40 cm 8. Ur či velikost a p ůsobišt ě výslednice soustavy čty ř rovnob ěžných sil V čl. 5.2 jsme popisovali otáčení tuhého tělesa kolem pevné osy. Musí-li jistá osa tělesa zachovávat v prostoru pevný směr, což lze realizovat např. způsobem znázorněným na obr.56 (tyč O, která je součástí tělesa T je vedena ložisky L spojenými s tělesem P pevným v prostoru), je tím pohyb tělesa omezen 1 1.7.4 Těžišt ě, rovnovážná poloha Př. 1: Polož si sešit na jeden prst tak, aby nespadl.Zále ží na míst ě, pod kterým sešit podložíš? Pro č? Př. 2: Ur či polohu t ěžišt ě: a) homogenní rovné ty če o konstantním pr ůřezu, b) homogenní koule, c) homogenní krychle. Př. 3: Leží t ěžišt ě t ěles pravidelného tvaru vždy v jejich st ředu Úvod Tentoučebnítextmánázev Mechanika tuhého tělesa.Mechanikou2 rozumímepopissouvislostímezipo- hybemasilami.Tuhé těleso jepronásprozatímnejasnýpojem.

Matematické Fórum / Těžiště tuhého tělesa

 1. Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso - soustava pevně vázaných HB, z niž každý HB koná má svou trajektorii - ideální těleso, jehož tvar ani objem se účinky síly nemění - nezanedbáváme rozměr tělesa(má hmotnost m a objem V) - účinky sil působící na tuhé těleso jsou pouze pohybové, nikoliv deformačn
 2. TĚŽIŠTĚ TUHÉHO TĚLESA. Je to působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Těžiště stejnorodých těles, která mají střed souměrnosti, leží v tomto středu
 3. Mechanika tuhého tělesa. Zadání: Určete polohu těžiště stejnorodého tělesa zhotoveného z ocele. Těleso se skládá z Válcové tyče o délce 30cma průměru 1cm, na jejímž jednom konci je připevněn válec o průměru 6 cm a výšce 4 cm a na druhém konci válec o průměru 3cma výšce 2cm. Osa tyče prochází středy.
 4. Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na něho působí, i vektorový součet.
 5. Transcript Mechanika tuhého tělesa Mechanika tuhého tělesa Tuhé těleso je ideální těleso, jehož tvar ani objem se působením libovolně velkých sil nemění Síla působící na tuhé těleso má pouze pohybové účinky Pohyby tuhého tělesa • Posuvný pohyb - translace Při posuvném pohybu je každá přímka spojená s tělesem stále rovnoběžná s původní polohou.
 6. Mechanika tuhého tělesa (mechanika dokonale tuhého tělesa, popř. také stereomechanika) je část mechaniky, která se zabývá pohybem tuhého tělesa a silami na ně působícími. Skutečná pevná tělesa jsou soubory atomů a molekul vázaných jistými vnitřními silami, které je možné vnější silou překonat a těleso deformovat.. Popis reálných těles s uvážením.

Rovnovážná poloha - Wikipedi

Mechanika tuhého tělesa May 08, 2020. Tuhé těleso a jeho pohyb. Pohyb tuhého tělesa: Moment síly. Momentová věta; Směr momentu sil; Těžiště tuhého tělesa. Urční polohy tělesa; Podmínky rovnovážné polohy tuhého tělesa; Rovnovážné polohy tuhých těles; Kinetická energie tuhého tělesa Těžiště tuhého tělesa. = působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. - těžiště tělesa je v této poloze nejníže Þ nejnižší potenciální energie; vychýlení → zvýšení Ep Výpočet výšky ošetrovného v SR od roku 2008 určí výšku podpory, ktorú dostanete, ak sa staráte o.

Fyzické kyvadlo — Sbírka úlohRovnovážná poloha těles

Kategorie: Fyzika Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky informuje o mechanice tuhého tělesa.Autor se soustřeďuje na vysvětlení samotného názvu tuhé těleso, poté popisuje jeho pohyby, polohy a těžiště výška těžiště se ani při vychýlení nemění ( potenciální energie je konstantní; vychýlení → stejné Ep. držíme v těžišti. Těleso podepřené na ploše je ve stále rovnovážné poloze, jestliže svislá těžnice prochází podstavou tělesa. Stabilita tělesa. je míra schopnosti udržovat rovnovážnou polohu stálou Hmotný střed (těžiště) (hmotný střed a těžiště splývají v homogenním tíhovém poli) hmotný střed reprezentuje pohyb soustavy jako celku d p celk dt =F rozklad obecného pohybu tuhého tělesa: 1. translační pohyb hmotného středu 2. rotační pohyb kolem osy procházející hmotným středem rovinná rotace (kolem. Mechanika tuhého tělesa (50) Statika (10) Problém s trámem (ZŠ) Rovnováha na kladce (SŠ) Závaží na laně (SŠ) Opřený žebřík (SŠ+) Tyč opřená o schod (SŠ+) Rozklad sil (VŠ) Hráz přehradní nádrže z hlediska mechaniky (VŠ) Tyč na půlválci (SŠ+) Vodorovně zavěšená tyč (SŠ+) Přes příkop (SŠ+) Těžiště (10

Kinetická energie tuhého tělesa - ppt stáhnoutPPT - Mechanika I IPPT - 2PPT - Soustava částic a tuhé těleso PowerPoint

Tenzor setrvačnosti je symetrický tenzor 2. řádu (bilineární funkce nezávisí na pořadí vektorů), lze tedy diagonalizovat. Hlavní osy tenzoru setrvačnosti dostaneme, když budeme v bázi vlastních vektorů. Přes vektory [editovat | editovat zdroj]. Vyjdeme z celkového momentu hybnosti $ \vec L $ tuhého tělesa $ \vec L = \sum_{a} \vec r^a \times \vec p^a = \sum_{a} m^a \vec r^a. Poloha těžiště tuhého tělesa je stálá. Pokud se nemění rozložení hmotnosti tělesa, nemění se ani poloha jeho těžiště. Poloha tělesa závisí na rozložení látky v tělese. Např. skříň naplněná do poloviny uskladněným materiálem má těžiště níže než skříň prázdná Hustota tělesa; Kinematika. Pohyb rovnoměrný; Pohyb rovnoměrně zrychlený; Volný pád a vrhy těles; Pohyb po kružnici; Pohyb po kružnici - přiřazování; Dynamika. Newtonovy zákony - pojmy; Hybnost - pojmy; Práce a energie; Mechanika tuhého tělesa. Tuhé těleso - pojmy; Těžiště tělesa - pojmy; H5P - OČ. 2. U dokonale tuhého tělesa neuvažujeme jeho tvar a rozměry. 3. Zrychlení je vektorová veličina. 4. Newtonovy pohybové zákony lze matematicky dokázat. 5. Tíhová síla nezávisí na poloze tělesa. 1 1. správné 2. chybné 3. správné 4. chybné 5. chybn

Mechanika tuhého tělesa - Fyzika - Maturitní otázk

Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: proč zakreslujeme působiště výsledné gravitační síly,kterou Země působí na těleso,do těžiště tělesa. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Těžiště a Newtonův gravitační zákon · Vidět víc » Páka. Páka je jednoduchý stroj, tyč otočná kolem pevného bodu O (osy rotace). Nový!!: Těžiště a Páka · Vidět víc » Rovnovážná poloha. Rovnovážná poloha je poloha tuhého tělesa, při níž je výslednice všech sil působících na těleso nulová a výsledný. Potenciální energie tuhého tělesa není určena pohybem, ale polohou tělesa, nerozhoduje tedy způsob pohybu. Pokud jako polohu tělesa vybereme polohu jeho těžiště, lze potenciální energii tuhého tělesa počítat stejně jako potenciální energii hmotného bodu, tedy, např. pro gravitační pole pro těleso blízko Země E (h) =mg

Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek

5.5 TĚŽIŠTĚ TĚLESA je působiště výsledné tíhové síly. Pravidelná stejnorodá tělesa mají těžiště ve svém geometrickém středu. Osově souměrná tělesa mají těžiště na ose souměrnosti. U nepravidelných těles určujeme těžiště pokusem (např. zavěšováním tělesa za různé body jeho povrchu) F - Těžiště tělesa, rovnovážné polohy 1 Rovnováha tuhého tělesa Statika Zavěšená nebo podepřená tělesa jsou v klidu v rovnováze, protože kromě vlastní tíhy na ně působí jen reakc 4) Statika tuhého tělesa, mechanické vlastnosti pevných látek: definice tuhého tělesa, moment síly a momentová věta, skládání sil působící na tuhé těleso, těžiště tělesa. Rovnováha tuhého tělesa; struktura krystalických a amorfních pevných látek, deformace pevných těles, Hookův zákon Kinematika tuhého tělesa • Pojem tuhé těleso vzniká abstrakcí reálného t ělesa • Tuhé těleso zachovává tvar a rozložení hmotnosti reálného t ělesa, p ředpokládá se však, že vzájemné vzdálenosti jednotlivých bod ů tělesa z ůstávají neproměnné při libovolných silách p ůsobících na t ěles Těžiště tělesa. Těžiště. tuhého tělesa je . působiště tíhové síly, která na těleso působí. = 1+2+3

5 - Příklad:Výpočet těžiště (FYZ - Pohyb tuhého tělesa

2) Těžiště leží v průsečíku těžnic při postupném zavěšení tělesa v nejméně dvou různých bodech. 3) Výpočtem (jednotlivé souřadnice x T, y T, z T těžiště se počítají nezávisle na sobě): x T = ∫ x dm / m , neboli podíl integrace x-ové souřadnice bodu tělesa podle hmotnosti pro celou hmotnost tělesa m a. Může být těžiště i mimo látku tělesa? Uveď příklad? Kdy je zavěšené nebo podepřené těleso v rovnovážné poloze? Jaké jsou podmínky rovnováhy tuhého tělesa? Které druhy rovnovážných poloh znáš? Kdy je těleso ve stabilní rovnovážné poloze? Uveď navíc i příklady Mechanika tuhého tělesa přímek vedoucích z bodu zavěšení kolmo dolů skrz těžiště; Poloha tělesa. lze definovat pomocí 3 bodů na nebo v tělese, které neleží v přímce. v případě 3 rozměrného prostoru 9 různých souřadnic, z nichž je potřeba pouze 6 (zbylé se dají dopočítat pomocí trojúhelníků).

2.1 Hmotný střed tuhého tělesa obsah m r V r V s ∫ d = ρ r r, =∫ V ρdm V 2.2 Rovnováha tuhého tělesa obsah - těleso je v rovnováze, jestliže platí: F ext =0 r, M ext =0 r! Tyto podmínky jsou nutné, ale nejsou postačující pro to, aby těleso bylo v klidu (těleso by muselo být před použitím vnějších sil v klidu. Rovnovážná poloha tuhého tělesa Práci vypočítáme : W = F . s Jakou sílu potřebujeme k posunutí hmoty soustředěné do těžište např. přes stranu kvádru. W = m ( g ( (h2 - h1) h1 - původní výška těžiště, h2 - maximální výška těžiště při převracení

PPT - Tuhé těleso PowerPoint Presentation, free download

pozn.:těžiště může ležet též mimo těleso. př.:prsten, řetízek, dutá koule. Rovnovážná poloha tuhého tělesa. definice:rovnovážná poloha tělesa je stav, kdy vektorové součty sil působících na těleso a jejich momentů jsou nulové vektory a těleso je v klidu. STÁLÁ(STABILNÍ ROVNOVÁŽNÁ POLOHA) vychýlení. Polohový vektor těžiště tuhého tělesa je takže souřadnice těžiště jsou Naznačené integrace se vztahují vždy k celému tělesu. 13.7 Obecné pohybové rovnice tuhého tělesa jsou Správnost vztah ů (13.4) a (13.5) dokážeme tak, že si tuhé těleso představíme jako kontinuum složené z nekonečného počtu nekonečn Se zařízením na měrění polohy těžiště by získalo všechny informace potřebné k simulování jízdních vlastnosti vozidla. 1.1 Těžiště Na každý bod tělesa působí v tíhovém poli jeho tíhová síla. Výslednice všech sil mají působiště v jednom bodě, který nazýváme těžiště tělesa 6.7 Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Příspěvků: 0 6.6 Těžiště tuhého tělesa. Příspěvků: 0 6.5 Rozkládání sil. Příspěvků: 0 6.4 Dvojice sil. Příspěvků: 0 6.3 Skládání sil. Příspěvků: 0 6.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení.

Deformace tahem vzniká při působení dvou stejně velikých sil opačného směru směřujících ven z tělesa. O pevnosti tělesa v tahu rozhoduje způsob zpracování, zejména u kovů, tedy válcování, vykování, u železa má veliký význam struktura. Rozdíl je také v tom, zda síla působí náhle nebo po delší dobu 6 Mechanika tuhého tělesa. 6.1 Pohyby tuhého tělesa; 6.2 Moment síly vzhledem k ose otáčení; 6.3 Skládání a rozkládání rovnoběžných sil; 6.4 Dvojice sil a její otáčivý účinek na těleso; 6.5 Těžiště tuhého tělesa; Mechanika tuhého tělesa v přehledu; Zopakujte si 7 Mechanické kmitání a vlněn Mechanika tuhého tělesa; Mechanika tekutin; Molekulová fyzika a termika; Kmity a vlnění, akustika; Elektřina a magnetismus. Elektrostatika; Elektrický proud (stejnosměrný) Stacionární magnetické pole; Nestacionární magnetické pole; Střídavý elektrický proud; Elektromagnetické vlnění; Optika; Speciální teorie relativit Je-li F G velikost tíhové síly působící na těleso, r největší výška těžiště tělesa při otáčení a h výška těžiště tělesa v rovnovážné poloze stálé, pak tato práce W = F G (r - h). Pro popis otáčivého pohybu tuhého tělesa kolem nehybné osy zavádíme veličnu moment setrvaačnocti vztahe Řešení: Co vztah říká: Celková kinetická energie tuhého tělesa, které koná současně posuvný a otáčivý pohyb kolem osy procházející těžištěm tělesa (tzv. Königova věta) Význam veličin: E k - celková kinetická energie tělesa m - hmotnost tělesa v - rychlost, kterou se těleso (resp. jeho těžiště.

těžiště tuhého tělesa. je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. poloha těžiště stejnorodého tělesa. a) u středově souměrných těles ve středu souměrnost Mechanika tuhého tělesa - Wikipedi . Těžiště tuhého tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli. Poloha těžiště je dána rozložením látky v tělese. Těžiště stejnorodých těles leží ve středu souměrnosti. Jestliže má těleso osu souměrnosti těžiště leží na ní Statika, popř. stavební mechanika, jsou předměty, které se zabývají silovým působením na tuhá tělesa. Další z plejády likvidačních předmětů je zpracovaný ve videích

Rovnovážná poloha tuhého tělesa. Tuhé těleso je v rovnovážné poloze, jestliže je vektorový součet všech sil, které na ně působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule. Výška těžiště se při vychýlení z rovnovážné polohy nemění, tíhová potenciální energie tělesa se rovněž nemění MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. tuhé těleso. pohyb tuhého tělesa. moment síly vzhledem k ose otáčení. momentová věta. skládání a rozkládání sil. dvojice sil. těžiště tuhého tělesa. rovnovážné polohy tuhého tělesa. stabilita těles. jednoduché stroje. kinetická energie tuhého tělesa. moment setrvačnosti tělesa Při některých pohybech (například při otáčení) těleso nelze nahradit hmotným bodem, tj. nelze zanedbat jeho rozměry a tvar. Vyšetřováním takovýchto pohybů se zabývá mechanika tu..

 • Malování na dorty postup.
 • Mastička na uvolnění předkožky.
 • Art salon jindřichův hradec.
 • Ložnice tapety inspirace.
 • Stk kyjov ceník.
 • Kolej evžena rošického.
 • 1.6 dig t motor.
 • Berlín 1945.
 • Five nights at freddy's: sister location.
 • Zeměplocha omnia.
 • 1/2018.
 • Mac os lion upgrade.
 • Hepatitida e wikiskripta.
 • Adblocku.
 • Alexandr i řecký.
 • Jak přilepit plakát na zeď.
 • Dýně olomouc.
 • Rubidium.
 • Zelená karta tisk.
 • Miniatura youtube rozměry.
 • Kurz zubní instrumentářka české budějovice.
 • Růstový hormon lekarna.
 • Yamaha mt 03 parametry.
 • Celeste buckingham facebook.
 • Deus ex machina movie.
 • Nový hyundai kona cena.
 • Vver 440.
 • Ilustrační.
 • Dívčí šaty 140.
 • Here hd maps.
 • Masticha dr max.
 • Buddhistické kolo života.
 • Čezeta 125.
 • Engoba wikipedia.
 • Geografická síť.
 • Vyrovnanost rozpočtu územních samosprávných celků.
 • Nezvládám práci zpovědnice.
 • Planografie brno.
 • Marek morvai javorský.
 • Pisa italy wiki.
 • Kachní prso prodej.